Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                          

                                               № 207 / 4.11.2014 г.

 

                                   гр.Карнобат,04.11.2014 година

 

                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

   

 

Карнобатският районен съд ………………. колегия в публичното заседание на четвърти ноември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                     

                                                 Председател :ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                                         

                                                        Съдебни заседатели :    1.

                                                                                                2.

 

при секретаря Д.Е.  и в присъствието на прокурора Петър ИВАНОВ като разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 693 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид :

   

Правното основание на предявеният иск е чл. 19 от Закона за  гражданска-та регистрация.

Молителят твърди в молбата си,че бил роден на *** ***,като за раждането му бил съставен акт № 1019.През 1954 година бил осиновен от Стойко Петров Димитров и Герга Янчева Димитрова,след което му бил съставен акт за раждане № 157/04.04.1966 година,където като негови родители били записани неговите осиновители,а името му било променено на Янчо Стойков Димитров.

През 1980 година на основание чл.56,ал.1,б.”б” от СК/отм./ с решение № 1045/07.10.1980 година на Районен съд-град Бургас по гражданско дело № 1626/1980 година било прекратено осиновяването,като това решение било отразено като бележка в акта му за раждане № 157.

През 2002 година при смяната на личните му документи се установило,че вместо фамилията Петров,с която му били издадени всички документи в акт за раждане № 157/1966 година бил записан с фамилията Димитров,поради което и въз основа на подадената от него молба,по административен ред била отстранена грешката от Димитров на Петров.

В началото на месец септември 2014 година,обработвайки данни в НБД „Население” Община-град Бургас нанесла в първичния му акт за раждане/преди осиновяването/ прекратяването на осиновяването и промяна имената му на А.М.  Г.,без да го уведомили по какъвто и да било начин,като тази промяна била отразена в НБД „Население”.Община-град Бургас изпратила наличното при тях решение за прекратяване на осиновяването в Община-град Карнобат за отразяване на промените в имената му върху акт за раждане № 157/съставен след осиновяването му/.Така от Община Карнобат го уведомили,че имената му вече са А.М.  Г..

Молителят направил съответните консултации и установил,че промяната на имената му била направена на основание чл.18,ал.2 от ЗГР,съгласно който при прекратяване на осиновяването по съдебен ред на осиновеното лице се възстановява името преди осиновяването,но никой не могъл да му каже защо тази промяна се прави 34 години по-късно.

От невръстна възраст той бил с имената си Янчо Стойков Петров.С тези имена му били издадени всички документи-лична карта,служебни документи,военна книжка,пенсионни решения,нотариални актове и други.Молителят има син Галин,роден на *** година,чийто бащино име е Янчев,а фамилното му име е Петров.В обществото,сред близки и познати,бил известен с имената Янчо Стойков Петров.Никога не знаел,че преди осиновяването имал други имена и за него било невероятен шок да научи,че вече имената му били съвсем други.Името А.М.Г. му било съвсем чуждо,тъй-като 61 години живял с имената Янчо Стойков Петров и никой не би го разпознал с новото име.Направената промяна в имената му,щяла да наложи и промяна в имената на детето му,което ще бъде изключително неудобно и за него.

Искането му е съда да промени имената му от А.М.Г. на

Янчо Стойков Петров,като Община-град Бургас  бъде задължена да впише промяната в акта за раждане,която промяна да бъде отразена и в регистъра на населението от Община-град Карнобат.

В съдебно заседание молбата се поддържа.

За заинтересованото учреждение-Община-град Карнобат,редовно призовано,не се явява негов представител в съдебно заседание,но същото е представило писмено становище,съгласно което искането е напълно основателно.

Районният прокурор-редовно призован,не се явява в съдебно заседание, като  изразява становище относно основателността на предявеното искане.

След съвкупната и поотделна преценка на всички писмени и гласни доказателства,съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното.

От събраните по делото писмени доказателства,а именно : акта за раждане № 1019/1953 година на НС НАДТ Бургас,акт за раждане № 157/04.04.1966 година на ОНС-Карнобат,решение № 1045/07.10.1980 година по описа на Районен съд-град Бургас по гражданско дело № 1626/1980 година,удостоверение за раждане от *** ***,удостоверение за раждане,издадено въз основа на акт за раждане № 0150/26.05.1988 година на Община-град Карнобат на Галин Янчев Петров,справка от НБД „Население”,копие от лична карта и копие от служебна лична карта,издадена от БДЖ,свидетелство за завършен курс и легитимация,разрешително за носене на оръжие,военна книжка, осигурителна книжка и трудова книжка,се установява по несъмнен начин,че молителят бил роден на *** ***,като за раждането му бил съставен акт № 1019.През 1954 година бил осиновен от Стойко Петров Димитров и Герга Янчева Димитрова,след което му бил съставен акт за раждане № 157/04.04.1966 година,където като негови родители били записани неговите осиновители,а името му било променено на Янчо Стойков Димитров.

