РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 30.1.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 746/2014

Облигационни искове

И.В.П.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 30.1.2015г.
На основание чл.232 ГПК прекратява производството по гражданско дело № 746 от 2014г. по описа на КРС, поради оттегляне на иска.
В законна сила от 24.2.2015г.

2

ЧГД No 2/2015

Отказ от наследство

Ж.Г.Г.

Г.К.Г.,
К.Г.С.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 30.1.2015г.
Заявлението,ведно с приложенията към него,да се върне на заявителя Ж.Г.Г.,***,ЕГН-**********. ПРЕКРАТЯВА производството по частно гражданско дело № 2/2015 година по описа на Районен съд-град Карнобат.
В законна сила от 17.2.2015г.

3

ЧНД No 418/2014

Реабилитации чл.85-88а НК

Ц.С.Б.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 30.1.2015г.
РЕАБИЛИТИРА Ц.С.Б.,ЕГН-**********,*** по отношение извършените от същия престъпления по н.о.х.д. № 2063/2007 година по описа на Районен съд-град Сливен и по н.о.х.д. № 430/2010 година по описа на Районен съд-град Карнобат. НАСТОЯЩОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ може да се обжалва с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок,считано от днес.
В законна сила от 7.2.2015г.

4

АНД No 422/2014

Чл.78а НК

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Р.М.Х.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 30.1.2015г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА Р.М.Х.,ЕГН- **********,***,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 27.05.2014 година в град Карнобат,Облас Бургаска, по ул. „Хан Аспарух” си служил с контролен знак – регистрационна табела с № „А 4465 АТ”,поставена в предната част на лек автомобил „Мерцедес 190Е”,с рег.№ „А 28 22 ВА ”,с рама № WDB20110181F908096,с двигател № 10291010075943, собственост на Андон Славчев Славов от село Кръстина,Област Бургаска,издадена за друго моторно превозно средство,а именно за лек автомобил „Опел Астра” с рег.№ „А 4465 АТ”, собственост на Енчо Асенов Райков-престъпление по чл.345, предложение първо от НК., като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00(хиляда) лева. ОСЪЖДА Р.М.Х.,ЕГН- **********,***,да заплати сумата 5,00(пет) лева,представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от съобщаването му на районния прокурор и на обвиняемия. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Р.М.Х.
Мотиви от 30.1.2015г.
В законна сила от 24.2.2015г.