РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 12.3.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1380/2012

Делби

И.Ч.Н.

Ж.П.Т.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 12.3.2015г.
ПОСТАВЯ В ДЯЛ на И.Ч.Н. с ЕГН ********** ***, същият със съдебен адрес и пълномощник – адв. Д.Д.В. БАК с адрес на кантора в гр. Карнобат , обл. Б. ул. Г.Д. № 6 следните земеделски земи - ниви и лозя, находящи се в землището на село П., общ. С., обл. Б., а именно: 1. Нива – 7.780 дка , седма категория, находяща се в м. Пладнището, част от имот № 230023, образуваща нов имот № 230119. 2. Нива – 9.860 дка, пета категория, находяща се в м. Братово, част от имот № 280012, образуваща нов имот № 280101. 3. Лозе с площ от 1.630 дка, пета категория, находящо се в м. Лозята, представляващо имот № 320138, който дял има обща пазарна стойност 9201 лв. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Ж.П.Т. с ЕГН ********** *** следните земеделски земи - ниви и лозя, находящи се в землището на село П., общ. С., обл. Б., а именно: 1. Лозе 0.499 дка, трета категория, находящо се в м. Чиста лъка, представляващо имот № 180224. 2. Нива – 3.890 дка , седма категория, находяща се в м. Пладнището, част от имот № 230023, образуваща нов имот № 230118. 3. Нива – 4.930 дка, пета категория, находяща се в м. Братово, част от имот № 280012, образуваща нов имот № 280102, който дял има обща пазарна стойност 4546 лв.

2

Гражданско дело No 86/2015

Издръжка

П.С.П.

С.Д.П.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 12.3.2015г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 86/2015 г. по описа на Карнобатски районен съд.