П Р О Т О К О Л

 

04.02.2015 година                                                       град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІ    състав

На четвърти февруари две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

 

          Съдебни заседатели: 1...................................

                         2...................................

 

Секретар ……………………Д.Е.……........................................

Прокурор...........................Щ.П.……...…………………

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ..………..КОЕВА..............

Наказателно общ характер дело номер …21… по описа за …2015... година.

На именното повикване в ...................12.00............................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Д.А., редовно призован,  се явява лично и адв. К..*** се явява прокурорът П..

         Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. К. : Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Д.А.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемия:

К.Д.А. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ***

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

         АДВ. К.: Няма да правим отводи по състава на съда,  секретаря и  прокурора.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Д.А.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

Р. ПРОКУРОР: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

АДВ. К.: Г-жо председател, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

ОБВ. К.Д.А.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ  Щ.Г.П. –  прокурор в Районна прокуратура – гр. Карнобат

         ОБВИНЯЕМ К.Д.А. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, ***

         ЗАЩИТНИК – АДВОКАТ М.А.К., вписана в Адвокатска колегия – гр.Бургас, със служебен адрес ***

           Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на чл.381 и сл. от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият К.Д.А.  се признава за виновен в  извършване на престъпление от общ характер по чл. 343б, ал.1 от НК, за това че: на 29.01.2015г. в 18,35 часа в гр. Карнобат, Бургаска област на булевард „Москва” до блок № 87 в посока от гр.Айтос към гр. Сливен управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка «Опел» модел «Виваро» с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с концентрация на алкохол в кръвта си– 1.46 промила алкохол, установено с химическа експертиза № 72/02.02.2015 г. на Базова научно-техническа лаборатория при Областна дирекция на МВР- гр.Бургас.

2. Престъплението е извършено от обвиняемия К.Д.А. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК на обвиняемия К.Д.А. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:

·        задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване на обвиняемия К.Д.А. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА,

·        задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА,

·        поправителен труд по местоработата на обвиняемия К.Д.А. в ЗК «Напредък»-с.К., Бургаска област, включващ удръжки върху възнаграждението му в размер 10 на сто в полза на държавата за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.

На основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия К.Д.А. се определя и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият К.Д.А. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 29.01.2015 година.

4.Веществените доказателства – няма.

5.Разноските по делото в размер на 39,08 лева ще бъдат платени от обвиняемия К.Д.А. в 14-дневен срок от подписване на настоящото споразумение.

6.Имуществени вреди – няма.

 

 

                              С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

 

1.  Р. ПРОКУРОР Щ.П.: ______________________

 

 

 

2. ЗАЩИТНИК на обвиняемия -

 АДВ. К.    ____________________________

 

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ К.Д.А.:________

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

 

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И: 

 

ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1. Обвиняемият К.Д.А.  се признава за виновен в  извършване на престъпление от общ характер по чл. 343б, ал.1 от НК, за това че: на 29.01.2015г. в 18,35 часа в гр. Карнобат, Бургаска област на булевард „Москва” до блок № 87 в посока от гр.Айтос към гр. Сливен управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка «Опел» модел «Виваро» с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с концентрация на алкохол в кръвта си– 1.46 промила алкохол, установено с химическа експертиза № 72/02.02.2015 г. на Базова научно-техническа лаборатория при Областна дирекция на МВР- гр.Бургас.

2. Престъплението е извършено от обвиняемия К.Д.А. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК на обвиняемия К.Д.А. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:

·        задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване на обвиняемия К.Д.А. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА,

·        задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА,

·        поправителен труд по местоработата на обвиняемия К.Д.А. в ЗК «Напредък»-с.К., Бургаска област, включващ удръжки върху възнаграждението му в размер 10 на сто в полза на държавата за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.

На основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия К.Д.А. се определя и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият К.Д.А. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 29.01.2015 година.

4.Веществените доказателства – няма.

5.Разноските по делото в размер на 39,08 лева ще бъдат платени от обвиняемия К.Д.А. в 14-дневен срок от подписване на настоящото споразумение.

6.Имуществени вреди – няма.

 

        НАСТОЯЩОТО споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 

ОСЪЖДА обвиняемия К.Д.А. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:*** да заплати направените по делото разноски в размер на 39.08 лева, която да се приведе по сметка BG47STSA93003100001001 в Банка ДСК гр. Бургас на ОД на МВР Бургас,  както и сумата от 5,00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на КРС.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №  21/2015 година по описа на КРС и внася същото в архива.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 12.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: