Р Е Ш Е Н И Е

№ 10 / 12.2.2015 г.                                          

                              12.02- 2015 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Карнобатски районен съд                                     ІІ състав

На тридесети  януари две хиляди и петнадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар  Г.М.   

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

АНХ дело № 2   по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид :

             Производството по делото е реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на К.Ж.К. с ЕГН ********** *** против наказателно постановление №****************г.    на началника на РУП –К.-П. Д. Ч. , с което на жалбоподателя К.Ж.К.  за допуснато нарушение  на чл.15 , ал.1 от ЗДвП и чл. 123, ал.1 от ЗДвП   е наложено административно наказание :   на основание чл.180,ал.1, т.1 от ЗДвП  - глоба в размер на 100 лева /сто  лева  / и на основание  чл.175, ал.1, т.5  от ЗДвП - глоба в размер на 50 лева /петдесет  лева   /, както и лишаване от право да  управлява МПС за 1 месец.

            В  жалба се излагат основания за процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление и се претендира цялостната му отмяна поради  невръчване по предвидения в закона ред. 

Административнонаказващият орган, не изпраща представител и не изразява становище по основателността на жалбата. 

Жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима,  разгледана по същество е основателна.

           Съдът намира за установено от фактическа страна следното: С акт №  ... сериен *** от ***г.   по описа на  РУП – К. , се констатира, че на  02.10-2014г. около 13.00 часа в с.И.** път*****по посока от *** към с.**** до дом 0 13 управляваколесен трактор *** с рег.№ *** собственост на ************ „Булстат ****, като по време на движение навлиза срещу посока на движение в лентата за насрещно движение и блъска странично с прикаченият към него култиватор  и чупи електрически стълб ***  извод ** стълб ***, собственост на ***.

Водача като участник в ПТП не спира да установи какви са  последиците от произшествието и да уведоми компетентната служба на МВР и напуска ПТП .

При съставянето на акта жалбоподателят не направи възражение .Собственоръчно е подписал акт .

Въз основа  на акта за санкциониране на извършителя на  констатираните по-горе нарушения , на  10.10-2014г. е издадено обжалваното  Наказателно постановление №№**********г. от началника на РУП  -К. , в  обстоятелствената част на което административно наказващият орган е възприел описаната в акта  фактическа обстановка .В диспозитива на атакувания административен акт  за нарушението  на чл.15 , ал.1 от ЗДвП и чл. 123, ал.1 от ЗДвП   е наложено административно наказание :   на основание чл.180,ал.1, т.1 от ЗДвП  - глоба в размер на 100 лева /сто  лева  / и на основание  чл.175, ал.1, т.5  от ЗДвП - глоба в размер на 50 лева /петдесет  лева   /, както и лишаване от право да  управлява МПС за 1 месец.

         В хода на съдебното производство  се установи различна фактическа обстановка от описаната в акта, съставен на К.Ж.К. и издаденото въз основа на него наказателно постановление.

Разпитан като свидетел в съдебно заседание актосъставителят Г.Д.Д.  доказва, че намерил  водача на трактр  на нивата на 02.10-2014г. , но не и  заварил на мястото на произшествието.Св. Г.Д.Д.  твърди, че  че е видял  тракторът , управляван от жалбоподателя да е  ударил стълба и твърди, че вписаното в акт  е твърденията на  кмета на с.***, който не е вписан в АУАН като свидетел .Свидетелят Г.Д.  Д. твърди, че не е видял  нито счупен стълб , нито паднали жици  и съставил  АУАН на следващия ден в РУП-К.*** .

Свидетелят  Ж.Д.Ц.  твърди, че  присъствал само при съставянето на акта и не е запознат със случая.

