Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 133 /4.11.2014г. , гр.Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На четвърти ноември две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………В.Х............................................

Прокурор.......................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

АН дело номер.............380................по описа за............2014................година

 

В Районен съд гр. Карнобат са постъпили от РУ на МВР гр. Карнобат актове за констатиране на проява на дребно хулиганство от лицата П.Е.С. и А.А.Д. ***, като към тях са приложени и писмените показания на свидетелите Г.И.О., Ж.С.Г., Ж.В.С., М.Х.П., Г.Й.М., М.Д.А. и Р.Я.Я., които са очевидци на извършените деяния от горепосочените нарушители, като от тях първите четирима са разпитани в съдебно заседание.

         Лицето П.Е.С. в качеството му на нарушител по настоящото производство по УБДХ в съдебно заседание е разпитан, като дава обяснения, в които изцяло признава, че е извършил непристойни действия по смисъла на УБДХ, но не изразява съжаление за извършеното от него.

Лицето А.А.Д. в качеството му на нарушител по настоящото производство по УБДХ в съдебно заседание е разпитан, като дава обяснения, в които не признава, че е извършил непристойни действия по смисъла на УБДХ, като не изразява съжалява за извършеното от него.

         Районния прокурор редовно призован не се явява и не взема становище по делото.

         След поотделна и съвкупна преценка на събраните по време на съдебното следствие доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

         На 03.11.2014 г. нарушителите П.Е.С.  и А.А.Д. заедно с лицата М.Х.П., М.Д.А. и Р.Я.Я. били в питейно заведение „Бохеми“, находящо се в гр.Карнобат, като употребявали алкохол. След това около 23.30 часа същите отишли да си допият в барчето на бензиностанция № 172 на „Лукойл – България“, находяща се до гробищния парк в гр.Карнобат. Там те продължили да употребяват алкохол. След това, тъй като същите вече били употребили значително количество алкохол нарушителите П.Е.С. и А.А.Д. се сбили, като инициаторът на сбиването било лицето П.Е.С., като отначало те започнали боя си в сградата на бензиностанцията, където при боя си нанесли вреди на намиращите се там стоки за консумация, както и на намиращия се там инвентар, а впоследствие пренесли боя си навън до самите колонки за зареждане на петролни продукти. По същото време на смяна в същата бензиностанция били свидетелите Г.О. и Ж.Г., които не успели да предотвратят боя между двамата нарушители и тъй като същият бил особено яростен, включително и чрез хвърляне на букси от бира, безалкохолно и тонизиращи напитки същите се обадили на СОТ чрез натискане на съответния паник-бутон, както и на полицията. Първоначално на местопроизшествието пристигнал служител на СОТ, но даже и той не успял да спре яростния бой между двамата нарушители, като същия бой бил прекратен едва след пристигането на служители на РУП-Карнобат. След това същите нарушители и свидетелите били закарани в управлението на РУП-Карнобат, като им били снети съответните обяснения и след като били установени кои са извършителите на прояви на дребно хулиганство и как същите са ги извършили на нарушителите П.Е.С. и А.А.Д. били съставени съответните актове за констатиране прояви на дребно хулиганство, които им били предявени по надлежния ред и подписани лично от тях.

Горепосочената така приета за установена от съда фактическа обстановка по делото се подкрепя от събраните по делото писмени доказателства: 2 броя актове  за констатиране на проява на дребно хулиганство по смисъла на УБДХ и два броя докладни записки, както и от показанията на свидетелите Г.И.О., Ж.С.Г., Ж.В.С., М.Х.П., Г.Й.М., М.Д.А. и Р.Я.Я., от които първите четирима са разпитани като такива лично в съдебно заседание, които доказателства категорично потвърждават и водят настоящият съд до правният си извод, че нарушителите С. и Д. са извършили горепосочените деяния, които деяния по смисъла на чл. 1,  ал. 2 от УБДХ са проява на дребно хулиганство.

В съдебно заседание разпитания нарушител П.Е.С. признава, че е извършил горепосочените непристойни прояви, които представляват прояви на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 от УБДХ.

В съдебно заседание разпитания нарушител А.А.Д. не признава, че е извършил горепосочените непристойни прояви, които представляват прояви на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 от УБДХ.

 

         Съдът като взе предвид горепосочената така кредитирана от него фактическа обстановка по настоящото дело намира, че нарушителите П.Е.С. и А.А.Д. в периода от 23.30 ч. на 03.11.2014 г. до 01.00 ч. на 04.11.2014 г.  на публично място – бензиностанция № 172 на „Лукойл-България“,  находяща се в близост до гробищен парк на гр. Карнобат след употреба на алкохол са извършили непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и спокойствието на гражданите, като са се сбили и са си нанесли побой, пред много хора, като със същите си свои действия лицата са изразили явно неуважение към обществото и към намиращите се там граждани, които представляват прояви на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Указа за борба с дребното хулиганство.

Съдът намира, че за тези техни непристойни прояви на нарушителите П.Е.С. и А.А.Д. следва да им бъде наложено административно наказание от вида на тези предвидени в чл. 1, ал. 1 от УБДХ. Определяйки обаче какво наказание да бъде наложено на нарушителя съдът намира, че спрямо тях са налице баланс на смекчаващи и отегчаващи вината им обстоятелства, а именно: това, че извършените от тях прояви не се характеризират с особен цинизъм и дързост и са с по-ниска степен на обществена опасност от обикновените прояви на дребно хулиганство, фактът, че самите нарушители макар да не изразяват съжаление за извършените от тях прояви на дребно хулиганство правят доброволни самопризнания.

         При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на нарушителите съдът намира, че с оглед на баланса на смекчаващите и отегчаващите вината им обстоятелства следва да им бъде наложено административно наказание глоба, визирано в чл.1, ал.1 от УБДХ, което следва да съответства на степента и тежестта на извършените от тях хулигански прояви, а именно: “Глоба”  към средния размер, а именно - 300 /триста/ лева, тъй като все пак хулиганските им прояви са извършени срещу много на брой лица. Затова съдът намира, че следва да им бъде наложено такова наказание, тъй като съдът прецени, че само по този начин нарушителите най-ефективно могат да се поправят и превъзпитат, а и с оглед възпиране на същите от извършване в бъдеще време на други такива хулигански прояви.

         Мотивиран от гореизложеното, Карнобатският районен съд

 

Р   Е    Ш   И   :

 

НАЛАГА на П.Е.С. с ЕГН **********, постоянен адрес ***8 административното наказание – ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева.

ОСЪЖДА П.Е.С. с ЕГН **********, постоянен адрес ***8 да заплати сумата от 5.00 лева държавна такса за издаване на изпълнителен лист за горепосочената сума.

 

НАЛАГА на А.А.Д. с ЕГН **********, постоянен адрес *** административното наказание – ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева.

ОСЪЖДА А.А.Д. с ЕГН **********, постоянен адрес *** да заплати сумата от 5.00 лева държавна такса за издаване на изпълнителен лист за горепосочената сума.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и/ или протестиране пред Бургаски окръжен съд в срок от 24-часа, считано от днес за нарушителите и в същия срок, считано от получаване на съобщението от Районна прокуратура - Карнобат.

НАСРОЧВА  делото в случай на жалба и/или протест пред Бургаски окръжен съд на 07.11.2014 г. от 14.00 ч., за която дата и час нарушителите са уведомени в съдебно заседание. Да се уведоми КРП.

         ПРЕПИС от решението да се изпрати на органите на РУ на МВР гр. Карнобат, за сведение.

 

 

 

 

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ: