РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 5.2.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 703/2013

Делби

Д.А.Б.,
С.Д.Б.,
А.Д.Б.

И.А.Т.,
Я.Я.Б.,
Н.С.Н.,
Й.Н.Т.,
Д.М.Ж.,
Н.Д.Н.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 5.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която: ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на Д.А.Б., С.Д.Б. и А.Д.Б. ДЯЛ ПЪРВИ. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на И.А.Т. ДЯЛ ВТОРИ. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Я.Я.Б. ДЯЛ ТРЕТИ. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Н.С.Н. ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Й.Н.Т. ДЯЛ ПЕТИ. ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на Д.М.Ж. и Н.Д.Н. ДЯЛ ШЕСТИ.

2

Гражданско дело No 511/2014

Облигационни искове

Я.С.Д.

В.З.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 5.2.2015г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 240 от ЗЗД предявен от Я.С.Д. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** срещу В. / В. / З. К. / К. / с ЕГН ********** с адрес *** , с който иск ищцата Д. моли съда да постанови решение с което да осъди ответницата К. да й заплати общата парична сума в размер на 1 156, 06 лв. представляваща дадения й паричен заем от която сума : главница в размер на 395, 47 лв. , ведно със законната лихва върху същата главница в размер на сумата от 53, 98 лв. дължима се за периода от 19.10.2011 година до 13.02.2013 година , сумата от 232, 38 лв. представляваща неолихвяеми вземания , сумата от 125 лв. представляваща присъдени разноски , сумата от 100 разноски по изпълнително дело и сумата от 249, 22 лв. представляваща такси по тарифата към ЗЧСИ дължими към 13.02.2013 година, като неоснователен и недоказан изцяло.

3

Гражданско дело No 629/2014

Други дела

Г.П.Г.

ЕТ Р.С.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 5.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която ЕТ „Р.С.“ с. Славянци заплати в брой на ищеца Г.П.Г. сумата от 500 /петстотин/ лева, като разноските по делото останат за всяка от страните така както са направени, без да имат претенции едни към други за тях.