Р Е Ш Е Н И Е

№ 241  /  13.12.2014 г.

                             13.12- 2014 г., град Карнобат

 

                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИ районен съд ,                                  ІІ състав

На  четиринадесети ноември две хиляди и четиринадесета година

В публичното заседание в следния  състав :

                                               Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар  В.Х.  

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело № 769  по описа за 2014 година, и за да се произнесе взе предвид :

Предявената молба е за развод и е с правно основание чл. 50, 51  от СК.

Производството по делото е  образувано по повод молба от А.А.Д. с ЕГН ********** *** и Я.И. Д. с ЕГН ********** ***  за прекратяване на брака им  по взаимно съгласие чрез  развод .Твърдят, че желанието им  за развод е сериозно , непоколебимо и взаимно .Твърдят, че от брака нямат родени деца.Представят споразумение , което молят съдът да одобри  и да постанови прекратяването на брака  им по реда на  чл. 51 от Семеен кодекс.

           В съдебно заседание  молбата се поддържа от двамата съпрузи А.А.Д.  и Я.И.М. и адвокат С.С.,***  , за двамата.

           Съдът като съобрази становищата на страните , прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност ,  съобразно изискванията на чл. 12 ГПК и чл. 235, ал.2 от ГПК , намира за установено от фактическата страна, следното : Молителите А.А.Д. с ЕГН ********** *** и Я.И. Д. с ЕГН ********** ***  са съпрузи , сключили граждански брак  на ****г.  с акт № ***от *****г. , съставен в ***************** , който е първи и за двамата.

Молителите представят споразумение от  29.09-2014 г.  по чл. 51 от СК ,  с което и заявяват ,че постигнали  съгласие за прекратяване на брака им по взаимно съгласие и се споразумели относно  ползването на семейното  жилище, издръжката между тях и фамилното име  на жената , за следното :

 И двамата съпрузи са заявили желанието си за развод , като в съдебно заседание поддържат подадената от тях молба .За състоянието на брачната връзка съдът  прави извод  от изявленията на съпрузите и най-вече от  изразеното от тях в съдебно заседание сериезно и  непоколебимо съгласие  за прекратяване на брака по взаимно съгласие.С оглед на което съдът намира , че исканият развод  следва да бъде допуснат .

           Молителите представят  споразумение по чл. 51 СК , с което са уредени въпросите относно ползването на семейното жилище ,фамилното име на съпругата.

           В представеното  споразумение страните посочват , че от брака си нямат родени деца , поради което и  не уреждат родителски права , издръжка и  режим за свиждане, личните отношения с детето.

 Като  ползването на семейното жилище с административен адрес – гр.*********************  не поделят и не определят ползвател, тъй като в него живеели на квартира.

           Молителите уговорили, че  след прекратяване на брака няма да дължат издръжка един на друг .

Твърдят, че  по време на брка не са прдобили движими и недвижими вещи.

Молителите  уговорили, че  след прекратяване на брака Я.И. Д. ще носи предбрачното си фамилно име – Я.И.М. и в бъдеще ще се именова  Я.И.М. .

Молителите  уговорили , че разноските по делото  остават за сметка  на този, който ги е направил, а  присъдената от съда с решението държавна такса се поема по-равно.

            Съдът преценява представеното споразумение като пълно и непротиворечащо на закона и морала , което  урежда изцяло личните и имуществените отношения по повод прекратяването на брака , приема, че същото  не противоречи  на закона и морала  поради което счита, че същото следва да бъде утвърдено от настоящия  съдебен състав.

        Съгласно разпоредбата на чл. 329, ал.1  СК и предвид постигнатата между страните уговорка в споразумението , съдебните разноски се поемат  от двамата молители по-равно.

На основание чл. 6, т. 3 от Тарифата за държавните такси , които се събират  от съдилищата по ГПК , КРС определя държавна такса  за допускане на развода в размер на 40,00 лв. , от която  молителката платила  в размер на 25 лв. и молителят следва да заплати  на КРС в размер на 15,00 лв. както и  дължи държавна такса в размер на 5 лв. за издаване на  изпълнителен лист .

         Мотивиран  от горното и на основание чл. 330 ГПК , вр. чл. 50 СК  , съдът

                                               Р   Е  Ш  И   :

        ДОПУСКА   развод и ПРЕКРАТЯВА  граждански брак, сключен    на ******г.  с акт № *** от ****г. , съставен в ******* между  А.А.Д. с ЕГН ********** *** и Я.И. Д.  с ЕГН ********** ***  , поради постигнато  сериозно и непоколебимо съгласие за развод, с правно основание   чл. 50 от СК Семеен кодекс, вр. чл. 330 ГПК.

        УТВЪРЖДАВА  постигнатото  между  съпрузите А.А.Д. с ЕГН ********** *** и Я.И. Д. с ЕГН ********** ***  споразумение от 26 септември  2014г. , за следното :

    1.Страните  по делото заявяват , че  брака си нямат родени деца , поради което и  не уреждат родителски права , издръжка и  режим за свиждане, личните отношения с детето.

     2.Страните по делото заявяват, че  семейното жилище с административен адрес – гр.К.****************  не поделят и не определят ползвател, тъй като в него живеели на квартира.

3.Страните по делото заявяват, че  след прекратяването на брака няма да си дължат издръжка един на друг , тъй като и двамата са здрави и работоспособни.

4.Страните  уговорили, че след прекратяването на брака съпругата Я.И. Динкова  с ЕГН ********** в бъдеще ще се именова  Я.И.М. .

5.Разноските по делото страните  поемат  така, както са направени.

        ОСЪЖДА А.А.Д. с ЕГН ********** *** да заплати  на К. районен съд сумата от  15,00 лв./петнадесет лева /, представляваща  дължимата държавна такса за развод, както и да заплати на КРС  държавна такса  в размер  на 5 лв. / пет лева /  за издаване на всеки изпълнителен лист.

        Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 330, ал.5 ГПК.

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ  :