          От правна страна, съдът намира , на първо място , че актът за установяване на административно нарушение е съставен от компетентен орган. Съгласно чл. 189, ал.1 от ЗДвП , актовете , с които се установяват нарушенията по този закон , се съставят от длъжностни лица на службите за контрол , предвидени в този закон , а наказателните постановления , според чл.  189, ал.4 от ЗДвП , се издават от министъра на вътрешните работи, от министъра на транспорта и  съобщенията и от кметовете на общините или от  определени от тях длъжностни лица.В процесния казус  актосъставителят Г.Д.Д.  като   мл.автоконтрольор в РУП К. , безспорно се явява длъжностно лице от службите за контрол , предвидени в ЗДвП , което има правомощията по чл. 189 ал.1 от ЗДвП , т.е. да съставя актове, с които се установяват  нарушения по  Закона за движението по пътищата, а  издалият  обжалваното наказателно постановление П. Д.  Ч. –началник на РУП –К. е компетентно длъжностно лице по смисъла на чл. 189, ал.4 от ЗДвП , упълномощено да издава НП по ЗДП.

   Според съда атакуваното наказателно постановление е материално незаконосъобразно , като в хода на производството са допуснати и съществени нарушения на процесуалните правила.Актът  трябва да съдържа описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено, както и законовите разпоредби, които са нарушени.Не са били събрани от актосъставителя Г.Д.Д.   доказателства за виновното поведение на жалбоподателя, не е бил  установен и механизма на самото ПТП  между  управлявания от жалбоподателя трактор и  електрически стълб  и дали  др. МПС, като актосъставителт твърди, че  не очевидец на  нарушението и  не знае дали някой друг  не е извършил ПТП.

     Съдът намира за необходимо да отбележи и още едно процесуално нарушение –жалбоподателят  по време на движение навлиза  срещу посока на движение в лентата за насрещно движение и блъска странично прикачения  към него култиватор , като извършил : 1.не се движи възможно най-вдясно по платното за движение , пътна лента  очертана с пътна маркировка, създава опасност за движението, 2. не спира и не установява последиците от ПТП.

Използването на общите формулировки на закона  не е основание да се приеме  наличието на административно нарушение , тъй като такова е налице само при виновно поведение на даденото лице.По този начин е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.Въз основа  на това не може да се  формвира  административно-наказателна отговорност  по чл. 15, ал.1 от ЗДвП, чл. 123, ал.1, т.1 от ЗДвП  в тяхна  пълнота и яснота. Обобщено казано , налице са противоречия между констатираното  от административнонаказаващия орган , описаното в акта , твърденията на актосъставителя в съдебно заседание,  подвеждането под дадените правни  норми и налагането на съответното наказание , с което е допуснато нарушение на чл. 52, ал.4 от ЗАНН при издаване на обжалваното  наказателно постановление.Въвеждането  на различно описание на нарушението в НП от това, в АУАН  отнема на нарушителя правото да разбере в извършването на какво точно административно  нарушение е обвинен и това накърнява сериезно правото му на защита, а правото на защита е основен принцип в наказателния процес и нарушаването му води до незаконосъобразност на всички действия извършени от административния орган.

           Предвид гореизложеното, съдът намира обжалваното  наказателно постановление за незаконосъобразно и счита, че следва да бъде отменено.

      Мотивиран от горното, съдът, на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН

 

Р      Е     Ш     И   :

 

          ОТМЕНЯ  наказателно постановление № №***********г.    на началника на РУП –К.-П. Д. Ч. , с което на жалбоподателя К.Ж.К. с ЕГН ********** ***  за допуснато нарушение  на чл.15 , ал.1 от ЗДвП и чл. 123, ал.1 от ЗДвП   е наложено административно наказание :   на основание чл.180,ал.1, т.1 от ЗДвП  - глоба в размер на 100 лева /сто  лева  / и на основание  чл.175, ал.1, т.5  от ЗДвП - глоба в размер на 50 лева /петдесет  лева   /, както и лишаване от право да  управлява МПС за 1 месец, като незаконосъобразно.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Б. в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: