Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

                                                     № 134 / 4.11.2014г.

 

                                град Карнобат,04.11.2014 година

 

 

                                  В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Карнобатският районен съд,……колегия,в публичното си заседание

на четвърти ноември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

 

                                                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                     2.

 

при секретаря Д.Е. и в присъствието на прокурора………,като разгледа докладваното от районния съдия  Златко КОСТАДИНОВ

АНХ дело № 354 по описа за 2014 година,за да се произнесе взе предвид:

 

Производството по делото е образувано по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление № 14-0282-000192/28.04.2014 година на началника на РУ “П”-град Карнобат,Бургаска област,на С.Я.С.,ЕГН-**********,***,пл.”Хаджи Димитър” № 6,адвокат Х.Х. ***,били наложени административните наказания “глоба” в размер на 100 лева на основание чл.180,ал.1,т.1,предложение “четвърто”,във връзка с извършено нарушение нормата на чл.139,ал.1,т.1 от ЗДвП,и “глоба” също в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.175,ал.1,т.5,във връзка с чл.123,ал.1,т.2 също от ЗДвП.

 Недоволен от така издаденото наказателно постановление жалбоподателят е атакувал същото с оплакване относно неговата незаконосъобразност,като е изложил и конкретни доводи в тази връзка.Предвид гореупоменатото моли съда да постанови решение,с което да бъде отменено изцяло атакуваното наказателно постановление или същото да бъде изменено,като бъдат намалени размерите на наложените му наказания до предвидения в закона минимум.

Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител в съдебно

заседание и не е изразила  писмено становище по жалбата.

Въззивният съд,като взе предвид съвкупната и поотделна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства и изложените от жал-

боподателя доводи,намира за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата е подадена в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН и същата е допустима,а разгледана по същество се явява напълно основателна,поради следните съображения  :

    От приложеният към делото АУАН № Т120884 от 23.04.2014 година със

съставител БожидарДимитров С.-младши автоконтрольор в звено „ПК” при РУ”П”-град Карнобат, се установява,че същия е издаден за това,че на 23.04.2014  година около 04.00 часа на автомагистрала „Тракия”,на километър 314+200 м.,по посока Бургас-Сливен,нарушителят управлявал товарен автомобил,марка „Волво” с регистрационен номер “СН 95 65 СА”и полуремарке с регистрационен номер „СН 5960 ЕЕ”,като по време на движението му гръмва предна лява гума и губи контрол над товарния автомобил,навлиза през ел.ограда в насрещното платно и се блъска в полуремаркето на друг товарен автомобил,при което възниква ПТП с материални щети,напуска ПТП и на километър 308+50м. е спрян от автопатрула.

В АУАН било посочено че с тези си деяния жалбоподателят извършил нарушение разпоредбите на чл.139,ал.1,т.1 отЗДвП и на чл.123,ал.1,т.1,б.”а”,”б”,”в” ,”г” и „д” също от ЗДвПсъщо от ЗДвП.

Въз основа на така съставения акт било издадено и процесното НП № 14-0282-000192/28.04.2014 година на началника на РУ “П”-град Карнобат, Бургаска област,с което на С.Я.С.,ЕГН-**********,***,пл.”Хаджи Димитър” № 6,адвокат Х.Х. ***,били наложени административните наказания “глоба” в размер на 100 лева на основание чл.180,ал.1,т.1,предложение “четвърто”,във връзка с извършено нарушение нормата на чл.139,ал.1,т.1 от ЗДвП,и “глоба” също в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.175,ал.1,т.5,във връзка с чл.123,ал.1,т.2 също от ЗДвП.

Издаденото наказателно постановление в частта му по пункт първи е незаконосъобразно,тъй-като са допуснати особено съществени нарушения на процесуалните правила, обуславящи неговата незаконосъобразност изразяващи се в следното :

Видно от текста на съставения АУАН и издаденото на негова основа НП,                                             

 налице е неправилно определяне на нарушената от жалбоподателя  материална норма,както и след това неправилно е наложено администра-тивното наказание въз основа на  санкционната разпоредба на  чл.180,ал.1, т.1,предложение “четвърто”от ЗДвП.По-конкретно след като е описано в АУАН и в НП,че по време на движението на товарния автомобил,управляван от нарушигеля е „гръмнала”предната лява гума,при което последният е загубил контрол над автомобила,навлязъл през ел.ограда в насрещното платно и се блъснал в полуремаркето на друг товарен автомобил,при което причинил материални щети,след което напуснал ПТП,то деянието  му е следвало да бъде квалифицирано като такова по чл.101,ал.1 от ЗДвП вместо по чл.139,ал.1,т.1 също от ЗДвП.

От събраните по делото доказателства също се установява, че повредата                                                                                                          на управлявания от жалбоподателя товарен автомобил е възникнала внезапно,именно поради което не е следвало да бъде ангажирана отговорността му в посочения  по-горе смисъл,респективно-на посоченото в АУАН и НП основание. Нещо повече-възникналата повреда не е включена в кръга на техническите неизправности,посочени в нормата на  чл.10 от ППЗДвП,по отношение на които не е допустимо да бъдат пускани в движение съответните превозни средства,което още повече дава основание да се приеме,че АНО неправилно е квалифицирал нарушението на жалбоподателя по чл.139,ал.1,т.1 от ЗДвП.

По отношение извършеното от жалбоподателя нарушение по пункт втори пък е налице различие в посочената му квалификация по акта за установяване на административното нарушение и по наказателното постановление,което е недопустимо.По-конкретно докато в АУАН  като нарушена норма е посочена тази по чл.123,ал.1,т.11б.”а”,”б”,”в””г” и „д” от ЗДвП,то в НП е отразено,че е нарушена нормата на чл.123,,ал.1,т.2 също от ЗДвП.

   Във връзка с горепосоченото,необходимо е да се подчертае,че съдът не може да измени основанието за налагане на административно наказание в

случаите,в които наказващия орган е определил неправилно приложимия материален закон.

Нужно е също така да се спомене,че АНО не разполага с процесуалната възможност да сочи нови нарушени законови норми в издаваното НП.

От изложеното по-горе следва извода,че атакуваното постановление  се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено само на това основа-ние.И това е така,защото в случая е налице ограничаване правото на защита на жалбоподателя,което прави невъзможно упражняването на съдебен контрол за законосъобразност на обжалваното НП,доколкото районният съд в производството по обжалване на НП по реда на чл.59-63 от ЗАНН следва да установява съществуването или несъществуването на описаното в него административно нарушение и съответно-съпоставянето на фактически установеното действие или бездействие на жалбоподателя със съответната законова норма, регламентираща същото като администра-тивно нарушение.Установяването в хода на съдебното производство на съществуването или несъществуването на описаното в наказателното постановление административно нарушение предпоставя индивидуализа-цията на съответното административно нарушение съобразно всички изисквания на ЗАНН.

Докато законът в чл.53,ал.2 от ЗАНН дава възможност на административ-

нонаказващия орган да издаде НП,макар в АУАН да е допусната нередов-

ност,стига да е установено по безспорен начин извършването на наруше-

нието,самоличността на нарушителя и неговата вина,то това положение не

се отнася до издаваното НП,при което административнонаказващия орган

следва да спази всички изисквания на нормите на ЗАНН,като неспазването на тези изисквания води до незаконосъобразност на НП,и същото следва да бъде отменено само на това процесуално основание,без да се разглежда спора по същество.

Като цяло всичко изложено по-горе мотивира извода за отмяна на обжал-

ваното НП,като незаконосъобразно от процесуалноправна страна,което не налага обсъждането на спора по същество,тъй-като нередовността на НП-предмет на обжалване в настоящото производство,от процесуалноправна страна води до невъзможност същия акт да породи последиците,към които е насочен,защото се явява незаконосъобразен.Ерго-на това основание процесното наказателно постановление следва  да бъде отменено.

 Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.63,ал.І от

ЗАНН,съдът

 

                                         Р    Е    Ш    И    :

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление 14-0282-000192/28.04.2014 година на началника на РУ “П”-град Карнобат, Бургаска област,с което на С.Я.С.,ЕГН-**********,***, пл.”Хаджи Димитър” № 6,адвокат Х.Х. ***, са наложени административните наказания “глоба” в размер на 100 лева на основание чл.180,ал.1,т.1,предложение “четвърто”,във връзка с извършено нарушение нормата на чл.139,ал.1,т.1 от ЗДвП,и “глоба” също в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.175,ал.1,т.5,във връзка с чл.123,ал.1,т.2 също от ЗДвП.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Бур-

гаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.

 

                                                                    РАЙОНЕН  СЪДИЯ :