О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 614/4.11.2014г.

град Карнобат

 

Карнобатският районен съд, Граждански състав

в закрито заседание на четвърти ноември две хиляди и четиринадесета година в следния състав:                                                                            

   Председател: Мариела Иванова

 

като разгледа докладваното от съдията Иванова гражданско дело № 647 по описа за 2014година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод  исковата молба от М.А. Хардлов с ЕГН ********** ***33 против Т.Ч.К. с ЕГН ********** ***1А, понастоящем с неизвестен адрес с правно основание чл. 127,ал.2 СК.

При извършената по реда на чл.129 ГПК служебна проверка на редовността на исковата молба съдът е констатирал, че същата не е съобразена с изискванията за редовност, предвидени в чл.127 и чл.128 ГПК, тъй като не е посочен адрес за призоваване на ответника.

В хода на производството съдът е извършил служебна справка в НБД „Население” за регистрирани настоящ и постоянен адрес на ответник, като е разпоредил връчване на посочените адреси. Всички съобщения са върнати с указание, че страната не живее на указаните адреси. Изискана е и справка за задгранични пътувания, видно от която ответницата е напуснала територията на Р.България.

Предвид изложеното съдът намира, че исковата молба следва да бъде върната, а производството по делото прекратено.Становището на  процесуалния представител на ищцата за продължаване на производството чрез назначаване на особен представител на ответника по реда на чл. 48 ГПК не може да бъде споделено. Това е така, тъй като разпоредбата е приложима когато ответникът няма регистриран адрес в страната. Видно от върнатото съобщение-стр.17 от делото, ответницата живее в Р.Гърция повече от 10години. Следователно разпоредбите на чл. 47 и чл. 48 ГПК са неприложими.

Предвид събраниет по делото данни, че ответницата пребивава в Р.Гърция приложение следва да намери Регламент №2201/2003г. на Съвета относно подсъдността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност. Следователно дори и съдът да постанови решение по настоящото дело по указния от представителя ред, това решение впоследствие не може да бъде изпълнено, поради нередовното призоваване на ответника. Също така съдът дори да назначи особен представител на ответника, то на основание чл. 18 от Регламент №2201/2003г. на Съвета, в случай на неявяване на ответника в съдебно заседание следва да спре производството по делото, докато не се установи, че ответникът е имал възможност да получи исковата молба или равностоен документ своевременно, за да организира защитата си.

По изложените съображения съдът намира, че непосочването на адрес за призоваване и връчване на книжата на ответника води до нередовност на исковата молба и същата следва да бъде върната, поради неотстраняване на изтъкнатия порок.

Мотивиран от горното и на основание чл. 129, ал.3 ГПК Карнобатският районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба на М.А. Хардлов с ЕГН ********** ***33 против Т.Ч.К. с ЕГН ********** ***1А, понастоящем с неизвестен адрес с правно основание чл. 127,ал.2 СК.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.647/2014г. по описа на КРС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаски окръжен съд в едноседмичен срок от връчването.

                                                                      

 

 

Районен съдия: