РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 13.1.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 719/2013

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ПРО ЛЕГО АД

Р.В.Г.,
С.Т.Г.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 13.1.2015г.
В законна сила от 12.2.2015г.

2

Гражданско дело No 765/2014

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Х.А.Д.

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 13.1.2015г.
ОСЪЖДА Общинско предприятие ”Благоустройство и комунални дейности” при Община Сунгурларе,със седалище и адрес на управление : град Сунгурларе,Област Бургас,ул.”Георги Димитров” № 46 А,представлявано от С.Х.Б.,ЕГН-**********-директор, ЕИК : 00005725000313, да заплати на Х.А.Д.,ЕГН-**********,***.50(петстотин петдесет и два лева и петдесет ст.)лева,представляваща дължимото му трудово възнаграждение-обезщетение по чл.224,ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск за 17 дни,сумата 650.00(шестотин и петдесет)лева,представляваща дължимото му обезщетение по чл.222,ал.1 от КТ,поради оставането му без работа и обезщетение по чл.220,ал.1 от КТ за неспазено предизвестие,възлизащо на 650.00(шестотин и петдесет)лева, или общо сумата 1852.50(хиляда осемстотин и петдесет и два лева и петдесет ст.),считано от 30.10.2014 година до окончателното изплащане на същата сума. На основание чл.242,ал.1 от ГПК ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО В ТАЗИ МУ ЧАСТ. ОСЪЖДА Общинско предприятие ”Благоустройство и комунални дейности” при Община Сунгурларе,със седалище и адрес на управление : град Сунгурларе,Област Бургас,ул.”Георги Димитров” № 46 А,представлявано от С.Х.Б.,ЕГН-**********-директор, ЕИК : 00005725000313,да заплати на Х.А.Д.,ЕГН-**********,***,направените от него разноски по делото,съобразно уважената част от иска,в размер на 585.00(петстотин осемдесет и пет)лева,а на държавата-извършените по делото съдебни разноски във връзка с извършената по делото съдебно-икономическа експертиза в размер 120.00(сто и двадесет)лева,държавна такса в размер на 200.00(двеста)лева,както и сумата 20.00(двадесет) лева, представляваща държавна такса за издаване изпълнителни листи,които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с въззивна жалба пред БОС в двуседмичен срок ,считано от съобщаването му,респективно-от връчването на преписи от същото на страните.
В законна сила от 10.2.2015г.

3

Гражданско дело No 1070/2014

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. БУРГАС

ЕТ К.Т.- Р.Р.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 13.1.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявеният от ОД на МВР-град Бургас,Булстат : 129009742,с адрес : град Бургас,ул.”Христо Ботев” № 46,представлявана от К.К.,против ЕТ”Калейдоскоп турс- Радост РАДЕВА”,ЕИК : 102221393,със седалище и адрес на управление : град Карнобат,ул.”Братя Миладинови”, бл.15, ет.5, представляван от Радост Стефанова КЕНОВА,иск с правно основание чл.422,ал.1,във връзка с чл.415,ал.1,във връзка с чл.124,ал.1,във връзка с чл.129-131 от ГПК, като недопустим. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1070/2014 година по описа на Районен съд-град Карнобат. Определението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването на преписи от същото на страните.