През 1980 година на основание чл.56,ал.1,б.”б” от СК/отм./ с решение № 1045/07.10.1980 година на Окръжен съд-град Бургас по гражданско дело № 1626/1980 година било прекратено осиновяването,като това решение било отразено като бележка в акта му за раждане № 157.

През 2002 година при смяната на личните му документи се установило,че вместо фамилията Петров,с която му били издадени всички документи в акт за раждане № 157/1966 година бил записан с фамилията Димитров,поради което и въз основа на подадената от него молба,по административен ред била отстранена грешката от Димитров на Петров.

В началото на месец септември 2014 година,обработвайки данни в НБД „Население” Община-град Бургас нанесла в първичния му акт за раждане/преди осиновяването/ прекратяването на осиновяването и промяна имената му на А.М.  Г.,без да го уведомили по какъвто и да било начин,като тази промяна била отразена в НБД „Население”.Община-град Бургас изпратила наличното при тях решение за прекратяване на осиновяването в Община-град Карнобат за отразяване на промените в имената му върху акт за раждане № 157/съставен след осиновяването му/.Така от Община Карнобат го уведомили,че имената му вече са А.М.  Г..

От невръстна възраст той бил с имената си Янчо Стойков Петров.С тези имена му били издадени всички документи-лична карта,служебни документи,военна книжка,пенсионни решения,нотариални актове и други.Молителят има син Галин,роден на *** година,чийто бащино име е Янчев,а фамилното му име е Петров.В обществото,сред близки и познати,бил известен с имената Янчо Стойков Петров.Никога не знаел,че преди осиновяването имал други имена и за него било невероятен шок да научи,че вече имената му били съвсем други.Името А.М.Г. му било съвсем чуждо,тъй-като 61 години живял с имената Янчо Стойков Петров и никой не би го разпознал с новото име.

От показанията на разпитаните по делото свидетели,се установява по несъмнен начин,че молителят е известен в обществото,сред колегите и близките си с имената Янчо Стойков Петров.Тези показания съдът счете,че не съществува основание да не бъдат кредитирани с доверие.Освен това от приетото като доказателство писмо на ОД на МВР-град Бургас се установява,че в автоматизираната информационна система на МВР не съществуват данни за налагани-отменени или настоящи,принудителни административни мерки по чл.75 и чл.76 от ЗБДС по отношение на молителят.

Изложената фактическа обстановка налага извод за основателност на молбата. Доказаните по делото факти сочат на важни по разума на закона обстоятелства, налагащи промяна в имената на молителя по претендирания начин.Касае се за необходимост едно фактическо положение да бъде юридически закрепено.Тази нужда произтича не само от желанието на молителя,но и от съображения за правна сигурност,след като в обществото той  е известен с имена, които понастоящем не са негови.
При това,ако се приеме,че в настоящия случай не е налице хипотезата на чл.14,ал.1 от Закона за гражданската регистрация,то най-малкото следва да се счете за безспорно това,че съществуват важни обстоятелства,налагащи промяна имената  на молителя,съобразно изложеното вече по-горе.

Относно допустимостта на исканата промяна необходимо е  да се спомене и това,че до посочените по-горе изводи би могло да се достигне,ако се вземат предвид разпоредбите на чл.14,ал.4 от Закона за гражданската регистрация,съгласно които в случаите,когато едно лице е известно в обществото с друго име,то същото лице има правната възможност да промени своето име,т.е. по аргумент от цитираните разпоредби няма основание да се приема,че не са налице важни обстоятелства,съгласно разпоредбата на чл.19,ал.1 от Закона за гражданската регистрация,което да наведе на извода,че искането на молителя не следва да бъде уважено.Ерго-исканата промяна имената на молителя следва да бъде удовлетворена.

Мотивиран от изложените по-горе съображения,съдът

                                        

 

                                                 Р      Е      Ш      И      :

 

ПРОМЕНЯ  имената на А.М.Г.,с ЕГН-**********,***,с адрес за призоваване : град Карнобат,Област Бургас,ул.”Тодор Каблешков” № 6,чрез адвокат М.А.К.,в акт № 1019/1957 година на НС НАДТ Бургас,като вместо имената „А.М.Г.” бъде записан с имената „ЯНЧО СТОЙКОВ ПЕТРОВ”.

ПРЕПИС от решението да се изпрати  служебно на Община град Бургас, респективно-на длъжностното лице по гражданското състояние, за отбелязване извършената промяна в акт № 1019/1957 година на НС НАДТ Бургас,както и на Община-град Карнобат за отбелязване промяната във имената на молителят в  регистъра на населението.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

  

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :