РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 29.1.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 880/2012

Облигационни искове

Г.Р.К.

Р.К.Г.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 29.1.2015г.
В законна сила от 13.2.2015г.

2

АНД No 435/2014

По Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 29.1.2015г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 034532/ 17.07-2014г. на Комисията за защита на потребителите,с което за нарушение на чл. 127, ал.3 от Закона за защита на потребителите , на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите на „Българска телекомукационна компания ЕАД /БТК/ с търговско наименование Виваком , със седалище и адрес на управление : гр.София, бул.”Цариградско шосе „ №115И , с ЕИК : 831642181, представлявано от Атанас Добрев чрез пълномощника – юрисконсулт Лъчезар Баргански наложена имуществена санкция за нарушение на чл. 127, ал.3 от Закона за защита на потребителите -1000,00 лв./ хиляда лева/, на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите, като намалява имуществената санкция до размера на 500,00 лв. /петстотин лева / .

3

НОХД No 16/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

И.В.М.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 29.1.2015г.
И.В.М.
На осн. чл. 343б, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ, като му се определят средните пробационни мерки: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от десет месеца, изразяваща се с явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност – два пъти седмично; 2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от десет месеца; На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият И.В.М. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият И.В.М. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 17.01.2015 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.
В законна сила от 29.1.2015г.