П Р О Т О К О Л

 

17.12.2014 година                                                       град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІ    състав

На седемнадесети декември две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

 

       Съдебни заседатели: 1...................................

                               2...................................

 

Секретар …………………В.Х....…............................................

Прокурор...........................П.И...................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……......КОЕВА……............

Наказателно общ характер дело номер  425 по описа за 2014 година………..

На именното повикване в ........................11.30...........................часа се явиха:

         За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът И..

Обвиняемият С.Д.И., редовно призован лично с адв. П., служебен защитник.

         ПРОКУРОРЪТ   И.: Да се даде ход на делото.

ОБВ. С.Д.И.: Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв.П.П..

         АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ    С.Д.И.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемия:

С.Д.И., ЕГН **********, ***

         Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ. П.: Няма да правим отводи на съда, прокурора и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ    С.Д.И.: Няма да правим отводи на съда, прокурора и секретаря.

ПРОКУРОРЪТ И.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

АДВ. П.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

ОБВИНЯЕМИЯТ    С.Д.И.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ:

         П.И. – прокурор при Районна прокуратура гр. Карнобат

ОБВИНЯЕМИ:

С.Д.И., ЕГН **********, ***

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК НА ОБВИНЯЕМИЯ:

адв. П.Х.П., ЕГН **********, вписана в АК Бургас, с адрес ***

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

         Страните, спазвайки изискванията на чл.381 от НПК и следващите, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият С.Д.И. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че на 17. 05. 2010 г. В село Церковски, община Карнобат, от двора на К.Г.М. от село Церковски, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Лада с рег.№ ***, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Б.Г.М., ЕГН **********, А.М.М., ЕГН ********** и А.Д.С., ЕГН **********, в немаловажен случай, отнел следните движими вещи: един брой трижилен гумиран меден кабел с дължина 30 метра; един брой трижилен гумиран меден кабел с дължина 25 метра; един брой трижилен гумиран меден кабел с дължина 27 метра; един брой четирижилен гумиран меден кабел с дължина 35 метра; един брой четирижилен гумиран меден кабел с дължина 12 метра; един брой четирижилен гумиран меден кабел с дължина 6 метра; един брой ъглошлайф марка Спарки, модел МА 2002, закупен през 2002 г. работещ, един брой стар акумулатор – 5 килограма, неработещ; 300 килограма отпадъчно желязо и 5,5 килограма отпадъчна мед, като общата стойност на отнетите вещи е в размер на 592,35 /петстотин деветдесет и два лева и тридесет и пет стотинки/ лева, от владението на собственика А.Д.С. от град Карнобат, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

         Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

2. За посоченото в т.1 престъпление при приложение на разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемият С.Д.И. се определя  наказание 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 от НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 (ТРИ) година.

3. Веществени доказателства няма.

4. Разходи по делото – 40.00 лева са възложени на Б.Г.М. и А.Д.С. по НОХД № 71/2014 година по описа на РС-Карнобат.

5.     Имуществените вреди от престъплението са възстановени.

         С П О Р А З У М Е Л И   СЕ:

 

1. ПРОКУРОР П.И.:       ___________________

 

 

 

2.     СЛ. ЗАЩИТНИК на обвиняемия

адв.П.П.: ________________

 

 

 

 

3.ОБВ.   С.Д.И.:    ________________                                                                              

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

 

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И : №  

 

ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1. Обвиняемият С.Д.И. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че на 17. 05. 2010 г. В село Церковски, община Карнобат, от двора на К.Г.М. от село Церковски, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка Лада с рег.№ ***, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Б.Г.М., ЕГН **********, А.М.М., ЕГН ********** и А.Д.С., ЕГН **********, в немаловажен случай, отнел следните движими вещи: един брой трижилен гумиран меден кабел с дължина 30 метра; един брой трижилен гумиран меден кабел с дължина 25 метра; един брой трижилен гумиран меден кабел с дължина 27 метра; един брой четирижилен гумиран меден кабел с дължина 35 метра; един брой четирижилен гумиран меден кабел с дължина 12 метра; един брой четирижилен гумиран меден кабел с дължина 6 метра; един брой ъглошлайф марка Спарки, модел МА 2002, закупен през 2002 г. работещ, един брой стар акумулатор – 5 килограма, неработещ; 300 килограма отпадъчно желязо и 5,5 килограма отпадъчна мед, като общата стойност на отнетите вещи е в размер на 592,35 /петстотин деветдесет и два лева и тридесет и пет стотинки/ лева, от владението на собственика А.Д.С. от град Карнобат, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

         Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

2. За посоченото в т.1 престъпление при приложение на разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемият С.Д.И. се определя  наказание 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 от НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 (ТРИ) година.

3. Веществени доказателства няма.

4. Разходи по делото – 40.00 лева са възложени на Б.Г.М. и А.Д.С. по НОХД № 71/2014 година по описа на РС-Карнобат.

6.     Имуществените вреди от престъплението са възстановени.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА

ОБЖАЛВАНЕ.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 425/2014 година по описа на КРС и внася същото в архива.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 11.40 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената на  С.Д.И., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***»Васил Левски» № 7 мярка за неотклонение  “ПОДПИСКА” по ДП № 07-40/2014  година по описа на  РУП гр.Карнобат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                                                                                                

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: