РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 27.3.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1153/2012

Делби

С.Д.Г.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ,
Д.Т.А.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 27.3.2015г.
1.ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от С.Д.Г. с ЕГН ********** *** против Община Сунгурларе – гр.Сунгурларе, ул.”Георги Димитров „№2, представлявана от кмета Д-р Георги Стефанов Кенов, с който желае съдът да постанови решение, с което да осъди Община Сунгурларе да й заплати сума от 750 лв. / седемстотин и петдесет лева /, представляваща обезщетение за ползата , от която лишена вследствие ползването на делбения недвижим имот единствено от Община Сунгурларе за периода от 01.03-2009г. до 31.03-2014г. в размер на по 150,00 лв. / сто и петдесет лева/ годишно или общо сума от 750 лв. / седемстотин и петдесет лева / за целия посочен период , с правно основание чл. 346 ГПК, във вр. с чл. 31, ал.2 от ЗС, като неоснователна и недоказана. 2. ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от С.Д.Г. с ЕГН ********** *** против Община Сунгурларе – гр.Сунгурларе, ул.”Георги Димитров „№2, представлявана от кмета Д-р Георги Стефанов Кенов, с който желае съдът да постанови решение, с което да осъди Община Сунгурларе да й заплаща обезщетение в размер на 150 лв./сто и петдесет лева / годишно, начиная от 14.04-2014г. до окончателното завършване на делбата, представляваща обезщетение за ползата , от която лишена вследствие ползването на делбения недвижим имот единствено от Община Сунгурларе ,с правно основание чл. 346 ГПК, във вр. с чл. 31, ал.2 от ЗС, като неоснователна и недоказана. 3.ОСЪЖДА Община Сунгурларе – гр.Сунгурларе, ул.”Георги Димитров „№2, представлявана от кмета Д-р Георги Стефанов Кенов да заплати на С.Д.Г. с ЕГН ********** *** чрез процесуален представител адвокат Д.В.,*** сумата от 1000,00 лв./хиляда лева / , представляваща стойността на каменния материал от каменната им ограда , построена през 1944-1945г. и разрушена през 1964-1965г., с височина 1.50 м и дължина 100м., в недвижим имот, находящ се в с.Дъбовица, община Сунгурларе , представляващ УПИ №VІІ в кв.12 по отменения план на с.Дъбовица с площ от 4310 кв.м. и УПИ № ІV – 91 за кметство и читалище в кв. 12 по действащият план на с.Дъбовица, с правно основание чл. 45 от ЗЗД. 4. ОСЪЖДА Община Сунгурларе – гр.Сунгурларе, ул.”Георги Димитров „№2, представлявана от кмета Д-р Георги Стефанов Кенов да заплати на С.Д.Г. с ЕГН ********** *** чрез процесуален представител адвокат Д.В.,*** направените по делото разноски в размер на 167,33лв./ сто шестдесет и седем лева и тридесет и три стотинки /, соъбразно уважената част на предявените искове. 5. ОСЪЖДА С.Д.Г. с ЕГН ********** *** чрез процесуален представител адвокат Д.В.,*** да заплати на Община Сунгурларе – гр.Сунгурларе, ул.”Георги Димитров „№2, представлявана от кмета Д-р Георги Стефанов Кенов направените по делото разноски в размер на 133,00 лв. / сто тридесет и три лева / съобразно уважената част от исковете по сметки. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд с обща жалба в срока за обжалване на най-късното решение. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

Гражданско дело No 194/2015

Развод по взаимно съгласие

Й.Г.Д.,
Е.Б.Д.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 27.3.2015г.
В законна сила от 27.3.2015г.

3

НОХД No 93/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Й.С.А.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 27.3.2015г.
На основание чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на обвиняемия Й.С.А. се определя наказание ПРОБАЦИЯ като на основание чл.42а от НК се определят следните пробационни мерки : - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от една година, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година. -безвъзмезден труд в полза на обществото -200 часа за срок от една година.
Й.С.А.
В законна сила от 27.3.2015г.

4

АНД No 94/2015

По УБДХ

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАРНОБАТ

А.Н.В.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 27.3.2015г.
НП-потвърдено ПРИЗНАВА А.Н.В. с ЕГН **********, роден на 16.06-1955г. в гр.Карнобат , община Карнобат, област Бургаска ,български гражданин , неосъждан, женен , работи на длъжност учител по физическо възпитание и спорт в ”ПГССЛП”- гр.Карнобат, живее в гр.Карнобат ,ул.”Алекси Денев „№ 7 ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 27.03-2015г.нарушителят А.Н.В. *** извърши груби и непристойни действия- псува директор на ”ПГССЛП „ Б.П.А. , с псувни:” майка ти ще еба , боклук , курва „ като продължава да обижда останалите учители, които през това време идват на работа в училище- свидетели Т.С.С. и А.Д.И. , както и ученици , които пристигнали с училищен автобус , управляван от св.Т.С. , с което е нарушил обществения ред и спокойствие на гражданите , поради което и на основание чл. 1, ал.1, т. 2 , във връзка с чл. 6, ал.1, б.”а” от УБДХ МУ НАЛАГА административно наказание – „ГЛОБА „ в размер на 500,00 лв. / петстотин лева /на основание чл. 1, ал.1, т.2 от Указ № 904 от 28.12.1963г. , изм. И доп . Дв.бр.93/25.11-2011г. , изм. Бр.53/27.06-2014г. за борба с дребното хулиганство. Препис от настоящото решение да се изпрати на РУП –Карнобат , за сведение . Решението е окончателно и подлежи на обжалване в срок до 24 часа , считано от днес, като при обжалване делото ще се разгледа в Бургаския окръжен съд на 01.04- 2015г. в 15.00 часа, за която дата наказаният и Районен прокурор –Карнобат , са уведомени. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
А.Н.В.
В законна сила от 1.4.2015г.