РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 12.2.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 760/2014

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

К.Г.Д.

К.П.Г.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 12.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска ,предявен от К.Г.Д. с ЕГН ********** *** , със съдебен адрес-***- партер, офис 2 чрез адвокат С.К. *** против К.П.Г. с ЕГН ********** *** , с която желаят съдът да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на ответника К.П.Г., че дължи на К.Г.Д. с ЕГН ********** *** , със съдебен адрес-***- партер, офис 2 чрез адвокат С.К. *** сумата от 23 000,00 лв. / двадесет и три хиляди лева, получени в заем , както и 10 000,00 лв./ десет хиляди лева / неустойка за неизпълнението в срок да върне заетата му сума и 1 460лв. разноски за което в полза на ищеца е издадена заповед за изпълнение по частно гр.дело № 72/2013г. по описа на РС-Карнобат , ведно със законната лихва от деня на завеждане на заявлението по чл. 417 ГПК – 01.02-2013г., както и да присъди направените по делото разноски –платена държавна такса и адвокатско възнаграждение , с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК, вр. чл. 422 ГПК, вр. чл. 79, ал.1 от ГПК , вр. чл. 240 ЗЗД, вр. чл. 86 , ал.1 от ЗЗД. ОСЪЖДА К.Г.Д. с ЕГН ********** *** , със съдебен адрес-***- партер, офис 2 чрез адвокат С.К. *** да заплати на К.П.Г. с ЕГН ********** *** направените по настоящото делото разноски в размер на 3500,00 лв./три хиляди и петстотин лева / – платен адвокатски хонорар на основание чл. 7, ал.2, т. 4 от Наредба №1/09.07-2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения .

2

АНД No 2/2015

По ЗД по пътищата

К.Ж.К.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАРНОБАТ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 12.2.2015г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № №14-0282-000492 от 10.10-2014г. на началника на РУП –Карнобат-Пламен Дойнов Чолаков , с което на жалбоподателя К.Ж.К. с ЕГН ********** *** за допуснато нарушение на чл.15 , ал.1 от ЗДвП и чл. 123, ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание : на основание чл.180,ал.1, т.1 от ЗДвП - глоба в размер на 100 лева /сто лева / и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП - глоба в размер на 50 лева /петдесет лева /, както и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец, като незаконосъобразно.
В законна сила от 4.3.2015г.

3

ЧНД No 5/2015

Реабилитации чл.85-88а НК

С.Й.В.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 12.2.2015г.
УВАЖАВА молбата на С.Й.В. с ЕГН **********,*** и НА ОСНОВАНИЕ чл. 87, ал.1 от НК РЕАБИЛИТИРА С.Й.В. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, женен, работи като управител на Еврострой“ ЕООД гр. Карнобат, осъждан, ЕГН ********** за наложеното му наказание Пробация по определение № 26 от 08.04.2011 г., с което е одобрено споразумение по НОХД № 109/2011 г. по описа на РС-Карнобат.
В законна сила от 20.2.2015г.

4

НОХД No 30/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Г.Н.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 12.2.2015г.
Г.Н.К.
На осн. чл.195, ал.1, т.7, вр.чл. 194, ал.1, чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл. 54, ал.1 от НК на обвиняемия Г.Н.К. се определя наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.41, ал.6 от Наказателния кодекс, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия Г.Н.К. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието една година лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.
В законна сила от 12.2.2015г.