П Р О Т О К О Л

 

12.02.2015 година                                                град  КАРНОБАТ

 

КАРНОБАТСКИЯТ   Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,        ІІІ    състав

На дванадесети февруари две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                      Съдебни заседатели:  1.…………………………….

                                                                         2.…………………………….

 

Секретар ……………….……Д.Е.…..............................................

Прокурор.............................ЩИЛИЯНА ПЕТКОВА............................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ…..……

Частно наказателно дело номер………5……..по описа за....2015....година

На именното повикване в ...................11.15.........……..............часа се явиха:

 

         Молителят  С.Й.В., редовно призован, се явява лично и с адв. Младенова.

За Районна прокуратура Карнобат, редовно призована, се явява прокурорът Петкова.

Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. МЛАДЕНОВА: Да се даде ход на делото.

С оглед становището на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Постъпила е молба от С.Й.В., с която моли да бъде реабилитиран на основание чл. 87, ал. 1 от НК.

Сне се  самоличността на молителя:

С.Й.В. - роден на *** ***, с постоянен адрес: ***, ЕГН **********.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Р.ПРОКУРОР: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

АДВ. МЛАДЕНОВА: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

МОЛИТЕЛЯТ В.: Няма да правя отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

АДВ. МЛАДЕНОВА: Уважаеми г-н председател, изцяло поддържаме молбата за реабилитация.  Моля да се приемат приложените към молбата писмени доказателства.

Р. ПРОКУРОР: Считам, че така направената молба е допустима с оглед разпоредбата на 434 от НПК и също следва да бъде разгледана понастоящем. Намирам молбата за основателна, но при положение, че приложи съответните доказателства за изтърпяното наказание пробация. Няма да соча доказателства и нямам искания.

АДВ. МЛАДЕНОВА: Моля да приемете два броя справки за начало и край на изтърпяните от С.В. наказания пробация при съответните пробационни мерки. Други доказателства няма да соча, нямам искания.

С оглед становищата на страните и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА приложените към делото писмени доказателства, както и днес представените такива.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 283 от НПК съдът прочете писмените доказателства по делото.

Приключва събирането на доказателства.

Обявява съдебното следствие за приключено.

Пристъпва към изслушване на съдебните прения.

Р. ПРОКУРОР:  Уважаеми г-н съдия, считам че от събраните по делото доказателства са налице основания осъдения С.В. да бъде реабилитиран, като тези основания намират своите материално правни предпоставки в чл. 87 ал.1 от НК. Видно от приложената справка от сектор Пробация Бургас осъдения е изтърпял наказанието пробация по НОХД № 109/11 г. по описа на РС-Карнобат на 14.10.2011 г., като в течение на три години от изтичане на този срок с който е било наложено наказанието пробация същият не е извършил друго престъпление, видно от приложената справка за съдимост и от приложената такава от ОСлОтдел Бургас. В рамките на тези 3 години видно от приложените у-ния на НАП и от характеристика от Община Карнобат е видно, че същият е имал добро поведение, поради което считам, че е налице основание да бъде реабилитиран, предвид разпоредбата на чл. 87 ал.1 от НК. Престъплението за което е бил осъден по НОХД № 109/11 г. по описа на РС-Карнобат няма причинени вреди, поради което са изпълнени и двете точки на чл. 87 ал.1 от НК.

АДВ. МЛАДЕНОВА: Уважаеми г-н председател, считам че представените доказателства установяват и доказват всички предпоставки визирани в чл. 87 от НК. Съгласно същата разпоредба едно лице може да поиска и да бъде реабилитирано от съда ако в течение на 3 години от изтичане на наказанието не е извършело друго престъпление и по т. 1 и т. 2 да е имал добро поведение и да е възстановил причинените с извършеното от него умишлено престъпление имуществени вреди. В настоящия казус молителя е осъден по НОХД № 109/11 г. на КРС, същото е влязло в сила на 08.04.11 г., съгласно представеното свидетелство за съдимост. Считам, че в този срок доверителят ми покрива всички необходими изисквания, визирани в чл. 87 от НК - изминали са повече от 3 години от изтърпяване на наложеното му наказание, не е извършил други престъпления наказуеми с лишаване от свобода или по-тежко наказание. Видно от представените справки се ползва с добро име и има добро поведение. Няма причинени имуществени вреди. По този смисъл считам, че са налице всички изискуеми от закона предпоставки за постановяване на съдебна реабилитация, поради което моля молителя С.Й.В. да бъде реабилитиран, като осъждането му бъде заличено.

МОЛИТЕЛЯТ В.: Моля да бъде постановена съдебната ми реабилитация.

Съдът приключва съдебните  прения и дава  последна  дума на молителя:

МОЛИТЕЛЯТ В.: Моля да бъда реабилитиран.

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че след тайно съвещание

ще произнесе определението си.

