РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 21.11.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 474/2014

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

С.К.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 21.11.2014г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК предявен от Водоснабдяване и канализация ЕАД гр. Бургас с ЕИК 812115210 със седалище и адрес на управление гр.Бургас кв. Победа ул. Ген. Владимир Вазов № 3 ет. 4 със законен представител инж. Ганчо Йовчев Тенев – Изпълнителен директор и с процесуален представител юрк. С.С.Г. срещу С.К.К. с ЕГН ********** *** А с който иск горепосоченото дружество ВиК ЕАД гр. Бургас моли съда да постанови решение с което да приеме за установено по отношение на С.К. К. , че същият му дължи парична сума в размер на 196, 98 лв. представляваща равностойността на доставена , отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от 21.01.2009 година до 25.02.2014 година с отчетен период по фактури от 17.07.2008 година до 11.11.2011 година , при отпаднало основание затова като неоснователен и недоказан изцяло.

2

Гражданско дело No 501/2014

Искове по КТ за отмяна на уволнение

А.В.В.

М-БУС ООД БУРГАС

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 21.11.2014г.

3

АНД No 357/2014

Административни дела

М.К.К.

РУ МВР ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 21.11.2014г.
НП-отменено

4

НОХД No 376/2014

Гл.II. Блудство - чл.149 и 150 НК /без чл.149, ал.5 НК/

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

А.Ч.М.,
А.Р.С.,
С.В.И.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Присъда от 21.11.2014г.
А.Ч.М.
А.Р.С.
С.В.И.
Мотиви от 4.12.2014г.