Р Е Ш Е Н И Е 23/17.3.2015г.

гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                                    НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На седемнадесети март                                       две хиляди и петнадесета година

в публичното заседание в следния състав:                                                         

                                 Районен съдия: Мариела Иванова

Секретар: Г.М.

като разгледа докладваното от съдия Иванова н.а.х.д. №36 по описа на съда за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от Ж.П.Х. с ЕГН ********** *** против наказателно постановление № 1090/08 от 17.09.2008г. на началник на РПУ Карнобат. С атакувания акт на жалбоподателя е наложено административно наказание  глоба в размер на 300 лева на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.1 ЗДвП и административно наказание  глоба в размер на 100 лева на основание чл. 179, ал.3, т.4, пр.1 ЗДвП. По съображения изложени в жалбата е поискана отмяна на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание страната  не се явява лично и не изпраща представител.

В съдебно заседание представител на ответната не се явява.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Районен съд - Карнобат, след като анализира събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното :

На 28.08.2008г. срещу жалбоподателя е съставен акт за управление на МПС без да притежава право за това, както и без валиден винетен стикер. В акта е посочено, че нарушенията е извършено на 28.02.2008г.

На 17.09.2008г. е издадено атакуваното наказателно постановление, в което се сочи, че двете деяния са извършени на 28.08.2008г.

По доказателствата :

Изложената фактическа обстановка се установява от писмените доказателства по делото.

От правна страна съдът приема следното :

Атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено поради допуснато нарушение на процесуалните правила. Съображенията за това са следните:

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на последното. Това е така, тъй като в АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление е допуснато противоречие в датата на извършване на нарушението. От една страна в АУАН е посочена датата на извършване на нарушението- 28.02.2008г.а в НП- съответно 28.08.2008г. По този начин се явява неяснота относно датата на извършване на нарушението, което е от значение и за предмета на доказване по настоящото производство.

Също така АУАН е съставен след изтичане на тримесечният срок, предвиден в разпоредбата на чл. 34, ал.1 от ЗАНН от откриване на нарушителя, при погасена вече правна възможност на наказващия орган да ангажира отговорността му, който порок влече след себе си незаконосъобразност на цялото административно-наказателно производство, в това число и на окончателния акт, с който то приключва – наказателното постановление, което налага неговата отмяна, без да се изследва въпросът налице ли е извършено нарушение.

Отделно от това, относно давността за погасяване на административно-наказателното преследване ЗАНН не съдържа разпоредби, поради което приложение намират съответните текстове на чл. 80 и чл. 81 от НК. Наличието на специалната норма на чл. 34 от ЗАНН, уреждаща случаите, в които административно-наказателно производство не би следвало да се образува, а образуваното такова да се прекрати, не изключва прилагането в общия случай на срока на абсолютната давност по чл. 81, ал. 3 от НК.

По аргумент от чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК административно-наказателното преследване се изключва по давност, когато не е възбудено в продължение на три години. Към момента на осъществяване на твърдяното нарушение обаче редакцията на чл.80, ал.1, т.5 от НК е предвиждала давностен срок от две години, поради което тази редакция следва да бъде приложена на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН като по-благоприятен за нарушителя закон.

Съгласно чл. 81, ал. 3 от НК, независимо от спирането или прекъсването на давността, наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвиден в чл. 80 от НК, т.е. в настоящия случай ако са изтекли 3 години. За изтичане на давностните срокове в административно-наказателното производство съдът е задължен да следи служебно. В процесния случай, предвид извършването на административното нарушение на 28.02.2008г. ( посочената в АУАН дата), към настоящия момент тригодишният давностен срок е изтекъл.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, Районен съд – Карнобат

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1090/08 от 17.09.2008г. на началник на РПУ Карнобат, с което на Ж.П.Х. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание  глоба в размер на 300 лева на основание чл. 177,ал.1,т.2, пр.1 ЗДвП и административно наказание  глоба в размер на 100 лева на основание чл. 179,ал.3,т.4, пр.1 ЗДвП.

 Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

                                                                                              Районен съдия: