РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 10.11.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 482/2014

Облигационни искове

С.Д.Щ.

Н.Ж.А.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 10.11.2014г.

2

ЧГД No 804/2014

Отказ от наследство

П.П.С.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 10.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 804/2014 година по описа на Районен съд-град Карнобат. ПРЕПРАЩА същото по подсъдност на надлежния съд,а именно-Районен съд-град Варна. Настоящото определение на основание чл.274,ал.1,т.2,във връзка с чл.121 от ГПК подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд с частна жалба в 7-дневен срок,считано от съобщаването му на заявителя.
В законна сила от 20.11.2014г.