РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за периода от 4.2.2015г. до 4.2.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 121/2014 Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии М.Н.Н. А.Ш.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 4.2.2015г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.Ш.М. че същата в качеството й на длъжник поради неизпълнение на сключен договор за паричен заем от 14.08.2012 г. дължи на М.Н.Н. сумата от 10 000 лв. , предявена частично от общата сума от 70 104, 49 лв. , която сума се дължи поради неизпълнение на същия сключен между тях договор за паричен заем на дата 14.08.2012 година и която сума е присъдена със заповед № 658 от 20.11.2013 година за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по ч. гр.д. № 991 / 2013 година по описа на Районен съд Карнобат , както и отделно законовата лихва за забава върху същата горепосочена главница , считано от датата на подаването на заявлението по чл. 417 от ГПК за издаването на същата заповед за изпълнение – 19.11.2013 година до окончателното изплащане на вземането – горепосочената главница.
В законна сила от 25.2.2015г.
2 НОХД No 21/2015 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
К.Д.А. Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА
Споразумение от 4.2.2015г.
К.Д.А.
На осн. чл. 343б, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК на обвиняемия К.Д.А. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: • задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване на обвиняемия К.Д.А. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, • задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, • поправителен труд по местоработата на обвиняемия К.Д.А. в ЗК «Напредък»-с.К., Бургаска област, включващ удръжки върху възнаграждението му в размер 10 на сто в полза на държавата за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж. На основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия К.Д.А. се определя и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият К.Д.А. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 29.01.2015 година.
В законна сила от 4.2.2015г.