Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 149 / 13.12.2014г. , град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На трети декември две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………Д.Е.…................................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Административно-наказателно дело номер 386 по описа за 2014 г. и за да се произнесе все предвид следното:

 

Производството по делото е реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на Карнобатската районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия  Г.С.Г. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, за извършеното от него престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1  от НК с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

Районния прокурор, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.

Обвиняемият Г., редовно призован се явява в съдебно заседание и моли за наказание в най-минимален размер.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Бързо производство № 07-593/2014 г. по описа на РУ „Полиция”-гр. Карнобат е започнато на 03.11.2014г. от полицейски орган от РУП-Карнобат срещу Г.С.Г. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** това, че в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление 336/2013 г. от 09.05.2013 г. на Началник Сектор „Пътна полиция” при ОД МВР град Сливен, влязло в законна сила на 03.04.2014 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, на 03.11.2014 г. в 15:00 часа в град Карнобат, Бургаска област, по улица „Христо Кабакчиев”  пред дом № 2 по посока автомагистрала „Тракия” към улица „Екзарх Антим І” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Шкода Фелиция” с рег.  *** без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство - престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК.

         От извършените следствени действия се установява следната фактическа обстановка:

На 03.11.2014 г. около 15.00 часа в гр. Карнобат, Бургаска област полицейските служители от РУП-Карнобат - свид. П.И.Ж. -младши автоконтрольор, свид. Ж.Д.Ц. - полицай и Л.Р.М. – младши автоконтрольор извършвали патрулно-постова дейност. По същото време на ул. „Христо Кабакчиев” пред дом № 2 в град Карнобат свид. П.И.Ж. в присъствието на горепосочените полицейски служители спрял за проверка лек автомобил Шкода Фелиция” с рег.  ***, който бил управляван от обв. Г.С.Г. с ЕГН **********, живущ ***. При проверката било установено, че обв. Г.С.Г. не притежавал съответно свидетелство за управление за моторно превозно средство и бил неправоспособен водач.

           Видно от приложената справка от РУП-Карнобат, обв. Г.С.Г. не се водел на отчет като водач на моторно превозно средство и бил неправоспособен.

         С наказателно постановление № 336/2013 г. от 09.05.2013 г. на Началник Сектор „Пътна полиция” при ОД МВР град Сливен, влязло в законна сила на 03.04.2014г. , обв. Г.С.Г. бил наказван по административен ред с наказание глоба в размер на 100 лева, за това че на 02.04.2013 г. на пътен възел „Петолъчката” управлявал моторно превозно средство „ВАЗ 2105” с рег. А 61 96 ВМ без да притежава свидетелство за управление. Наказателното постановление е било връчено лично на обв. Г.С.Г. на 26.03.2014 г.

         Приетата фактическа обстановка дава основание да се приеме, че с деянието си обвиняемият Г.С.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление336/2013 г. от 09.05.2013 г. на Началник Сектор „Пътна полиция” при ОД МВР град Сливен, влязло в законна сила на 03.04.2014 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, на 03.11.2014 г. в 15:00 часа в град Карнобат, Бургаска област, по улица „Христо Кабакчиев” управлявал моторно превозно средстдво - лек автомобил „Шкода Фелиция” с рег.  *** без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство.

       Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК. Обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е искал тяхното настъпване.

За престъплението по чл. 343 в, ал. 2, вр. чл. 343 в, ал. 1 в НК се предвижда наказание лишаване от свобода за срок до две  години. Към момента на извършване на деянието обвиняемият Г.С.Г. е бил пълнолетен,  неосъждан, и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV от Глава VІІІ от НК. От престъплението няма причинени имуществени вреди и обвиняемият не е бил в пияно състояние.

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемия Г.С.Г. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

При определяне на размера на административното наказанието съдът съобрази следното: 

Налице са само обстоятелства, които са смекчаващи отговорността на обвиняемия, а именно: направени пълни самопризнания, искреното му разкаяние за извършеното от него деяние и тежкото му семейно-битово положение. С оглед тези обстоятелства съдът намира, че наказанието следва да се определи  при превес само на смекчаващите отговорността обстоятелства, като то се наложи в специалния минимум, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК, а именно – глоба в размер на 1000 лева. Съдът намира, че това наказание е справедливо за извършеното от обвиняемият Г.С.Г. деяние и същевременно тази санкция ще подейства превъзпитателно върху него. Това наказание ще изпълни целите на наказанието по чл.36 от НК и с оглед генералната превенция да се въздейства предупредително и възпиращо върху останалите лица, които вършат или имат намерение да извършат такова престъпление.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И :

 

ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Г.С.Г. с ЕГН **********, с постоянен адрес:*** наказателна отговорност по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от Наказателния кодекс, за това, че в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление336/2013 г. от 09.05.2013 г. на Началник Сектор „Пътна полиция” при ОД МВР град Сливен, влязло в законна сила на 03.04.2014 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, на 03.11.2014 г. в 15:00 часа в град Карнобат, Бургаска област, по улица „Христо Кабакчиев” управлявал моторно превозно средстдво - лек автомобил „Шкода Фелиция” с рег.  *** без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.

ОСЪЖДА Г.С.Г. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, да заплати сумата 5,00 /пет/ лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметка на КРС.

         НАСТОЯЩОТО решение подлежи на обжалване или протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от получаване на съобщенията от страните.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: