РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 18.11.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 419/2014

Облигационни искове

В.М.М.

ЗАД ОЗК- ЗАСТРАХОВАНЕ АД СОФИЯ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 18.11.2014г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА ЗАД”ОЗК-Застраховане” АД,ЕИК : 121265177,със седалище и адрес на управление : град София 1301, ул.”Света София” № 7, представлявано от А.Л. и Р.Д., да заплати на В.М.М.,ЕГН-**********,***,със съдебен адрес ***,тел.: 0888610202-адвокат К. Ст.К. ***, сумата 3500(три хиляди и петстотин)лева, представляващи обезщетение за причинените му неимуществени вреди вследствие ПТП причинено на 26.04.2013 година около 15.00 часа на кръстовището,образувано от ГП ІІ 73 и второстепенен път за товарна гара Карнобат, от Б.Ж.Б.-водач на товарен автомобил,марка „КАМАЗ”,с ДК № „Н 4602 АТ”, собственост на Тончо П. Тончев,ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането - 26.04.2013 година,до окончателното изплащане на същата сума, както и сумата 2640.00 лева,представляваща имуществени вреди,респективно-щети по лекия автомобил на същия,марка „Алфа Ромео”,с рег. № „А 7011 КМ”,произведена през 2001 година,причинени му със същото деяние,ведно със законна лихва върху тази сума(имуществените вреди), считано от датата на увреждането-26.04.2013 година,до окончателното изплащане на същата сума. ОТХВЪРЛЯ иска за неимуществени вреди в останалата му част като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ. ОСЪЖДА ЗАД”ОЗК-Застраховане” АД,ЕИК : 121265177,със седалище и адрес на управление : град София 1301, ул.”Света София” № 7, представлявано от А.Л. и Р.Д., да заплати на В.М.М., ЕГН-**********,***,със съдебен адрес ***,тел.: 0888610202-адвокат К. Ст.К. ***,направените от същия съдебни разноски по делото,съобразно уважената част от иска за неимуществени вреди,респективно- заплатеното адвокатско възнаграждение след намаляването му като прекалено завишено от 1500 лева в размер на 996.80(деветстотин деветдесет и шест лева и осемдесет ст.)лева и направените от същия съдебни разноски във връзка с извършените по делото две експертизи, в размер общо на 140.00(сто и четиридесет)лева,а в полза на Районен съд-град Карнобат-да заплати държавна такса във връзка с предявените две претенции в размер общо на 305.60(триста и пет лева и шестдесет ст.)лева,както и сумата 10.00(десет) лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителни листи,които суми да се приведат по сметката на Районен съд-град Карнобат. ОСЪЖДА В.М.М.,ЕГН-**********,***,със съдебен адрес ***,тел.: 0888610202-адвокат К. Ст.К. ***, да заплати на ЗАД”ОЗК-Застраховане” АД,ЕИК : 121265177,със седалище и адрес на управление : град София 1301, ул.”Света София” № 7, представлявано от А.Л. и Р.Д. направените от последното разноски по делото,включващи 180.00(сто и осемдесет)лева юрисконсултско възнаграждение и 60.00(шестдесет) лева, представляващи направените от същото дружество по делото съдебни разноски във връзка с извършените по делото две експертизи,а в полза на Районен съд-град Карнобат-сумата 5.00(пет) лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат. ДА СЕ ВЪРНЕ на ЗАД”ОЗК-Застраховане” АД,ЕИК : 121265177,със седалище и адрес на управление : град София 1301, ул.”Света София” № 7, представлявано от А.Л. и Р.Д. внесения от същото дружество депозит в размер на 50.00(петдесет)лева във връзка с проведения разпит на свидетеля Б.Ж.Б.,като неизползван. Настоящото решение може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.

2

НОХД No 372/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

М.Р.И.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Присъда от 18.11.2014г.
М.Р.И.
Мотиви от 1.12.2014г.