РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 20.1.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 710/2014

Дела от административен характер

Д.А.Н.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ КАРНОБАТ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 20.1.2015г.

2

Гражданско дело No 849/2014

Искове по СК

П.Е.М.

М.Д.Б.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 20.1.2015г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права и задължения по отношение на малолетното дете С.М.Б.,ЕГН-*********,родена на *** година във Валядолид,Кралство Испания,на майката на същото П.Е.М.,ЕГН-**********,с постоянен адрес по местоживеене ***,понастоящем живуща в Кралство Испания,със съдебен адрес ***-адвокат Д.В.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата М.Д.Б.,ЕГН-**********,***,и детето му С.М.Б.,ЕГН-*********, както следва : през зимната ваканция(ваканцията за коледа)- за период от 10 дни, и през ваканцията за Страстната седмица-за период от 7 дни,през лятната ваканция за период от 40 дни,когато този период не съвпада с платения годишен отпуск на майката,като бащата ще взема детето от дома на майката,а последната на свой ред ще го взема обратно(на връщане) от дома на баща му. ОСЪЖДА М.Д.Б.,ЕГН-**********,***,да заплаща на малолетното си дете С.М.Б.,ЕГН-*********,родена на *** година,месечна издръжка в размер на 100.00(сто)лева,считано от датата на предявяване на иска - 01.07.2013 година,до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване,заедно със законната лихва върху посочената по-горе сума при просрочие на всяка закъсняла месечна вноска,които суми да се получават от П.Е.М.,ЕГН-**********,с постоянен адрес по местоживеене ***,понастоящем живуща в Кралство Испания,със съдебен адрес ***-адвокат Д.В.,в качеството й на родител и законен представител на същото дете. ОТХВЪРЛЯ предявеният иск за издръжка в останалата му част като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО В ТАЗИ МУ ЧАСТ. ОСЪЖДА М.Д.Б.,ЕГН-**********,***,да заплати държавна такса върху присъдената издръжка и върху исковете за упражняване на родителските права спрямо малолетното дете С.Б.,както и относно местоживеенето на детете,в размер общо на 204.00(двеста и четири,а също и сумата 10.00(десет)лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителни листи,която сума да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат. РЕШЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от съобщаването му на страните,респективно-от връчването им на преписи от същото.

3

Гражданско дело No 851/2014

Други дела

К.В.Г.,
М.П.К.,
И.П.П.,
Р.В.К.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 20.1.2015г.

4

АНД No 424/2014

Административни дела

С.О.У.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАМЕНО

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 20.1.2015г.
НП-потвърдено
В законна сила от 7.2.2015г.