РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 6.1.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 517/2014

Облигационни искове

В.Ж.Д.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 6.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 517/2014 година по описа на Районен съд-град Карнобат. Настоящото определение може да се обжалва с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок,считано от съобщаването му на ищеца,респективно-на назначения му особен представител адвокат Л.Т..

2

Гражданско дело No 560/2014

Облигационни искове

М.М.А.,
М.А.Х.

ДЗИ- ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ -ЕАД ГР.СОФИЯ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 6.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 560/2014 година по описа на Районен съд-град Карнобат. Внесения от ответната страна „ДЗИ-Общо застраховане”АД,ЕИК : 121718407,със седалище и адрес на управление : град София,район „Средец”,ул.”Георги Бенковски” № 3,депозит за извършването на поисканата от нея автотехническа експертиза и за провеждане разпита на посочените също от нея свидетели в размер общо на 110(сто и десет)лева да се върне на същата по следната банкова сметка : ***”ДЗИ Общо застраховане”,Главна агенция Бургас в „Сибанк”АД-клон Бургас, IBAN : ***,BIC : *** ,BANK : “СИБАНК” АД. Настоящото определение на основание чл.275,ал.1,във връзка с чл.274, ал.1,т.1 от ГПК може да се обжалва с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок,считано от съобщаването му на страните.

3

НОХД No 1/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

А.А.А.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 6.1.2015г.
На основание чл. 343в, ал.2, вр.ал.1 от НК,чл. 54, ал.1 от НК на обв.А.А.А. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн.чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното наказание в размер на три месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.А.А.
В законна сила от 6.1.2015г.