 

 

 

         СЕКРЕТАР:                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЪДЪТ, като взе предвид приложените към делото доказателства – свидетелство за съдимост № 3283/27.10.2014 г. на РС-Карнобат, както  и останалите писмени  доказателства, намира за установено следното:

С определение № 26 от 08.04.2011 г., с което е одобрено споразумение по НОХД № 109/2011  г. по описа на РС-Карнобат, влязло в законна сила на 08.04.2011 г., за деяние извършено на 04.06.2009 г., за престъпление по чл. 311,  ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предложение първо от НК на молителя В. му е било определено наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

         - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, изразяващи се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него лице два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  шест месеца.

          Молителят е поискал да бъде постановена съдебна реабилитация на основание чл. 87, ал.1 от НК по отношение на наложеното му наказание по НОХД № 109/2011 г. по описа на РС-Карнобат. В случая горепосочената разпоредба на НК посочва, че всеки осъден може да бъде реабилитиран от съда, който е издал присъдата като първа инстанция, ако са налице следните предпоставки: в течение на три години от изтичане на срока на наложеното му с присъдата наказание не е извършил друго престъпление, наказуемо с наказание лишаване от свобода, или по-тежко наказание, ако е имал добро поведение и ако при извършването на умишленото престъпление е възстановил причинените вреди.

Видно от приложеното ксерокопие на свидетелството за съдимост на молителя В., ксерокопие на характеристика издадена от секретаря на Община Карнобат на молителя В., ксерокопие от удостоверение изх. № 10284 от 24.10.2014 г. на Съдебно изпълнителна служба при РС-Карнобат по отношение на същия молител, ксерокопие от служебна бележка рег. № 122 от 30.10.2014 г. на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас, ксерокопие от удостоверение изх. № 020201400296696 от 12.11.2014 г. на Национална агенция по приходите ТД Бургас, както и от днес приложените два броя писма от Сектор „Пробация“ – Бургас към ОС“Изпълнение на наказанията“ към ГД „Изпълнение на наказанията“ към МП  се удостоверява по един несъмнен и безспорен начин, че молителят С.Й.В. е осъден по НОХД № 109/2011 г. по описа на РС-Карнобат с подписано от него споразумение, като му е наложено наказание Пробация, включващо следните пробационни мерки:

         - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, изразяващи се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него лице два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  шест месеца, като същият е изтърпял горепосоченото наказание начиная от 14.04.2011 г. до 14.10.2011 г., т.е. повече от три години, считано към настоящия момент. От същите горепосочени писмени доказателства е видно, че към настоящия момент към молителя няма образувани и неприключени досъдебни и съдебни производства подсъдни на съдилищата, както и че към настоящия момент, включвайки и периода след постановяване на последния съдебен акт, срещу молителя В. – 08.04.2011 г. същият няма образувани досъдебни производства или повдигнати обвинения за извършени от него престъпления.

          От горепосоченото е видно, че към настоящия момент молителят В. е осъждан единствено по горепосоченото НОХД № 109/2011 г. по описа на РС-Карнобат, т.е. РС-Карнобат е постановил последен съдебен акт като първа инстанция, с който на молителя В. му е наложено горепосоченото наказание пробация, като видно е също, че същият е изтърпял горепосоченото наказание преди повече от три години и към настоящия момент същият не е извършил друго умишлено престъпление. Освен това е видно, че молителят В. има добро поведение, тъй като спрямо него няма образувани към настоящия момент досъдебни или съдебни производства и че при извършеното от него умишлено престъпление  е  нямало или е възстановил причинените вреди, тъй като ако не беше така същия не би подписал съответното споразумение по горепосоченото НОХД. Това се потвърждава и от приложените доказателства на СИС при РС-Карнобат и удостоверение за липсата на задължения, издадено от ТД на НАП гр. Бургас.

          Следователно в случая са налице условията на чл. 87, ал.1 от НК, както и са приложени съответните писмени доказателства по чл. 434 ал. 2 от НПК и тъй като КРС се явява компетентния съд по смисъла на чл. 433 ал. 1 от НПК, поради което молителят В. следва да бъде съдебно реабилитиран.

Мотивиран от гореизложеното Карнобатският районен съд

О П Р Е Д Е Л И :

УВАЖАВА молбата на С.Й.В. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. Бачо Киро № 3 и

НА ОСНОВАНИЕ чл. 87, ал.1 от НК РЕАБИЛИТИРА С.Й.В. - роден на *** ***, с постоянен адрес: ***, ЕГН ********** за наложеното му наказание Пробация по определение № 26 от 08.04.2011 г., с което е одобрено споразумение по НОХД № 109/2011  г. по описа на РС-Карнобат.

НАСТОЯЩОТО определение може да се обжалва с частна жалба или протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

След влизане в законна сила на настоящото определение препис от същото да се изпрати на Бюро съдимост при РС-Карнобат и на Районна прокуратура гр. Карнобат, за сведение и изпълнение.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа с прочитане на определението в присъствието на страните.

 

 

 

 

         СЕКРЕТАР:                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: