О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                                                              № 708 / 13.12.2014 г.

 

                                             град Карнобат,13.12.2014 година

 

          Карнобатският районен съд,пети състав, в днешното си закрито разпоредително заседание,в състав :

районен съдия Златко КОСТАДИНОВ,като разгледа гр.д. № 275/2014 година по описа на съда,за да се произнесе взе предвид следното :

Производството по делото е образувано по повод предявен иск от С.Д.Г.,***,с посочено в исковата молба основание чл.108 от ЗС.

Поради обстоятелството,че исковата молба не отговаря на изискванията на чл.127,ал.1,т.4,т.5 и ал.2 от ГПК,тъй-като от обстоятелствената част на същата молба не става ясно на какво основание ищцата твърди,че е собственик на процесните идеални части от имота с площ от 4694 квадратни метра,респективно- същата не е посочила дали въз основа на правна сделка,по давност или по какъвто и да било друг оригинерен или дериватен способ е станало придобиването на този имот,а освен това въз основа на петитума на исковата молба е невъзможно да бъде установено идентифицирането на имота,от който ищцата претендира процесните 4694 квадратни метра от държавата,като ищцата също така не е индивидуализирала спорните имоти по понастоящем действащия план на село Дъбовица и по картата на възстановената собственост на същото село и не е представила и актуални скици на претендираните имоти по плана на село Дъбовица и по КВС на землището на същото село,съдът със свое разпореждане № 1874/28.11.2014 година е оставил без движение като нередовна същата искова молба.

В определения й едноседмичен срок,считано от получаването на съобщението,ищцата не е отстранила упоменатите по-горе нередовности в исковата си молба.Същата единствено е представила отговор на разпореждането на съда,в което е развила доводи,неотносими към разпореждането на съда № 1874/28.11.2014 година.Така например тя е посочила,че собствеността й върху процесния недвижим имот произтича от документ за собственост-емлячен регистър от 1937 година,което й твърдение е несъстоятелно,тъй-като записаното в емлячния регистър не може да се приеме като титул за собственост,така както и цитираното от нея в същия отговор съдебно решение № VІ-259 от 27.12.2007 година по гражданско дело № 176 от 2007 година по описа на Окръжен съд-град Бургас.Поради това пък не би могло да бъде осъществено и вписването на исковата молба,заради която,както и по повод други нередовности в исковата молба,съдът със свое разпореждане № 553 от 14.04.2014 година също е оставил без движение исковата молба,като тази нередовност не е отстранена и до настоящия момент(което обаче е убягнало от вниманието на съда).Ищцата не е отстранила и останалите,посочени в цитираното по-горе разпореждане на съда нередовности,а именно- идентифицирането на имота,от който тя претендира процесните 4694 квадратни метра от държавата,индивидуализирането на спорните имоти по понастоящем действащия план на село Дъбовица и по картата на възстановената собственост на същото село и не е представила и актуални скици на претендираните имоти по плана на село Дъбовица и по КВС на землището на същото село,съдът със свое разпореждане № 1874/28.11.2014 година е оставил без движение като нередовна същата искова молба.Вместо това тя е представила същите документи,които още преди това е приложила към исковата си молба,които освен това не са заверени като преписи.Представила е и с отделна молба отново незаверено копие на скица на имота. 

Поради изложеното по-горе,съдът намира,че след като в определения й срок ищцата не е отстранила нередовностите в исковата си молба,то на основание чл.129,ал.3 във връзка с ал.2 от ГПК същата искова молба следва да бъде върната като нередовна,а производството по делото-прекратено.

Мотивиран от изложените по-горе съображения и на основание чл.129,ал.3 във връзка с ал.2 от ГПК,съдът

 

     

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

       Исковата молба,ведно с приложенията към нея да се върне на ищцата С.Д.Г.,***,искова молба.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 275/2014 година по описа на Районен съд-град Карнобат.

Настоящото определение може да се обжалва с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок,считано от съобщаването му на ищеца.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :