П Р О Т О К О Л

 

12.02.2015 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На дванадесети февруари две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1........................................

                               2........................................

 

Секретар ……………………Д.Е.……................................................

Прокурор............................Щ.П...................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...............

Наказателно общ характер дело номер…..30......по описа за… 2015…година

На именното повикване в ..........................13.00................................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Н.К., редовно призован, лично и с назначеният си служебен защитник адв. П..*** се явява прокурорът П..

          Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

          АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

          ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Н.К.: Да се даде ход на делото. Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. П..

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемия.

Г.Н.К. с ЕГН **********, роден на *** ***, ***, в момента в Затвора гр. Бургас.

          СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ. П.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Н.К.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемия и неговия сл. защитник постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото е приложена и декларация, подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК с която декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. П.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал. І  от НПК с районния прокурор и обвиняемия постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларация подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

          ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Н.К.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ  Щ.Г.П. –  прокурор в Районна прокуратура – гр. Карнобат

          ОБВИНЯЕМ:

Г.Н.К. с ЕГН **********, роден на *** ***, ***

          СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК: АДВОКАТ П.Х.П. ***

           Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

          Страните, спазвайки изискванията на чл.381 и сл. от НПК обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият  Г.Н.К.  се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл.195, ал.1, т.7, вр.чл. 194, ал.1, чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че: на неустановена дата през периода 01.02.2014 г. – 14.02.2014 г. от частен дом находящ се в град Карнобат, ул. „П.” № 6, обл. Бургас при условията на продължавано престъпление и повторност в немаловажен случай отнел чужди движими вещи, а именно: един брой автоматична пералня марка „INDEZIT” модел „XWA 61051” на стойност 411,00 лев; един брой килим тип персийски  с размери 4/4 метра кафяв на цвят с тъмни шарки на стойност 70,00 лева; един брой малка електрическа готварска печка марка „HARLEMна стойност 45,00 лева; един брой пластмасов шкаф с пет чекмеджета, на стойност 12,00 лева; един брой кафе-машина с ръкохватка, марка „PICASSOна стойност 112,00 лева – всички вещи на обща стойност 650,00 лева от владението на собствениците А.А.И. от град Карнобат и Е.А.П. от град Карнобат без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като:

-на неустановена дата през периода 01.02.2014 г. – 14.02.2014 г.  от частен дом находящ се в град Карнобат, ул. „П.” №6, обл. Бургас при условията на повторност в немаловажен случай отнел чужда движима вещ: един брой автоматична пералня марка „INDEZIT” модел „XWA 61051” на стойност 411,00 лева от владението на собственика А.А.И. от град Карнобат, обл. Бургас, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и

-на неустановена дата през периода 01.02.2014 г. – 14.02.2014 г. от частен дом находящ се в град Карнобат, ул. „П.” №6, обл. Бургас при условията на повторност в немаловажен случай отнел чужди движими вещи: един брой килим тип персийски с размери 4/4 метра, кафяв на цвят с тъмни шарки на стойност 70,00 лева; един брой малка електрическа готварска печка марка „HARLEMна стойност 45,00 лева; един брой пластмасов шкаф с пет чекмеджета на стойност 12,00 лева; един брой кафе- машина с ръкохватка, марка „PICASSOна стойност 112,00 лева – всички вещи на обща стойност 239,00 лева от владението на собственика Е.А.П. от град Карнобат, обл. Бургас без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

2. Престъплението е извършено от обвиняемия Г.Н.К. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 54, ал.1 от НК на обвиняемия Г.Н.К.  се определя наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

          На основание чл.41, ал.6 от Наказателния кодекс, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия Г.Н.К. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието една година лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.

4. Веществени доказателства – няма.

5. Разноските по делото в размер на 40 лева ще бъдат платени от обвиняемия Г.Н.К. в 14-дневен срок от подписване на настоящото споразумение.

6. Имуществени вреди -  650,00 лева - възстановени.

 

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

 

1. ПРОКУРОР Щ.П. -___________________________

 

 

 

 

2. СЛ. ЗАЩИТНИК на обвиняемия -

адв. П._______________________

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ Г.Н.К. -________________________

 

 

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО между страните по силата на което:

1. Обвиняемият  Г.Н.К.  се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл.195, ал.1, т.7, вр.чл. 194, ал.1, чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че: на неустановена дата през периода 01.02.2014 г. – 14.02.2014 г. от частен дом находящ се в град Карнобат, ул. „П.” № 6, обл. Бургас при условията на продължавано престъпление и повторност в немаловажен случай отнел чужди движими вещи, а именно: един брой автоматична пералня марка „INDEZIT” модел „XWA 61051” на стойност 411,00 лев; един брой килим тип персийски  с размери 4/4 метра кафяв на цвят с тъмни шарки на стойност 70,00 лева; един брой малка електрическа готварска печка марка „HARLEMна стойност 45,00 лева; един брой пластмасов шкаф с пет чекмеджета, на стойност 12,00 лева; един брой кафе-машина с ръкохватка, марка „PICASSOна стойност 112,00 лева – всички вещи на обща стойност 650,00 лева от владението на собствениците А.А.И. от град Карнобат и Е.А.П. от град Карнобат без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като:

-на неустановена дата през периода 01.02.2014 г. – 14.02.2014 г.  от частен дом находящ се в град Карнобат, ул. „П.” №6, обл. Бургас при условията на повторност в немаловажен случай отнел чужда движима вещ: един брой автоматична пералня марка „INDEZIT” модел „XWA 61051” на стойност 411,00 лева от владението на собственика А.А.И. от град Карнобат, обл. Бургас, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и

-на неустановена дата през периода 01.02.2014 г. – 14.02.2014 г. от частен дом находящ се в град Карнобат, ул. „П.” №6, обл. Бургас при условията на повторност в немаловажен случай отнел чужди движими вещи: един брой килим тип персийски с размери 4/4 метра, кафяв на цвят с тъмни шарки на стойност 70,00 лева; един брой малка електрическа готварска печка марка „HARLEMна стойност 45,00 лева; един брой пластмасов шкаф с пет чекмеджета на стойност 12,00 лева; един брой кафе- машина с ръкохватка, марка „PICASSOна стойност 112,00 лева – всички вещи на обща стойност 239,00 лева от владението на собственика Е.А.П. от град Карнобат, обл. Бургас без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

2. Престъплението е извършено от обвиняемия Г.Н.К. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 54, ал.1 от НК на обвиняемия Г.Н.К.  се определя наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

          На основание чл.41, ал.6 от Наказателния кодекс, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия Г.Н.К. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието една година лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.

4. Веществени доказателства – няма.

5. Разноските по делото в размер на 40 лева ще бъдат платени от обвиняемия Г.Н.К. в 14-дневен срок от подписване на настоящото споразумение.

6. Имуществени вреди -  650,00 лева - възстановени.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. І от НПК.

 

ОСЪЖДА обвиняемия Г.Н.К. *** да заплати направените по делото разноски в размер на 40 лева, която да се приведе по сметка IBAN: ***а ОД МВР-Бургас при БАНКА ДСК – клон Бургас, както и сумата по на 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на всеки изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на КРС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

         

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №  30/2015 година по описа на КРС и внася същото в архива.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 13.15 часа.

 

 

 

         СЕКРЕТАР:                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената на Г.Н.К. ***, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                                                                                                            

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: