Р Е Ш Е Н И Е

             № 129 / 31.10.2014г.                                    град Карнобат

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                                       ІІ състав

На двадесет и четвърти октомври                              2014 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :  АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

НАД № 340 по описа за 2014 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на К. районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият Х.П.М., ЕГН **********, ******************,*********, настоящ адрес *** за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

Представител на К.районна прокуратура, редовно призована не се явява.

Обвиняемият М., редовно призован  се явява лично в съдебно заседание. Признава вината си и моли съда за минимално наказание.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението намира за установено от фактическа и правна страна следното:

      На 19. 09. 2014 г.  свидетелите Х. Д. Н. и И. П. И.- служители на Зонално жандармерийско управление гр. Б. са работили като автопатрул в гр. С.. Около 23. 45 часа при обход в местността „Ичмята“  свидетелите са забелязали паркиран лек автомобил „Форд Орион“ с рег. №*******, с три лица в него. Извършили са проверка на автомобила и лицата в същия, като на мястото на водача се е намирал обвиняемия М.. При слизането на същия от автомобила,за да покаже багажното отделение, свидетеля Н. е забелязал в джоба на вратата на водача полиетиленов плик тип „джъмпър“ и хартийки за ръчно приготвяне на цигари марка ОСВ. Свидетелят Н. се е усъмнил, че плика може да съдържа наркотично вещество, поради което е накарал обвиняемия М. да покаже съдържанието на плика. След като обвиняемият М. е отворил плика в него е имало черна найлонова торбичка със суха тревна маса с остра миризма. Това е усъмнило свидетеля и е уведомил дежурния при РУП С. за извършване на полеви тест на тревната маса. След извършването на полевия тест се е оказало, че тревната маса реагира на канабис.

От заключението на назначената физикохимична експертиза се установява, че сухата зелена растителна маса е с нетно тегло 3, 183 грама и се определя като коноп със съдържание на тетрахидроканабинол- 2, 40 %. От същата може да се изготвят между 8 и 16 цигари. Конопът /канабис, марихуана/ и активния му компонент тетрахидроканабинол  са поставени под контрол в Списък I –„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, паради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ от Наредба за класифицирането на растенията и веществата като наркотични във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП.

От обясненията дадени от обвиняемия М. е видно, че същия е намерил пликчето с тревна маса  на разклона за с. Т.. Прибрал го е и вечерта на 19. 09. 2014 г. е предложил на приятелите си свидетелите Т. Д. А. и В. П. Б. да се разходят с автомобила на баща му, който ползва изцяло той.  Отишли са в местността „Ичмята“, където са спрели и са говорили, а по късно обвиняемият М. е извадил саморъчно свита цигара с канабис и тримата са я изпушили. По късно са били установени от служители на жандармерията в автомобила.

От така установената фактическа обстановка е видно, че с деянието си обвиняемият Х.П.М. от гр. С., от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 354 а, ал.5, вр,  чл. 354а, ал. 3, т. 1 от  НК, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал. 1, от ЗКНВП, вр. чл. 30 от ЗКНВП, като на 19. 09. 2014 г. в гр. С.****** без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал. 1  и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и следващ от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 30 от ЗКНВП, придобил и държал  високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, вр. Приложение № 1 от ЗКНВП – КОНОП  /канабис, марихуана/ с общо нетно тегло 3, 183 грама с активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 2, 40 %, установено след извършена химическа експертиза № 470 / 23. 09. 2014 г. на Базова Научно- техническа лаборатория при ОД МВР Бургас, на обща стойност 19, 10 лева /деветнадесет лева и десет стотинки/, като случая е  маловажен. 

Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал. 2  от НК.

      За престъплението по чл. 354а, ал. 5, вр,  чл. 354а, ал. 3, т. 1 от  НК се предвижда наказание глоба до хиляда лева.

Към момента на извършване на престъплението обвиняемият Х.П.М. е бил пълнолетен, неосъждан и не  освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV от Глава VІІІ от НК. От престъплението няма причинени имуществени вреди и обвиняемия не е бил в пияно състояние.

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият М. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

При определяне на размера на наказанието съдът съобрази следното:

Налице са обстоятелства, които водят до смекчаване отговорността на обвиняемия, а именно: направени самопризнания, младежката му възраст. С оглед тези обстоятелства съдът намира, че наказанието следва да се определи  при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като то се наложи в специалния минимум, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК, а именно – глоба в размер на 1000 лева. Съдът намира, че това наказание е справедливо за извършеното от обвиняемият М. деяние и същевременно тази санкция ще подейства превъзпитателно върху него. Това наказание ще изпълни целите на наказанието по чл.36 от НК и с оглед генералната превенция да се въздейства предупредително и възпиращо върху останалите лица, които вършат или имат намерение да извършат такова престъпление.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

          ПРИЗНАВА подсъдимия Х.П.М., ЕГН **********, гр.С.****************, настоящ адрес *** за виновен в това, че на 19. 09. 2014 г. в гр. С.*********** без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал. 1  и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и следващ от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 30 от ЗКНВП, придобил и държал  високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, вр. Приложение № 1 от ЗКНВП – КОНОП  /канабис, марихуана/ с общо нетно тегло 3, 183 грама с активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 2, 40 %, установено след извършена химическа експертиза № 470 / 23. 09. 2014 г. на Базова Научно- техническа лаборатория при ОД МВР Б., на обща стойност 19, 10 лева /деветнадесет лева и десет стотинки/, поради което и на основание по чл. 354 а, ал.5, вр,  чл. 354а, ал. 3, т. 1 от  НК, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал. 1, от ЗКНВП, вр. чл. 30 от ЗКНВП, вр. чл. 78а , ал.1 НК го  ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба”  в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.

НА ОСНОВАНИЕ чл.53 ал.2 буква“а“ от НК ОТНЕМА    в полза на Централно Митническо Управление Отдел „МРР-НОП“ гр.С. веществени доказателства- :1.Наркотични вещества :-коноп с тегло 3,183 грама , със съдържание на тетрахидроканабинол – 2, 40 %, с изключение на количество , използвано за анализ , изпратен  в Централно Митническо Управление Отдел „МРР-НОП“ гр.София  с изх.№ рег.-30848 от 26.09-2014г.  ОТ од мвр-  Б..

          ОСЪЖДА Х.П.М., ЕГН **********, гр.С.********, настоящ адрес *** да заплати направените по делото съдебни разноски в размер на 44.17 лева /четиридесет и четири лв. и седемнадесет стотинки/, която сума да се приведе по сметка IBAN ***, б.к. 30002010 на ОД “П.” Бургас при Банка ДСК гр. Б., както и сумата от 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на К.*** районен съд.

След влизане на решението в сила препис от същото да се изпрати на Агенция „Митници”.

 

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Б. окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: