РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 28.1.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 437/2014

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

О.С.К.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 28.1.2015г.
В законна сила от 19.2.2015г.

2

НОХД No 13/2015

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

Б.Б.М.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 28.1.2015г.
Б.Б.М.
На осн. чл. 143, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква “б“ от НК на обвиняемия Б.Б.М. се определя наказание пробация, като на основание чл.42 а от НК се определят следните пробационни мерки: -задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 месеца, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 месеца; -безвъзмезден труд в полза на обществото по 150 часа за една година.
В законна сила от 28.1.2015г.

3

НОХД No 14/2015

Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

М.М.Й.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 28.1.2015г.
На основание чл. 346, ал.2, т.1, предл. първо, вр. чл.346, ал.1, чл.55, ал.1, т.1, от НК на обвиняемия М.М.Й. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години.
М.М.Й.
На основание чл. 346, ал.2, т.1, предл. първо, вр. чл.346, ал.1, чл.55, ал.1, т.1, от НК на обвиняемия М.М.Й. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години.
В законна сила от 28.1.2015г.

4

НОХД No 15/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Т.Н.З.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 28.1.2015г.
На основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл. 54, ал.1 от НК ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемата Т.Н.З. наказание в размер на три месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемата Т.Н.З. се определя и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемата Т.Н.З. е била лишена по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 25.01.2015 година.
Т.Н.З.
В законна сила от 28.1.2015г.