ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 216 / 24.3.2015г. град Карнобат

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На двадесет и четвърти март   две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                    

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                                Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                   2.........................................

 

Секретар ……………………...............................……............................................

Прокурор...................................................................................................................

като разгледа докладваното от съдията  ………..МАРИНОВ………….………

Гражданско дело номер........64..........по описа за............2015.............година

Ищецът по настоящото дело Р.Р.Г. е предявил срещу ответника ЗКПУ Шехово / в ликвидация / с. Дъбовица , Община Сунгурларе , обл. Бургаска  иск по чл. 58 ал.1 от ЗК – за отмяна като незаконосъобразен  на публичния търг  проведен от ЗКПУ Шехово / в ликвидация /  на 15.12.2014 г. в село Дъбовица . Ищецът посочен по- горе иска съдът да му присъди  и всички направени от него съдебни разноски  на основание чл. 78 ал.1 от ГПК. 

С разпореждане   № 102 от  12.02.2015 г.  постановено по настоящото гражданско дело на основание чл. 129 ал.2 от ГПК във връзка с  чл. 127 ал. 1 т.  5 от ГПК и чл. 128 т2. от ГПК съдът е оставил като нередовна така подадената искова молба от ищцата Р.Р.Г.     срещу ЗКПУ Шехово / в ликвидация /   с която ищцата Г. моли съда да постанови решение с което да отмени като незаконосъобразен публичния търг проведен от ЗКПУ Шехово  на 15.12.2014 г. в село Дъбовица , понеже е счел, че същото искане е нередовно тъй като не е  внесена съответната държавна такса в размер на 80 лв. , както и не е уточнено искането  на ищцата какво иска да бъде отменено -  решението за провеждане на публичния търг  взето от Общото събрание на кооператорите  на ЗКПУ Шехово  или самото провеждане на  същия търг, както и съдът е задължил ищцата да посочи на кои разпоредби от Устава на кооперацията или закона  противоречи съответното проведения търг , който ищцата сочи , че е незаконосъобразен , както и съдът е указал на ищцата  да посочи и респ. установи качеството си на член- кооператор  на същата ЗКПУ с оглед на установяване на правния й интерес  от обжалването на решенията или действията на същата ЗКПУ.    Със същото разпореждане на основание чл. 129 ал.2 от ГПК съдът е дал  указание на горепосочената ищца да отстрани горепосочените нередовности на молбата си в 7-мо дневен срок, считано от съобщаването му, с указание, че ако същите не бъдат отстранени то на основание чл. 129 ал. 2 от ГПК същата молба ще бъде върната на молителят, а производството по делото ще бъде прекратено.Същото разпореждане е било получено лично от процесуалният представител и пълномощник на ищцата на 17.02.2014 година , като  същата в указания й срок е отстранила част от горепосочените многобройни нередовности на исковата молба по чл. 128 т.2  от ГПК като е внесла само съответната държавна такса от 80 лв. , а не е отстранила  другите горепосочените нередовности на исковата й молба.    С оглед на това съдът е постановил ново разпореждане  № 136 от 25.2.2015 г. с което отново е оставил исковата молба на ищцата като нередовна по отношение на горепосочените предпоставки – без движение , като отново е указал на ищцата да ги отстрани. Същото е получена от ищцата  чрез пълномощника й и съдебен адресат адв. С. , като ищцата е подала нова  молба но пак не е отстранила посочените от съда нередовности на исковата й молба . Същата  е посочила но респ. не е установила една от положителните процесуални предпоставки за съществуването и надлежното упражняване на правото й на иск – правен интерес от търсената от нея защита  , като освен това съдът намира, че така проведения процесен публичен търг на дата 15.12.2014 г. в село Дъбовица за който ищцата твърди, че е незаконосъобразен като не посочва  по отношение на кои нормативни актове е това , не подлежи на съдебен контрол , тъй като ищцата не е и член- кооператор на същата ЗКПУ.   Същата положителна процесуална предпоставка – правния интерес на ищцата от предявяването на иска се явява задължителна за настоящия съд да има той правомощията на разгледа това искане на ищцата и за нея съдът следи служебно и същият съд намира, че този правен интерес макар да е  посочен,  не е  установен от ищцата и затова производството по делото се явява недопустимо .Понеже в горепосоченият срок ищцата не е отстранила посочените нередовности на молбата си, въпреки задължителните указания на съда в тази насока, като затова на основание чл. 129 ал. 3 от ГПК съдът намира, че молбата заедно с приложенията следва да се върне на ищцата, а производството по делото следва да бъде прекратено.

 

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 64/2015 г. по описа на КРС поради неотстраняването на нередовностите на исковата молба от страна на ищцата Р.Г. .

НА ОСНОВАНИЕ чл. 129 ал. 3 от ГПК, поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба в указания от съда срок от ищцата Р.Г.   ,  същата ведно с приложенията към нея да се върнат на ищцата .

Настоящото разпореждане може да се обжалва с частна жалба пред БОС в 7-мо дневен срок, считано от получаване на съобщението от ищцата .

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: