Р Е Ш Е Н И Е 206/31.10.2014г.

                                     гр.Карнобат      

                

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на четиринадесети октомври  две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в състав:

                                                                   Председател: Мариела Иванова

 

секретар Г.М. и при участието на прокурора като разгледа докладваното от съдия Иванова гражданско дело № 60 по описа за 2014г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

      Производството по делото е образувано по повод  исковата молба Д.В.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Граф Игнатиев” № 3а против З.К.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Братя Миладинови” № 3а. В исковата молба се твърди, че с решение № 99/18.05.2013г., постановено по гр. д. 351/2013г. по описа на КРС бракът между тях е прекратен. Ответницата е регистрирана като земеделски производител и като такава, тя е придобила определено имущество. Съгласно съдебната практика, имуществото на земеделския производител, придобито по време на брака,  не се счита за негово лично имущество и същото подлежи на делба. Твърди се, че придобитото в режим на съсобственост имущество е следното:

І. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

1) Недвижим имот, находящ се в град Карнобат, а именно: 1/9 -  една девета идеална част от дворно място, цялото от 480 кв.м. (четиристотин и осемдесет квадратни метра), образуващо парцел УПИ V – 461(пети имот четиристотин шестдесет и първи) в квартал 9 (девети) по плана на град Карнобат, с граници на парцела: улица, жилищен комплекс, Атанас Желязков Михайлов, Живка  Апостолова, Минчо Кръстев Петров и Славка Кръстева Гугушева, ЗАЕДНО С  1/2 (една втора) идеална част от втория жилищен етаж на построената в имота триетажна масивна жилищна сграда, който втори етаж се състои от: дневна с кухненска ниша, две стаи, килер, баня – тоалетна и коридор, ведно със същата част от югоизточната маза и от общите части на сградата.Този недвижим имот е  придобит с договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка,  обективиран в  нотариален акт № 8, том ІІІ, рег.№ 940, дело № 1066/1990г. по описа на Служба вписвания при РС – Карнобат.

2) 22/27 (двадесет и две върху двадесет и седем) идеални части от недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, област Бургаска, ЕКАТТЕ 36525, а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, цялата с площ от 35.000 дка (тридесет и пет декара), трета категория, в местността „ГЕРДЕМЕ", образуваща поземлен имот №275002 (двеста седемдесет и пет хиляди и втори) по плана на землището на град Карнобат, при граници и съседи: имоти  № 275003 - овощна градина на Росица Генова Велкова, №000828 - полски път на Община Карнобат, № 275001 - овощна градина на наследниците на Иванка Тодорова Хазърбасанова, № 000826 - полски път на Община Карнобат, при следното ограничение: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.  Този недвижим имот е  придобит с договори за покупко-продажба, обективирани в нотариални актове:

№ 155, том ІІ, рег.№ 1220, дело № 231/2004г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 139/11.03.2004г., том ІІ, дело № 354/2004г.

 № 173, том ХІ, рег.№ 6370, дело № 1142/2004г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 119/24.08.2004г., том ІХ, дело № 1788/2004г.

№ 66, том ХХІІІ, рег.№ 12544, дело № 2796/2006г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 187/01.12.2006г., том ХХV, дело № 5187/2006г.

3) Недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, обл.Бургаска, ЕКАТТЕ 36525, а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА със сливови трайни насаждения,  с площ от  96,399 дка (деветдесет и шест декара триста деветдесет и девет квадратни метра), трета категория, в местността "ДЪЛГАТА МЕРА", съставляваща поземлен имот № 183045 (сто осемдесет и три хиляди четиридесет и пети) по плана на землището на гр. Карнобат, при граници и съседи: №183046- нива на Росица Йорданова Водева, № 183033,- нива н-ци на Янко Василев Колев, № 183034- нива на Невенка Димова Атанасова, № 183035- нива н-ци на Димитър Димов Йонович, № 183036- нива на Минка Райкова Вълкова, № 183043- нива на Тодорка Д.М.,***- нива на Община Карнобат, № 000483- полски път на Община Карнобат.

Този недвижим имот е  придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт №  115, том ХХІІІ, рег.№ 11309, дело № 2649/2005г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 32/19.12.2005г., том ХХХІІ, дело № 6376/2005г.

4) 13/27 (тринадесет върху двадесет и седем) идеални части от недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, област Бургаска, ЕКАТТЕ 36525, а именно: НИВА от 7.000 дка (седем декара), втора категория, в местността "КАРЪНДЖИКА", образуваща поземлен имот № 082018 (осемдесет и две хиляди и осемнадесети) по плана на землището на град Карнобат, при граници  и съседи: имоти  № 082019 - нива на наследниците на Методи Колев Манев, № 082004 - нива на Димо Н. Пенев. № 082005 - нива на наследниците на Радка Божанова Чапанова, № 082017 - нива на наследниците на Минка Костадинова Дякова, № 000249 – полски път.

Този недвижим имот е  придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт № 65, том ХХІІІ, рег.№ 12543, дело № 2795/2006г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 186/01.12.2006г., том ХХV, дело № 5186/2006г

5) Недвижим имот, находящ се в землището на град КАРНОБАТ, Бургаска област, ЕКАТТЕ 36525. а именно:  ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, с площ от 15,600 дка (петнадесет декара и шестстотин квадратни метра). ТРЕТА категория, находяща се в местността "ГЕРДЕМЕ", съставляваща поземлен имот № 275004 (двеста седемдесет и пет хиляди и четвърти) по плана за земеразделяне на гр. Карнобат, при граници и съседи: № 275005-овощна градина на Жечка Славова Миланова, № 000828-полски път на община Карнобат, № 275003-овощна градина на Росица Генова Велкова. № 000826-полски път на община Карнобат. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния cpoк.

Този недвижим имот е  придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт №  92, том ХVІІІ, рег.№ 13195, дело № 2489/2008г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 171/08.10.2008г., том ХV, дело № 3168/2008г.

6) Недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, ЕКАТТЕ 36525, община Карнобат, Бургаска област, а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, в местността „ГЕРДЕМЕ", с площ от 31.291 дка (тридесет и един декара двеста деветдесет и един квадратни метри), трета категория, съставляваща поземлен имот № 275001 (двеста седемдесет и пет хиляди и първи) по плана за земеразделяне на гр. Карнобат, при граници и съседи: имоти № 275002  - Овощна градина на наследници Мила Тонева Палачорова и други, № 000828  - Общински полски път и № 000826 - Общински полски път, при следното ограничение на ползването: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния cpoк.

Този недвижим имот е  придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт №  140, том V, рег.№ 2918, дело № 504/2009г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 113/30.06.2009г., том Х, дело № 1089/2009г.

7) Недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, EKATTE 36525, община Карнобат, област Бургас, а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, в местността "ГЕРДЕМЕ", с площ от 1.600дка (един декар и шестстотин квадратни метри), трета категория, съставляваща поземлен имот № 276031 (двеста седемдесет и шест хиляди тридесет и първи) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти № 276032 -  Овощна градина на Димитринка Тодева Кьосева, № 000779 - Общински полски път, № 276030  - Овощна градина на Васил Венелинов Вангелов и други и № 276016 - Овощна градина на Иванка Добрева Стоянова, който имот е образуван от имот № 276017.

Този недвижим имот е  придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт №  182, том ІХ, рег.№ 5458, дело № 1114/2011г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 119/25.08.2011г., том ХІ, дело № 1752/2011г.

8) Недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, EKATTE 36525, община Карнобат, област Бургас, а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, в местността „ГЕРДЕМЕ", с площ от 1.600дка (един декар и шестстотин квадратни метри), трета категория, съставляваща поземлен имот № 276032 (двеста седемдесет и шест хиляди тридесет и втори) по плана за земеразделяне на град Карнобат, при граници и съседи: имоти № 276033 - Овощна градина на Въла Тодева Славова; № 000779 - Общински полски път, № 276031 - Овощна градина на Радка Димова Духлинска и други и № 276016 -  Овощна градина на Иванка Добрева Стоянова, който имот е образуван от имот № 276017.

Този недвижим имот е  придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт №  183, том ІХ, рег.№ 5459, дело № 1115/2011г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 118/25.08.2011г., том ХІ, дело № 1751/2011г.

9) Недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, ЕКАТТЕ 36525 община Карнобат, област Бургас, а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, в местността "ГЕРДЕМЕ", с площ от 1.600дка (един декар и шестстотин квадратни метри), трета категория, съставляваща поземлен имот № 276030 (двеста седемдесет и шест хиляди и тридесети) по плана за земеразделяне на град Карнобат, при граници и съседи: имот № 276031 - Овощна градина на Радка Димова Духлинска и други, имот № 000779 - Общински полски път; имот № 276029 - Овощна градина на Гина Ненчева Господинова и други и имот № 276016 - Овощна градина на Иванка Добрева Стоянова, който имот е образуван от имот № 276017.

Този недвижим имот е  придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт №  39, том Х, рег.№ 5624, дело № 1144/2011г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 179/01.09.2011г., том ХІ, дело № 1811/2011г.

10) 4/9 (четири девети) идеални части от недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, област Бургаска, ЕКАТТЕ 36525, а именно: НИВА с площ от 4.500 дка (четири декара и петстотин квадратни метра), втора категория, в местността "КАРЪНДЖИКА", образуваща поземлен имот №082019 (осемдесет и две хиляди и деветнадесети) по плана на землището на град Карнобат, при граници и съседи: имот №082020 – нива на Иван Бянков Пенев;  имот № 082004 – нива на Димо Н. Пенев; имот № 082018 – нива на наследниците на Мила Тонева Палачорова и  № 000249 – полски път.

Този недвижим имот е  придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт № 66, том ХХІІІ, рег.№ 12544, дело № 2796/2006г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 187/01.12.2006г., том ХХV, дело № 5187/2006г.

11) Недвижим имот, находящ се в град Карнобат, Бургаска област, улица "Граф Игнатиев" № 3-а, а именно: ½ (една втора) част от дворно място, цялото с площ от 300.00 (триста) квадратни метри, съставляващо урегулиран поземлен имот (парцел) № VIII-614 (осми, за имот шестстотин и четиринадесети) в квартал № 39 (тридесет и девети) съгласно действащия застроителен и регулационен план на града, при граници: изток-улица "Граф Игнатиев", запад-парцел № XII-615 (дванадесети, за имот шестстотин и петнадесети), север-парцел № VII-613 (седми, за имот шестстотин и тринадесети) и юг-парцел № IX-617 (девети, за имот шестстотин и седемнадесети), ЗАЕДНО с целия ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в гореописания поземлен имот масивна двуетажна, двуфамилна жилищна сграда, който жилищен етаж е със самостоятелен вход-стьлбище в северната част на сградата и се състои от хол, две спални, трапезария, кухня, баня, тоалетна, антре и три тераси, ЗАЕДНО с принадлежащите му сервизни помещения в приземния избен етаж на жилищната сграда – двете източни стаи с антре, както и тоалетна със самостоятелно стълбище, ВЕДНО с ½ (една втора) идеална част от общите части на жилищната сграда, както и ½ (една втора) идеална част от бетонната плоча над втория жилищен етаж и същата идеална част от правото на надстрояване на трети жилищен етаж, с право на ползване на подпокривното пространство на жилищната сграда, както и право на ползване на северната половина от дворното място.

Този недвижим имот е  придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в  нотариален акт № 110, том ІІ, рег.№ 1201, дело № 130/2002г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 172/25.03.2002г., том І, дело № 179/2002г.

Ищецът счита, че при придобиването на този имот е налице частична трансформация на лични средства в размер на  20 000 лева, които са му дарени от  неговите родители на 08.05.1992г.  с цел покупката на имота, в който живеел под наем като военнослужещ. На 10.04.1992г. със заповед № 225 на началника на КЕЧ – Сливен, като военнослужещ му е  било дадено право да закупя апартамент, находящ се в гр. Карнобат, ул. „Кирил и Методий”, бл. 38, ет. 5, а именно: АПАРТАМЕНТ  №12(дванадесети), със застроена  площ от 68.44(шестдесет и осем цяло и четиридесет и четири стотни) квадратни метра, състоящ се от две стаи, кухня, баня – тоалетна и антре. След получаване на тези средства ги внеся в  „Банка ДСК” ЕАД, за да дочака сключването на договора за покупка. На 18.01.1993г.  сключил договора с  Началника на КЕЧ – Сливен, с който му се прехвърля собствеността на описаният апартамент, а той заплаща по касов път сумата от 14 661 лева. Останалата сума до 20 000 лева, използвал за извършване на ремонт на апартамента.

На 29.03. 2000 година с нотариален акт № 186, том ІІ, рег. № 1780 дело № 657/2000г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 186/29.03.2000г., том ІІ, дело № 657/2000г продават горепосоченият апартамент за сумата от 10 600 лева.

 С така получената от продажбата сума и като прибавихме и собствени средства, на 25.05.2000г., закупили друг апартамент, находящ се в гр. София,  ж.к „Надежда ІІ”, блок 272, вход А, ет. 1 за сумата от 29 176.10 лева. Сделката е обективирана в нотариален акт № 13, том І, рег. № 713 дело № 13/2000г. по описа на нотариус Снежана Доганова, рег. № 399/РС- София, вписан в Служба вписвания при РС – София:  акт № 4/25.05.2000г., том ХХХХ, дело № 9921/2000г.

На 08.11.2001г. с договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт № 102, том V, рег. № 4591 дело № 837/2001г. по описа на нотариус Весела Червенкова, рег. № 210/РС- София, вписан в Служба вписвания при РС – София:  акт № 186/08.11.2001г., том LLХVІ, дело № 26051/2000г. продават този апартамент за сумата от 21 785 лева и на 25.03.2002г., купуват описаният в т.11 от искова молба имот за сумата от 11 200 лева, като с останалата сума от продажната цена извършват ремонт на жилището в Карнобат.

С оглед наличието на частична трансформация на лични средства, дарени от родителите на ищеца, последният счита, че делбата на описаният в т.11 от тази искова молба недвижим имот в следва да се допусне и извърши при следните квоти:19888,05/29176,10 за ищеца и  9 288,05/ 29176,10 за ответницата.

ІІ. Освен гореописаните недвижими имоти е направено искане за допускане до делба на следното движимо имущество при равни квоти:

1. Трактор Ландини   REX –DT 85F, с ДК № А2395ЕЕ, рама PPFLY 09101, свят син-тъмносив

2. Прикачен инвентар:     

2.1 Пръскачка вентилаторна – NOBILI  PDF 85 – 1500 TL126 17889R,цвят жълт                                                       

2.2 Активна отклоняваща брана  - RINIERI  EL 225, рама 12411, цвят оранжев                                                                      

2.3 Култиватор-продълбочител                                                     

2.4. Култиватор тип чизел                                                              

2.5. Ремарке платформа                                                                   

2.6. Фреза ротационна – MASCHIO E180,рама 049770331,цвят оранжев                                                                   

2.7. Ремарке тракторно РСД - 4 ,рама 4004,цвят сив,

2.8. Пръскачка хербецидна    

Прикачния инвентар може да се използва с посочения трактор или с друг, поради което може да се постави в дял, в който не е поставен трактора.                                                            

3. Автомобил Сузуки Витара, с ДК № A3872KT, рама № JSAETD01V01101671, цвят бял                                                          

ІІІ. ВЕЩНОТО ПРАВО НА ПЛОДОПОЛЗВАНЕ

 Твърди се още в молбата, че през 2002 г., двамата решили да се занимават със земеделие, като засадят и отгледат овощни дървета. Като земеделски производител,  на 30.09.2002г., ответницата сключва договор за аренда с Добринка Добрева Хазърбасанова,  Ана Тихолова Хазърбасанова и Добри Неделчев Хазърбасанов за отдаване под аренда на  ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, с площ от 121.844 дка (сто двадесет и един декара и осемстотин четиридесет и четири кв. м.), представляваща имот № 108014 (едно, нула, осем, нула, едно, четири), намираща се в землището на град Карнобат, с ЕКАТТЕ 36525, област Бургаска, в местността "АХМАЧЕВСКИ ПЪТ", категория на земята при неполивни условия - трета категория, при граници и съседи: имот № 000400 (нула, нула, нула, четири, нула, нула) - полски път на община Карнобат, имот № 000234 (нула, нула, нула, две, три, четири) - полски път на община Карнобат, имот №108013 (едно, нула, осем, нула, едно, три) - нива на Ганка Иванова Мутафчиева, имот № 108017 (едно, нула, осем, нула, едно, седем) - нива на Жечка Димова Влахова, имот № 108015 (едно, нула, осем, нула, едно, пет) - нива на Магда Йорданова Георгиева, имот №108006 (едно, нула, осем, нула, нула, шест) - нива на наследниците на Георги Костадинов Чанев, имот № 108005 (едно, нула, осем, нула, нула. пет) - нива на наследниците на Димитър Тодоров Карачомаков, имот №108020 (едно, нула, осем, нула, две, нула) - нива на Стайко Костадинов Стайков, имот №108019 (едно, нула, осем, нула, едно, девет) - нива на Петьр Йорданов Стайков, имот № 108018 (едно, нула, осем, нула, едно, осем) - нива на Елинка Апостолова Пачинова, имот №108003 (едно, нула, осем, нула, нула, три) - нива на Борислав Петров Ангелов и имот № 108002 (едно. нула, осем, нула, нула, две) - нива на наследниците на Д. Дамянов. Този договор е сключен за 12 години и съгласно чл.2 от него следва да създадат и отгледат трайни насаждения. В изпълнение на договора, до  2004г., засадили 4557  броя черешови дръвчета.  На  09.10.2009г., сключват нов договор с арендодателя Добри Неделчев Хазърбасанов за аренда на същия имот, който към този момент е с променено предназначение и се води  ОВОЩНА ГРАДИНА,  за срок от 15 години. В този договор, изрично е записано,че трайните насаждения са засадени от арендатора през 2004г. и техния срок на  амортизация е 25 години.

Създаването на овощната градина, разноските по отглеждане и поддържане на трайните насаждения е станало по време на брака между страните. Засаждането  на дърветата, цялостната грижа за тях, събирането на реколтата им е осъществявано от ищеца, въз основа на създадена от него организация на процеса  и под пряко негово ръководство.  Вложени средства по създаване на овощната градина са общи, придобити по време на брака. Самите овощни дървета са засети от двамата, по време на брака им и са наша обща вещ.  Съгласно чл. 5,ал. 5 от  договора за аренда от 2009г.: „Арендаторът е собственик на продукцията, произведена от собственото му трайно насаждение, създадено по силата на гореспоменатия договор(2002г) и има право свободно да се разпорежда с нея”. Следователно, в отношенията между собственика на земята и ответницата, като земеделски производител и Арендатор,  до края на договора за аренда трайните насаждения остават собственост на земеделския производител, респективно на семейството й. 

Изложено е, че на делба подлежат само вещни права върху движими или недвижими имоти.  Съгласно теорията, плодоползването се определя като вещно право за придобиване на плодовете от вещ, без да се засяга вещта, поради което. вещно право плодоползването подлежи на делба.

С оглед на гореизложеното, делба  на  плодоползването от овощната градина с площ 121.844 дка (сто двадесет и един декара и осемстотин четиридесет и четири кв. м.), представляваща имот № 108014 (едно, нула, осем, нула, едно, четири), намираща се в землището на град Карнобат, с ЕКАТТЕ 36525, област Бургаска, в местността "АХМАЧЕВСКИ ПЪТ" за нормативно приетия период на годност на черешовите насажденията, а именно: до 2029 година следва да се допусне и извърши при равни квоти.

Твърди се още, че между страните по делото не е постигнато съгласие за доброволна делба на недвижимите имоти, поради което е направено искане да се извърши съдебна делба като са посочени и съответните квоти. Направено е искане на основание чл. 344,ал.2 ГПК с решението по допускане на делбата съдът да постанови кои имоти от кой съделител ще се ползват до окончателното завършване на делбата.

В срока за отговор ответницата е депозирала писмен отговор, с който е оспорена основателна на исковата претенция. Относно имот, описан под т.1 в исковата молба е посочено, че той е придобит в условията на съсобственост поради което следва да бъде изключен от делбената маса на основание чл. 345 ГПК. Евентуално е направено възражение, че сделката, чрез която е придобит имота, е симулативна, тъй като прикрива дарение. За имоти описани в исковата молба в т.2-10 отново е направено възражение,че следва да бъдат изключени от делбената маса, ако делбата с останалите съделители не приключи до съставянето на разпределителния протокол. Оспорено е твърдението, че тези имоти са придобити в режим на СИО, тъй като са придобити за целите и нуждите на нейното търговско предприятие като земеделски производител- лична собственост по смисъла на чл. 22,ал.2 СК. Относно делбата на имота, описан в т.11 от исковата молба е оспорено твърдението за трансформация на лични средства по съображение, подробно изложени в отговора. Оспорена е датата на договора за дарение на сумата от 20 000лв с твърдението, че този документ е съставен за нуждите на процеса. Относно иска за делба на движимите вещи, описани в исковата молба, е посочено, че до делба следва да се допусне единствено лекият автомобил, но с местонахождение при ответника. Останалите движими вещи според ответницата са придобити лично от нея като земеделски производител (чл. 22, ал.2 СК). Оспорена е и претенцията за делба на вещното право на плодоползване по подробно изложени в отговора съображения. Оспорена е претенцията с правно основание чл. 344,ал. 2 ГПК изключая имота, описан в т.11. Направено е искане на основание чл. 344,ал.2 ГПК за заплащане на обезщетение за лишаване от ползването на съсобствения имот, начиная от връчването на препис от отговора (26.03.2014г. предвид направеното саморъчно отбелязване върху задната корица на делото)  до приключването на делбеното производство в размер на 150лв. месечно ведно със законната лихва за забава. Представя и ангажира доказателства.

С определение №286/14.05.2014г. съдът е приел за съвемстно разглеждане предявения от ответницата иск за делба на следните вещи, находящи се в гр.Карнобат, ул.”Граф Игнатиев” №3а: 1. в кухня и трапезария: готварска печка „Горениье”, хладилник „Горениье”, съдомиялна машина „Бош”, пералня „Бош” микровълнова фурна-бяла на цвят, кухненско обзавеждане-чам, телевизор „Санг”; 2.хол: ъглово бюро- цвят череша, телевизор-плазмен, разтегателен диван-черна кожа и дамаска слонова кост, секция „Арон” цвят череша, велоаргометър, лежанка, видеокамера, фотоапарати; 3.детска стая: разтегателен диван-черна кожа и дамаска слонова кост, комод-четири чекмеджета, телевизор, секция, стационарен компютър „Самсунг”, маса-холна стъклен плот, цвят череша; 4. родителска спалня: гардероб Арон-цвят череша, спалня Арон-цвят череша, комод-тъмнокафяв, преносим компютър HP Compak nx6310 C-M 430(1.73GHz)15”XGA Briaght View 60GB 512 MB; 5.стълбище: шкафове за обувки с две огледални врати, портманто, шведска стена.

В с.з. ищецът чрез процесуалният си представител поддържа исковата си претенция.

В с.з. ответницата чрез процесуалния си представител оспорва иска, като поддържа депозирания отговор.

Карнобатският районен съд, като взе предвид искането на молителя, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Между страните няма спор, а и на съда е служебно известно от гр.д. №351/2013г. по описа на КРС, че сключеният между тях граждански брак е прекратен с Решение №99/18.05.2013г., постановено по цитираното дело. С решението си съдът е прекратил гражданския  брак, сключен  на 14.04.1985г., но е и одобрил постигнатото между страните споразумение, като ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Карнобат, ул.Граф Игнатиев № 3а, заемащо целия втори жилищен етаж от масивна двуетажна, двуфамилна жилищна сграда, построена в УПИ № VІІІ-614 в кв.39 от действащия ЗРП на града, който жилищен етаж е със самостоятелен вход-стълбище в северната част на сградата и се състои от Хол, две спални – родителска и детска, трапезария, кухня, баня, тоалетна и антре, разпределяме по следния начин: З.К. Ганчева ще ползва самостоятелно стая-хол, Д.В.Г. ще ползва самостоятелно стая-родителска спалня, а двамата ще ползват общо трапезария, кухня, баня, тоалетна и антре, като стая-детска се оставя за ползване от децата на страните.

            І. Относно имот, описан под т.1 в исковата молба.

През месец февруари 1990г. Марийка К., майка на ответницата, прехвърля на последната собствеността върху следния недвижим имот, находящ се в град Карнобат, а именно: 1/9 -  една девета идеална част от дворно място, цялото от 480 кв.м. (четиристотин и осемдесет квадратни метра), образуващо парцел УПИ V – 461(пети имот четиристотин шестдесет и първи) в квартал 9 (девети) по плана на град Карнобат, с граници на парцела: улица, жилищен комплекс, Атанас Желязков Михайлов, Живка  Апостолова, Минчо Кръстев Петров и Славка Кръстева Гугушева, ЗАЕДНО С  1/2 (една втора) идеална част от втория жилищен етаж на построената в имота триетажна масивна жилищна сграда, който втори етаж се състои от: дневна с кухненска ниша, две стаи, килер, баня – тоалетна и коридор, ведно със същата част от югоизточната маза и от общите части на сградата, срещу задължението на ответницата да заплаща издръжка и полага необходимите грижи за прехвърлителката пожизнено. Договорът е  обективиран в  нотариален акт № 8, том ІІІ, рег.№ 940, дело № 1066/1990г. по описа на Служба вписвания при РС – Карнобат.

Исковата молба в тази й част следва да се остави без разглеждане, а производството по делото се прекрати. Това е така, тъй като се иска делба на идеална част от дворното място, което представлява прилежаща част към втори жилищен етаж, претендиран за делба също в идеална част. Такъв иск обаче е процесуално недопустим. Това следва от същността на делбата като договор между съсобствениците или регламентирано в закона съдебно производство, чрез което се ликвидира съществуващо състояние на съсобственост върху конкретно обособена и реално съществуваща вещ /движима или недвижима- Решение № 2585 от 31.Х.1977 г. по гр. д. № 2119/77 г., I г, както и Решение № 259 от 21.10.2011 г. на ВКС по гр. д. № 96/2011 г., II г. о., ГК, което е постановено в производство по чл. 290 от ГПК и е задължително

Разпоредбата на чл. 345 ГПК предвижда специален ред за делба на наследствен имот, който наследодателят е притежавал в съсобственост с трето лице. В такъв случай имотът се изключва от делбената маса, ако до съставянето на разделителен протокол не бъде извършена делба с третото лице. Делбата с третото лице може да се извърши в същото или в отделно производство. Под "трето лице" следва да се разбира лице, чуждо на наследството /не притежаващо качеството наследник/. Когато само част от имота е сънаследствена, а друга част е притежание на един от наследниците на друго правно основание, то разпоредбата на чл. 345 ГПК не намира приложение- Решение № 261 от 10.11.2011 г. на ВКС по гр. д. № 346/2011 г., II г. о., ГК.

ІІ. Относно иска за делба на имоти, описани в исковата молба в т.2 до т.10.

Видно от заключението на СЧЕ ответницата К. има извършена регистрация в Данъчна администрация като стопански субект считано от 21.05.2001г.От тази дата има подавани и данъчни декларации като земеделски производител.

 С договори за покупко-продажба, обективирани в нотариален акт № 155, том ІІ, рег.№ 1220, дело № 231/2004г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат, акт № 139/11.03.2004г., том ІІ, дело № 354/2004г.; нотариален акт № 155, том ІІ, рег.№ 1220, дело № 231/2004г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  № 173, том ХІ, рег.№ 6370, дело № 1142/2004г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 119/24.08.2004г., том ІХ, дело № 1788/2004г.; нотариален акт № 66, том ХХІІІ, рег.№ 12544, дело № 2796/2006г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 187/01.12.2006г., том ХХV, дело № 5187/2006г. ответницата е  придобила по време на брака си 22/27 (двадесет и две върху двадесет и седем) идеални части от недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, област Бургаска, ЕКАТТЕ 36525, а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, цялата с площ от 35.000 дка (тридесет и пет декара), трета категория, в местността „ГЕРДЕМЕ", образуваща поземлен имот №275002 (двеста седемдесет и пет хиляди и втори) по плана на землището на град Карнобат, при граници и съседи: имоти  № 275003 - овощна градина на Росица Генова Велкова, №000828 - полски път на Община Карнобат, № 275001 - овощна градина на наследниците на Иванка Тодорова Хазърбасанова, № 000826 - полски път на Община Карнобат, при следното ограничение: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.  .

С договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт №  115, том ХХІІІ, рег.№ 11309, дело № 2649/2005г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 32/19.12.2005г., том ХХХІІ, дело № 6376/2005г., ответницата е  придобила собствеността върху недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, обл.Бургаска, ЕКАТТЕ 36525, а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА със сливови трайни насаждения,  с площ от  96,399 дка (деветдесет и шест декара триста деветдесет и девет квадратни метра), трета категория, в местността "ДЪЛГАТА МЕРА", съставляваща поземлен имот № 183045 (сто осемдесет и три хиляди четиридесет и пети) по плана на землището на гр. Карнобат, при граници и съседи: №183046- нива на Росица Йорданова Водева, № 183033,- нива н-ци на Янко Василев Колев, № 183034- нива на Невенка Димова Атанасова, № 183035- нива н-ци на Димитър Димов Йонович, № 183036- нива на Минка Райкова Вълкова, № 183043- нива на Тодорка Д.М.,***- нива на Община Карнобат, № 000483- полски път на Община Карнобат.

С договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт № 65, том ХХІІІ, рег.№ 12543, дело № 2795/2006г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 186/01.12.2006г., том ХХV, дело № 5186/2006г  ответницата е  придобила собствеността върху 13/27 (тринадесет върху двадесет и седем) идеални части от недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, област Бургаска, ЕКАТТЕ 36525, а именно: НИВА от 7.000 дка (седем декара), втора категория, в местността "КАРЪНДЖИКА", образуваща поземлен имот № 082018 (осемдесет и две хиляди и осемнадесети) по плана на землището на град Карнобат, при граници  и съседи: имоти  № 082019 - нива на наследниците на Методи Колев Манев, № 082004 - нива на Димо Н. Пенев. № 082005 - нива на наследниците на Радка Божанова Чапанова, № 082017 - нива на наследниците на Минка Костадинова Дякова, № 000249 – полски път.

С договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт №  92, том ХVІІІ, рег.№ 13195, дело № 2489/2008г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 171/08.10.2008г., том ХV, дело № 3168/2008г. ответницата е  придобила собствеността върху следния недвижим имот, находящ се в землището на град КАРНОБАТ, Бургаска област, ЕКАТТЕ 36525. а именно:  ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, с площ от 15,600 дка (петнадесет декара и шестстотин квадратни метра). ТРЕТА категория, находяща се в местността "ГЕРДЕМЕ", съставляваща поземлен имот № 275004 (двеста седемдесет и пет хиляди и четвърти) по плана за земеразделяне на гр. Карнобат, при граници и съседи: № 275005-овощна градина на Жечка Славова Миланова, № 000828-полски път на община Карнобат, № 275003-овощна градина на Росица Генова Велкова. № 000826-полски път на община Карнобат. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния cpoк.

С договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт №  140, том V, рег.№ 2918, дело № 504/2009г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 113/30.06.2009г., том Х, дело № 1089/2009г. ответницата е  придобила по време на брака си собствеността върху следния недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, ЕКАТТЕ 36525, община Карнобат, Бургаска област, а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, в местността „ГЕРДЕМЕ", с площ от 31.291 дка (тридесет и един декара двеста деветдесет и един квадратни метри), трета категория, съставляваща поземлен имот № 275001 (двеста седемдесет и пет хиляди и първи) по плана за земеразделяне на гр. Карнобат, при граници и съседи: имоти № 275002  - Овощна градина на наследници Мила Тонева Палачорова и други, № 000828  - Общински полски път и № 000826 - Общински полски път, при следното ограничение на ползването: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния cpoк.

С договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт №  182, том ІХ, рег.№ 5458, дело № 1114/2011г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 119/25.08.2011г., том ХІ, дело № 1752/2011г ответницата е  придобила по време на брака си собствеността върху следния недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, EKATTE 36525, община Карнобат, област Бургас, а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, в местността "ГЕРДЕМЕ", с площ от 1.600дка (един декар и шестстотин квадратни метри), трета категория, съставляваща поземлен имот № 276031 (двеста седемдесет и шест хиляди тридесет и първи) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти № 276032 -  Овощна градина на Димитринка Тодева Кьосева, № 000779 - Общински полски път, № 276030  - Овощна градина на Васил Венелинов Вангелов и други и № 276016 - Овощна градина на Иванка Добрева Стоянова, който имот е образуван от имот № 276017.

С договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт №  183, том ІХ, рег.№ 5459, дело № 1115/2011г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 118/25.08.2011г., том ХІ, дело № 1751/2011г. ответницата е  придобила по време на брака си собствеността върху следния недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, EKATTE 36525, община Карнобат, област Бургас, а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, в местността „ГЕРДЕМЕ", с площ от 1.600дка (един декар и шестстотин квадратни метри), трета категория, съставляваща поземлен имот № 276032 (двеста седемдесет и шест хиляди тридесет и втори) по плана за земеразделяне на град Карнобат, при граници и съседи: имоти № 276033 - Овощна градина на Въла Тодева Славова; № 000779 - Общински полски път, № 276031 - Овощна градина на Радка Димова Духлинска и други и № 276016 -  Овощна градина на Иванка Добрева Стоянова, който имот е образуван от имот № 276017.

С договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт №  39, том Х, рег.№ 5624, дело № 1144/2011г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 179/01.09.2011г., том ХІ, дело № 1811/2011г. ответницата е  придобила по време на брака си собствеността върху следния недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, ЕКАТТЕ 36525 община Карнобат, област Бургас, а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, в местността "ГЕРДЕМЕ", с площ от 1.600дка (един декар и шестстотин квадратни метри), трета категория, съставляваща поземлен имот № 276030 (двеста седемдесет и шест хиляди и тридесети) по плана за земеразделяне на град Карнобат, при граници и съседи: имот № 276031 - Овощна градина на Радка Димова Духлинска и други, имот № 000779 - Общински полски път; имот № 276029 - Овощна градина на Гина Ненчева Господинова и други и имот № 276016 - Овощна градина на Иванка Добрева Стоянова, който имот е образуван от имот № 276017.

С договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт № 66, том ХХІІІ, рег.№ 12544, дело № 2796/2006г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 187/01.12.2006г., том ХХV, дело № 5187/2006г. ответницата е  придобила по време на брака си собствеността върху  4/9 (четири девети) идеални части от недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, област Бургаска, ЕКАТТЕ 36525, а именно: НИВА с площ от 4.500 дка (четири декара и петстотин квадратни метра), втора категория, в местността "КАРЪНДЖИКА", образуваща поземлен имот №082019 (осемдесет и две хиляди и деветнадесети) по плана на землището на град Карнобат, при граници и съседи: имот №082020 – нива на Иван Бянков Пенев;  имот № 082004 – нива на Димо Н. Пенев; имот № 082018 – нива на наследниците на Мила Тонева Палачорова и  № 000249 – полски път.

Същите имоти, с изключение на недвижимия имот, описан в т.3 от исковата молба, са включени в счетоводството на ответницата в качеството й на земеделски производител.

Искът за делба на недвижимите имоти, описани в т.2, т.4 и т.10 е недопустим и в тази част производството по делото следва да бъде прекратено, като съдът препраща към мотивите изложени относно имот  т.1 от исковата молба.

Съдът намира, че останалите земеделски земи следва да бъдат допуснати до делба при равни между страните квоти, тъй като не споделя направеното от ответната страна възражение, че същите представляват лично имущество съгласно разпоредбата на чл. 22,ал.2 СК. Съгласно цитираната разпоредба лични са движимите вещи, придобити от единия съпруг по време на брака, които му служат за обикновено лично ползване, за упражняване на професия или на занаят. Същата обаче касае придобитете по време на брака движими вещи и е неприложима относно процесните земеделски земи. Ето защо съдът намира, че в случая няма постановени две противоречащи си съдебни решения на ВКС, доколкото цитираното Решение № 37 от 18.02.2013 г. на ВКС по гр. д. № 463/2012 г., Іг.о. касае произнасяне по спор относно 51 бр.говеда.

Относно това дали по отношение на земеделските производители следва да се прилага разпоредбата на чл. 22, ал. 3 СК, според която лични са вещните права, придобити от съпруг - едноличен търговец по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото предприятие е приложимо тълкуването (в широкия смисъл на думата), дадено в Определение № 381 от 5.07.2013. г. на ВКС по гр. д. № 3223/2013 г., I г. о., ГК. В него се приема, че разпоредбата е изключителна и не може да се прилага по аналогия. Тя изключва от съпружеската имуществена общност само вещните права, които съпругът - едноличен търговец е придобил по време на брака за упражняване на професия и които са включени в търговското му предприятие. Ако съпругът няма качеството на едноличен търговец, придобитите от него вещи за упражняване на професия или занаят се подчиняват на общите правила - чл. 22, ал. 2 СК за движимите вещи и чл. 21, ал. 1 СК и чл. 22, ал. 1 - за недвижимите имоти. Отделно от това - разпоредбата на чл. 22, ал. 3 СК възпроизвежда разрешението, дадено с ТР № 2/2001 г. на ОСГК на ВКС и трябва да се разбира в смисъла, произтичащ от това тълкувателно решение. Изключени от обхвата на съпружеската имуществена общност са само онези вещи, които са придобити от едноличния търговец по време на брака в резултат на осъществяване на търговската му дейност и са включени в неговото търговско предприятие - в този смисъл и решение № 90 от 18.04.13 г. по гр. д. № 571/12 г. на ВКС, I ГО. Изискването за включване на вещите в търговското предприятие е изрично подчертано в тълкувателното решение, в което е обяснено и значението на това изискване. Земеделският производител, който не е регистриран като едноличен търговец, не може да се ползва от разпоредбата на чл. 22, ал. 3 СК, независимо от някои сходства в правния му статут с този на едноличния търговец, след като липсва едно от условията на закона - имуществото да е включено в търговско предприятие.

След като ответницата, макар и регистрирана като земеделски производител, не е регистрирана като едноличен търговец не може да се ползва от даденото в разпоредбата разрешение, независимо, че недвижимите имоти са включени в нейното счетоводство.

Следва да се посочи също така, че дори и тези недвижими имоти да са придоби със средствата, получени от дейността на ответницата в качеството й на земеделски производител, съвместният принос не следва да се изключи, тъй като по делото са събрани доказателства, от които се установява, че ищецът е участвал редом с ответницата при упражняването на тази й дейност. От показанията на свидетелите Юсеин, Мехмед и М. се установява, че докато ответницата е отговаряла основно за документооборота, то ищецът се е занимавал със създаването на градините и отглеждането им, с организирането и провеждането на селскостопанските мероприятия- организирал е работа на работниците и я надзиравал, като е участвал наравно с тях.И двамата свидели-Юсеин и Мехмед са категорични, че физическата работа по създаването на градините и тяхното поддържане се е извършвала и ръководела от ищеца, а ответницата е присъствала само при прибирането на реколтата.

 От представени писмени доказателства-постановление за възлагане от 20.01.04г. на АДВ-РД Бургас, договор за изработка и приемо-предавателн протокол към него,фактури с №№824/12.05.12г., 22450/02.05.12г.,10421/26.05.12г.,1775/17.04.12г.,3519/05.03.12г.,22429/22.04.12г.,18290/24.02.12г.,20927/04.12.08г.,14791/25.01.08г.,20518/18.02.08г.,20530/22.2.08г.,1483/19.03.08г410/20.03.08г., се потвърждава изводът, че дейността е извършвана съвместно от двамата съпрузи, поради което е налице и съвместен принос при придобиване на имотите.

III. Относно иска за делба на имота, описан в т.11 от исковата молба.

На 10.04.1992г. със заповед № 225 на началника на КЕЧ – Сливен на ищеца е дадено право да закупи апартамент, находящ се в гр. Карнобат, ул. „Кирил и Методий”, бл. 38, ет. 5, а именно: АПАРТАМЕНТ  №12(дванадесети), със застроена  площ от 68.44(шестдесет и осем цяло и четиридесет и четири стотни) квадратни метра, състоящ се от две стаи, кухня, баня – тоалетна и антре, който към онзимомент той ползвал под наем със семейството си.

На 08.05.1992г.  с цел покупката на имота родителите на ищеца му даряват сумата от 20 000лева. Съдът намира, че оспорването на датата на съставяне на документа по чл. 181 ГПК не е доказано. Визираната разпоредба постановява, че частният документ има достоверна дата за трети лица от деня, в който е заверен, от деня на смъртта на лицето или настъпила фактическа невъзможност за подписване, от деня, в който е възпроизведен в някой официален документ или изобщо от деня, в който настъпи факт, който прави несъмнено предхождащото съставяне на документа. Целта на разпоредбата е да бъде предотвратено недобросъвестното използване на един документ за прехвърляне на едно право чрез антидатиране, така че да може да бъде противопоставен на лице, което придобило по-рано същото право. С оглед на тази цел следва да се възприеме по-тясно тълкуване на понятието "трети лица", а именно, че "трето лице" по смисъла на чл. 181, ал. 1 ГПК е това, което черпи права от лицето, подписало документа и правата, които то черпи могат да възникнат само при условие, че датата на възникването им предшествува датата на документа. Следователно касае се до тези неучаствали в съставянето на документа лица, които черпят права от някой от издателите и биха могли да бъдат увредени от неговото антидатиране Другите неучастващи в документа лица не са трети лица и спрямо тях посочената в документа дата важи. В т.см. и Решение № 193 от 4.06.2010 г. на ВКС по гр. д. № 176/2010 г., II г. о., ГК, постановено по реда на чл. 290 ГПК относно понятието трети лица по смисъла на чл. 181,ал.1 ГПК.

Още повече, че посочената дата в договора за дарение се потвърждава и от разпита на свидетелите Вълчева и Г.. От техните показания се установи, че в края на месец април 1992г. родителите на ищеца продават свине, тъй като е починал негов брат, който се е занимавал с тях и нямало кой да помага на баща му. От продажбата им получили сумата от 25 000лв., които със съгласието на св.Г., брат на ищеца, поделили както следва 20 000лв. за ищеца за покупката на жилище и 5 000лв. за св.Г..

На 18.01.1993г.  ищецът сключва договора с  Началника на КЕЧ – Сливен, с който се прехвърля собствеността на описаният апартамент срещу сумата от 14 661 лева.

На 29.03. 2000 година с нотариален акт № 186, том ІІ, рег. № 1780 дело № 657/2000г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 186/29.03.2000г., том ІІ, дело № 657/2000г страните продават горепосоченият апартамент за сумата от 10 600 лева.

На 25.05.2000г., двамата купуват друг апартамент, находящ се в гр. София,  ж.к „Надежда ІІ”, блок 272, вход А, ет. 1 за сумата от 29 176.10 лева. Сделката е обективирана в нотариален акт № 13, том І, рег. № 713 дело № 13/2000г. по описа на нотариус Снежана Доганова, рег. № 399/РС- София, вписан в Служба вписвания при РС – София:  акт № 4/25.05.2000г., том ХХХХ, дело № 9921/2000г.

На 08.11.2001г. с договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт № 102, том V, рег. № 4591 дело № 837/2001г. по описа на нотариус Весела Червенкова, рег. № 210/РС- София, вписан в Служба вписвания при РС – София:  акт № 186/08.11.2001г., том LLХVІ, дело № 26051/2000г. продават този апартамент за сумата от 21 785 лева.

На 25.03.2002г., с договор за покупо-продажба, обективиран в нотариален акт № 110, том ІІ, рег.№ 1201, дело № 130/2002г. по описа на нотариус Таньо Великов, рег. № 323/РС- Карнобат, вписан в Служба вписвания при РС – Карнобат:  акт № 172/25.03.2002г., том І, дело № 179/2002г, ищецът купува следния недвижим имот, находящ се в град Карнобат, Бургаска област, улица "Граф Игнатиев" № 3-а, а именно: ½ (една втора) част от дворно място, цялото с площ от 300.00 (триста) квадратни метри, съставляващо урегулиран поземлен имот (парцел) № VIII-614 (осми, за имот шестстотин и четиринадесети) в квартал № 39 (тридесет и девети) съгласно действащия застроителен и регулационен план на града, при граници: изток-улица "Граф Игнатиев", запад-парцел № XII-615 (дванадесети, за имот шестстотин и петнадесети), север-парцел № VII-613 (седми, за имот шестстотин и тринадесети) и юг-парцел № IX-617 (девети, за имот шестстотин и седемнадесети), ЗАЕДНО с целия ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в гореописания поземлен имот масивна двуетажна, двуфамилна жилищна сграда, който жилищен етаж е със самостоятелен вход-стьлбище в северната част на сградата и се състои от хол, две спални, трапезария, кухня, баня, тоалетна, антре и три тераси, ЗАЕДНО с принадлежащите му сервизни помещения в приземния избен етаж на жилищната сграда – двете източни стаи с антре, както и тоалетна със самостоятелно стълбище, ВЕДНО с 1/2 (една втора) идеална част от общите части на жилищната сграда, както и 1/2 (една втора) идеална част от бетонната плоча над втория жилищен етаж и същата идеална част от правото на надстрояване на трети жилищен етаж, с право на ползване на подпокривното пространство на жилищната сграда, както и право на ползване на северната половина от дворното място за сумата от 11 200 лева.

Съдът намира, че възражението на ищеца за трансформация по смисъла на чл. 23,ал. 2 СК е неоснователно и имотът следва да се допусне до делба при равни между страните квоти. Съображенията за това са следните:

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.1 СК лични са вещните права, придобити по време на брака изцяло с лично имущество. Когато вещните права са придобити отчасти с лично имущество,лично притежание на съпруга е съответна част от придобитото, освен ако тази част е незначителна чл. 23, ал.2 СК.

Настоящият съдебен състав намира, че твърдението на ищеца за влагането на изцяло лични средства при покупката на недвижим имот от КЕЧ-Сливен е доказано по делото. Това е така, тъй като от показанията на разпитаните свидетели Вълчева и Гачев, които съдът кредитира като логични, послеодвателни и кореспондиращи помежду си, се установява, че след получаването на разрешението да закупи имота и преди сключването на договора родителите на ищеца са му дарили 20 000лева, за да закупи жилище. Напълно логично е родителите да дарят сина си с цел покупата на жилище, като това стане известно време преди сключването на договора за покупко-продажба, доколкото самата процедура по придобиването на държавен имот, собственост на Министерство на отбраната, протича дълго във времето. Също така е житейски логично родителите да дарят сина си с определена сума, непосредствено след като са се сдобили с нея, посочвайки, че е за постигането на определена цел, без да е необходимо да сторят това непосредствено преди сключването на договора за покупко-продажба.

От показанията на св.Вълчева се установява също така, че дарственото намерение е било насочено само и единствено към ищеца Г., а не към подпомагане на семейството, поради което недвижимият имот, закупен от КЕЧ Сливен се явява изцяло личен.

Възражението за стойността на дарените средства с оглед на настъпилата през 1999г. деноминация на лева е неотносимо, доколкото ищецът се позовова на трансформация чрез влагането на лични средства, придобити от продажба на закупения с лични средства имот –в случая това е сумата от 10 600лв.-продажната цена по сделката от 2000г.

Независимо от факта, че по делото се доказва, че имотът, придобит през 1993г. е лично имущество, каквaто се явява и сумата от 10 600лв.-получена при продажбата на това имущество, то по делото не се доказва именно тези средства да са вложени при покупката на следващото недвижимо имушество-имотът предобит през 2000г., а в последствие при продажбата му- в процесния имот.

Съдът намира, че не може и не следва да се приеме по презумпция, че средствата, получени от продажбата на един имот са влагани непосредствено в  покупката на следващия, независимо от краткото време между различните договори при липсва на каквито и да е доказателства за това. Още повече, че през този период семейството е започвало дейността си със земеделие и е логично да се приеме, че са се нуждаели от средства, а също така и са получавали такива от тази си дейност.

Също така относно приложението на съответните разпоредби от СК е налична задължителна съдебна практика, постановена по реда на чл. 290 ГПК, която съдът е длъжен да приложи. Така с Решение № 464 от 5.08.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1136/2009 г., III г. О., е прието, че когато в акта за покупко-продажба на недвижим имот двамата съпрузи са записани като купувачи, се изключва трансформацията на лично имущество само на единия от тях. Обстоятелството, че единият от съпрузите е дал средства, които имат личен, извънсемеен характер, не създава възможност за придобиване правото на собственост на лично основание /доколкото не е налице скрито упълномощаване/ поради липса на законово основание за това. Когато общата вещ е придобита по силата на сделка, по която участват повече от едно лица на страната на купувача, не размерът на платената част от цената, а изричната договореност между лицата /изрично в договора или с отделно съглашение/ може да доведе до оборване на презюмираното от чл. 30, ал. 2 ЗС равенство на придобитите права на купувачите. Когато всички платени суми са били лични на единия съпруг, е налице хипотезата на дарение в полза на другия съпруг-купувач и без отмяна на сделката на основание чл. 105 СК (отм.), не може да се приеме за оборена презумпцията на чл. 19, ал. 1 СК (отм.) за придобиване на имота в режим на съпружеска имуществена общност.( в този смисъл още и Решение № 243 от 25.05.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1300/2010 г., IV г. о., ГК, Определение № 1362 от 29.11.2012 г. на ВКС по гр. д. № 616/2012 г., III г. о ).

Следователно дори и в покупката на недвижимия имот в гр.София през 2000г. ищецът да е вложил лични средства в размер на 10 600лв., то след като в нотариалния акт, обективиращ сделката не са  посочени различни дялове, то това изключва претендираната трансформация.

Позовавайки се на Решение № 309 от 18.11.2011 г. на ВКС по гр. д. № 215/2011 г., II г. о., ГК съдът намира, че до делба следва да се допусне и ½ част от дворно място, цялото с площ от 300.00 квадратни метри, съставляващо урегулиран поземлен имот № VIII-614 в квартал № 39 съгласно действащия застроителен и регулационен план на града, предвид дадените с него разяснения.

IV.Относно движимите вещи, претендирани за делба в исковата молба.

Съдът намира, че иска за делба на селскостопанската техника следва да се отхвърли, тъй като възражението на ответницата за лично имущество по силата на чл. 22,ал.2 СК е основателно.Съображенията са следните:

На 05.11.2004г. между Държавен фонд „Земеделие” в качеството на заемодател и ответницата К. в качеството й на заемополучател е подписан договор за предосатвяне на безвъзмездна финансова помощ при условия на специалната предприсъединителна програма на ЕС за развитие на земеделските и селксите райони в Р.България.По силата на  този договор Фондът предоставя на ответницата помощ в размер на 50% от одобрените и реално извършени от нея разходи за закупуване на земеделска техника и оборудване.

На 15.03.2005г. ответницата е сключила договор за банков кредит с Ейч Ви Би Банк Биохим в размер на 110 000лв. с цел покупката на трактор Ландини и четири броя прикачен инвентар. Договорът за кредит е обезпечен с ипотека върху недвижим имот, собственост на страните.

Видно от представеите по делото два броя фактури от 2005г. рез същата година ответницата е запила Трактор Ландини   REX –DT 85F, с ДК № А2395ЕЕ, рама PPFLY 09101, свят син-тъмносиви следният прикачен инвентар:  Пръскачка вентилаторна – NOBILI  PDF 85 – 1500 TL126 17889R. Активна отклоняваща брана  - RINIERI  EL 225, рама 12411, Фреза ротационна – MASCHIO E180,рама 049770331.

С договор за покупко-продажба на превозно средство от 03.10.2005г. ищецът Г. е придобил собствеността върху Ремарке тракторно РСД - 4, рама 4004, цвят сив. На 28.06.2007г. ищецът е подписал договор за изработка на Култиватор тип чизел и на 23.08.2007г. е получил вещта, съгласно съставения приемо-предавателен протокол.

Съгласно заключението на назначената и изслушана СЧЕ Трактор Ландини   REX –DT 85F, с ДК № А2395ЕЕ, рама PPFLY 09101, свят син-тъмносиви следният прикачен инвентар:  Пръскачка вентилаторна – NOBILI, Активна отклоняваща брана  - RINIERI  Фреза ротационна – MASCHIO E180  са включени в счетоводството на земеделския производител.

Разпоредбата на чл. 22, ал. 2 ГПК изключва от обхвата на съпружеската имуществена общност освен движимите вещи, придобити от единия съпруг по време на брака, които му служат за обикновено лично ползване, и вещите, които му служат за упражняване на професия или занаят. Тези вещи са негова лична собственост по силата на закона, независимо на името на кой от двамата съпрузи са придобити и дали другият съпруг има принос за това. Касае се за движими вещи, които са необходими на съпруга за осъществяваната от него дейност за извличане на доходи, а не такива, чрез които се задоволяват общи нужди на семейството. По този критерий - специфичното предназначение на вещта, една и съща движима вещ, придобита по време на брака, може в един случай да бъде лична вещ на единия съпруг, а в друг случай - съпружеска имуществена общност. Кога една вещ служи за упражняване на професия или занаят, зависи от характера на дейността, която се осъществява. В този смисъл Решение № 37 от 18.02.2013 г. на ВКС по гр. д. № 463/2012 г., I г. о., ГК. В т. 5 от ППВС № 5/72 г. са посочени примерно някои такива вещи: инвентарът на занаятчийската работилница, пишещи или шивашки машини, пиано за даване на уроци и др. В този случай лична собственост на съпруга-земеделски производител се явява селскостопанската техника, служеща му за упражняване на неговата дейност.

Автомобил Сузуки Витара, с ДК № A3872KT, рама № JSAETD01V01101671, цвят бял  следва да се допусне до делба като придобит по време на брака в резултат на съвместен принос при равни между страните квоти. Предвид направеното от ищеца признание на факта, следва да се приеме, че вещта се държи от него.                                                        

V.Досежно искането за делба на движими вещи, предявено от ответницата.

С нарочна молба в срока по чл. 341 ГПК ответницата е посикала да се включат в делбаната маса следните движими вещи: готварска печка „Горениье”, хладилник „Горениье”, съдомиялна машина „Бош”, пералня „Бош” микровълнова фурна-бяла на цвят, кухненско обзавеждане-чам, телевизор „Санг”, ъглово бюро- цвят череша, телевизор-плазмен, разтегателен диван-черна кожа и дамаска слонова кост, секция „Арон” цвят череша, велоаргометър, лежанка, видеокамера, фотоапарати, разтегателен диван-черна кожа и дамаска слонова кост, комод-четири чекмеджета, телевизор, секция, стационарен компютър „Самсунг”, маса-холна стъклен плот, цвят череша, гардероб Арон-цвят череша, спалня Арон-цвят череша, комод-тъмнокафяв, преносим компютър HP Compak nx6310 C-M 430(1.73GHz)15”XGA Briaght View 60GB 512 MB, шкафове за обувки с две огледални врати, портманто, шведска стена.

В с.з. от 17.07.2914г. ищецът е признал факта, че така описаните вещи са придобити по време на брака и следва да се допуснат до делба, като е посочил, че се намират в имота, находящи в гр.Карнобат, ул.”Граф Игнатиев”3а, който представлява бивше семейно жилище на страните и чието съвместно ползване е разпределено между страните. По делото не са събрани доказателства, които да оборват твърдението му за местоположението на вещите или за възпрепятстване на достъпа на ответницата до имота.

Предвид постановеното решение по делото за развод и приетото с него разпределение на ползването следва да се приеме, че движимите вещи, находящи се хола се държат от З. Кoлева, а тези движими вещи, намиращи се в родителската спалня-от Д.Г.. Движимите вещи, находящи се в детска стая се държат от децата на страните, а останалите са в държане на страните. Горният извод не се променя и от показанията на св.М., който посочва, че ответницата е нямала достъп до част от помещенията, а именно спалното помещение, тъй като същото е предоставено за ползване от ищеца. Въпросът ограничаван ли е достъпът й до избата е ирелевантен по делото, тъй като за движимите вещи, находящи се  там производството е прекратено.

При постановяване на съдебния си акт съдът констатира, че досежно движимите вещи, находящи се в хол: телевизор-плазмен, видеокамера, фотоапарати и в детска стая: телевизор, указанията на съда за конкретизирането на вещите, предмет на делбата не е изпълнено и в тази част исковата молба следва да бъде върната, тъй като в противен случай би се затруднило решението по извършването на делбата.

V.Относно искането за делба на плодоползване.

На 30.09.2002г., ответницата сключва договор за аренда с Добринка Добрева Хазърбасанова,  Ана Тихолова Хазърбасанова и Добри Неделчев Хазърбасанов за отдаване под аренда на  ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, с площ от 121.844 дка (сто двадесет и един декара и осемстотин четиридесет и четири кв. м.), представляваща имот № 108014 (едно, нула, осем, нула, едно, четири), намираща се в землището на град Карнобат, с ЕКАТТЕ 36525, област Бургаска, в местността "АХМАЧЕВСКИ ПЪТ", категория на земята при неполивни условия - трета категория, при граници и съседи: имот № 000400 (нула, нула, нула, четири, нула, нула) - полски път на община Карнобат, имот № 000234 (нула, нула, нула, две, три, четири) - полски път на община Карнобат, имот №108013 (едно, нула, осем, нула, едно, три) - нива на Ганка Иванова Мутафчиева, имот № 108017 (едно, нула, осем, нула, едно, седем) - нива на Жечка Димова Влахова, имот № 108015 (едно, нула, осем, нула, едно, пет) - нива на Магда Йорданова Георгиева, имот №108006 (едно, нула, осем, нула, нула, шест) - нива на наследниците на Георги Костадинов Чанев, имот № 108005 (едно, нула, осем, нула, нула. пет) - нива на наследниците на Димитър Тодоров Карачомаков, имот №108020 (едно, нула, осем, нула, две, нула) - нива на Стайко Костадинов Стайков, имот №108019 (едно, нула, осем, нула, едно, девет) - нива на Петьр Йорданов Стайков, имот № 108018 (едно, нула, осем, нула, едно, осем) - нива на Елинка Апостолова Пачинова, имот №108003 (едно, нула, осем, нула, нула, три) - нива на Борислав Петров Ангелов и имот № 108002 (едно. нула, осем, нула, нула, две) - нива на наследниците на Д. Дамянов.

  На  09.10.2009г., сключват нов договор с арендодателя Добри Неделчев Хазърбасанов за аренда на същия имот, който към този момент е с променено предназначение и се води  ОВОЩНА ГРАДИНА,  за срок от 15 години. В този договор, изрично е записано,че трайните насаждения са засадени от арендатора през 2004г. и техния срок на  амортизация е 25 години.

В случая следва да се посочи, че в българското право правото на плодоползване е познато като един от елементите от съдържанието на правото на собственост- владение, ползване и разпореждане и като ограниченото право на ползване –чл.56 ЗС. Сключването на договор за аренда, по силата на който собствениците на един недвижим имот-земеделска земя, я предоставят на арендатора за ползване, не поражда вещни права в полза на последния-нито на собственост, нито на ползване по смисъла на чл. 56 СЗ.

Предвид факта, че в случая страните по делото не са придобили право на собственост или ограничено вещно право върху така описания имот,  съдът намира, че в случая не е налице вещно право, подлежащо на делба и предявения иск в тази му част следва да се остави без разглеждане.

VI.Относно разпределяне ползването на имотите, заявено от ищеца.

Настоящият съдебен състав намира, че претенцията на ищцовата страна е останала недоказана, тъй като не е доказал лично ползване на имотите от страна на ответницата, както и начините за извършване на разпределението им без да се достига до неоснователно разместване на имуществени блага.

VII. Относно обезщетението за лишаване от ползването на имота, описан в т.11 от исковата молба.

Съдът намира, че претенцията за осъждане на ищеца по  иска да заплаща на ответницата обезщетение за лишаване от ползването на имота, описан в т.11 от исковата молба е недоказано и съответно неоснователна по следните съображения:

Както се посочи по-горе с Решение №99/18.05.2013г., постановено по гр.д. 351/2013г. по описа на КРС, съдът е разпределил ползването на имота. Налице в влязъл в сила съдебен акт, който дава право на ответницата да ползва съответна част от имота. Ако по някакъв начин изпълнението на това съдебно решение се осуетява, страната разполага със средства за защита, в това число и принудително изпълнение на съдебно решение. Отделно от изложеното не се представиха доказателства, че достъпът на ответницата до имота е възпрепятстван. И не на последно място не се представиха и доказателства за това, че извършеното в бракоразводното дело разпределение на ползването ограничава правото й на собственост, т.е. че по този начин тя ползва по-малка част от имота съобразно правото си на собственост в него.

При този изход от спора ищецът следва да бъде осъден да заплати по сметка на Районен съд Карнобат държавна такса в размер на 200лв. съобразно отхвърлената и прекратена част от производството на основание т.9 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс.

Мотивиран от горното Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И:

      

ДОПУСКА съдебна делба на следните недвижими имоти:

1) Недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, обл.Бургаска, ЕКАТТЕ 36525, а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА със сливови трайни насаждения,  с площ от  96,399 дка (деветдесет и шест декара триста деветдесет и девет квадратни метра), трета категория, в местността "ДЪЛГАТА МЕРА", съставляваща поземлен имот № 183045 (сто осемдесет и три хиляди четиридесет и пети) по плана на землището на гр. Карнобат, при граници и съседи: №183046- нива на Росица Йорданова Водева, № 183033,- нива н-ци на Янко Василев Колев, № 183034- нива на Невенка Димова Атанасова, № 183035- нива н-ци на Димитър Димов Йонович, № 183036- нива на Минка Райкова Вълкова, № 183043- нива на Тодорка Д.М.,***- нива на Община Карнобат, № 000483- полски път на Община Карнобат.

2) Недвижим имот, находящ се в землището на град КАРНОБАТ, Бургаска област, ЕКАТТЕ 36525. а именно:  ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, с площ от 15,600 дка (петнадесет декара и шестстотин квадратни метра). ТРЕТА категория, находяща се в местността "ГЕРДЕМЕ", съставляваща поземлен имот № 275004 (двеста седемдесет и пет хиляди и четвърти) по плана за земеразделяне на гр. Карнобат, при граници и съседи: № 275005-овощна градина на Жечка Славова Миланова, № 000828-полски път на община Карнобат, № 275003-овощна градина на Росица Генова Велкова. № 000826-полски път на община Карнобат. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния cpoк.

3) Недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, ЕКАТТЕ 36525, община Карнобат, Бургаска област, а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, в местността „ГЕРДЕМЕ", с площ от 31.291 дка (тридесет и един декара двеста деветдесет и един квадратни метри), трета категория, съставляваща поземлен имот № 275001 (двеста седемдесет и пет хиляди и първи) по плана за земеразделяне на гр. Карнобат, при граници и съседи: имоти № 275002  - Овощна градина на наследници Мила Тонева Палачорова и други, № 000828  - Общински полски път и № 000826 - Общински полски път, при следното ограничение на ползването: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния cpoк.

4) Недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, EKATTE 36525, община Карнобат, област Бургас, а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, в местността "ГЕРДЕМЕ", с площ от 1.600дка (един декар и шестстотин квадратни метри), трета категория, съставляваща поземлен имот № 276031 (двеста седемдесет и шест хиляди тридесет и първи) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти № 276032 -  Овощна градина на Димитринка Тодева Кьосева, № 000779 - Общински полски път, № 276030  - Овощна градина на Васил Венелинов Вангелов и други и № 276016 - Овощна градина на Иванка Добрева Стоянова, който имот е образуван от имот № 276017.

5) Недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, EKATTE 36525, община Карнобат, област Бургас, а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, в местността „ГЕРДЕМЕ", с площ от 1.600дка (един декар и шестстотин квадратни метри), трета категория, съставляваща поземлен имот № 276032 (двеста седемдесет и шест хиляди тридесет и втори) по плана за земеразделяне на град Карнобат, при граници и съседи: имоти № 276033 - Овощна градина на Въла Тодева Славова; № 000779 - Общински полски път, № 276031 - Овощна градина на Радка Димова Духлинска и други и № 276016 -  Овощна градина на Иванка Добрева Стоянова, който имот е образуван от имот № 276017.

6) Недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, ЕКАТТЕ 36525 община Карнобат, област Бургас, а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, в местността "ГЕРДЕМЕ", с площ от 1.600дка (един декар и шестстотин квадратни метри), трета категория, съставляваща поземлен имот № 276030 (двеста седемдесет и шест хиляди и тридесети) по плана за земеразделяне на град Карнобат, при граници и съседи: имот № 276031 - Овощна градина на Радка Димова Духлинска и други, имот № 000779 - Общински полски път; имот № 276029 - Овощна градина на Гина Ненчева Господинова и други и имот № 276016 - Овощна градина на Иванка Добрева Стоянова, който имот е образуван от имот № 276017.

7) Недвижим имот, находящ се в град Карнобат, Бургаска област, улица "Граф Игнатиев" № 3-а, а именно: ½ (една втора) част от дворно място, цялото с площ от 300.00 (триста) квадратни метри, съставляващо урегулиран поземлен имот (парцел) № VIII-614 (осми, за имот шестстотин и четиринадесети) в квартал № 39 (тридесет и девети) съгласно действащия застроителен и регулационен план на града, при граници: изток-улица "Граф Игнатиев", запад-парцел № XII-615 (дванадесети, за имот шестстотин и петнадесети), север-парцел № VII-613 (седми, за имот шестстотин и тринадесети) и юг-парцел № IX-617 (девети, за имот шестстотин и седемнадесети), ЗАЕДНО с целия ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в гореописания поземлен имот масивна двуетажна, двуфамилна жилищна сграда, който жилищен етаж е със самостоятелен вход-стьлбище в северната част на сградата и се състои от хол, две спални, трапезария, кухня, баня, тоалетна, антре и три тераси, ЗАЕДНО с принадлежащите му сервизни помещения в приземния избен етаж на жилищната сграда – двете източни стаи с антре, както и тоалетна със самостоятелно стълбище, ВЕДНО с 1/2 (една втора) идеална част от общите части на жилищната сграда, както и 1/2 (една втора) идеална част от бетонната плоча над втория жилищен етаж и същата идеална част от правото на надстрояване на трети жилищен етаж, с право на ползване на подпокривното пространство на жилищната сграда, както и право на ползване на северната половина от дворното място между страни и при квоти:

- заДеню В.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Граф Игнатиев” № 3а -1/2 ид.ч.

-за З.К.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Братя Миладинови” № 3а-1/2 ид.ч.

ДОПУСКА съдебна делба на лек автомобил Сузуки Витара, с ДК № A3872KT, рама № JSAETD01V01101671, цвят бял, който се намира в държане на съделителя Д.Г.   между страни и при квоти:

- заДеню В.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Граф Игнатиев” № 3а -1/2 ид.ч.

-за З.К.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Братя Миладинови” № 3а-1/2 ид.ч.

ДОПУСКА съдебна делба на следните движими вещи, находящи се в гр.Карнобат, ул.”Граф Игнатиев”3а, а именно: 1. в кухня и трапезария: готварска печка „Горениье”, хладилник „Горениье”, съдомиялна машина „Бош”, пералня „Бош” микровълнова фурна-бяла на цвят, кухненско обзавеждане-чам, телевизор „Санг”; 2.хол: ъглово бюро- цвят череша, телевизор-плазмен, разтегателен диван-черна кожа и дамаска слонова кост, секция „Арон” цвят череша, велоаргометър, лежанка, видеокамера, фотоапарати; 3.детска стая: разтегателен диван-черна кожа и дамаска слонова кост, комод-четири чекмеджета, телевизор, секция, стационарен компютър „Самсунг”, маса-холна стъклен плот, цвят череша; 4. родителска спалня: гардероб Арон-цвят череша, спалня Арон-цвят череша, комод-тъмнокафяв, преносим компютър HP Compak nx6310 C-M 430(1.73GHz)15”XGA Briaght View 60GB 512 MB; 5.стълбище: шкафове за обувки с две огледални врати, портманто, шведска стена  между страни и при квоти:

- за Д.В.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Граф Игнатиев” № 3а -1/2 ид.ч.

-за З.К.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Братя Миладинови” № 3а-1/2 ид.ч.

Движимите вещи, находящи се хола се държат от З. Кoлева, а тези движими вещи, намиращи се в родителската спалня от Д.Г.. Движимите вещи, находящи се в детска стая се държат от децата на страните, а останалите са в държане на страните.

ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.В.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Граф Игнатиев” № 3а против З.К.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Братя Миладинови” № 3а иск за делба на слените движими вещи:

 1. Трактор Ландини   REX –DT 85F, с ДК № А2395ЕЕ, рама PPFLY 09101, свят син-тъмносив

2. Прикачен инвентар:     

2.1 Пръскачка вентилаторна – NOBILI  PDF 85 – 1500 TL126 17889R,цвят жълт                                                       

2.2 Активна отклоняваща брана  - RINIERI  EL 225, рама 12411, цвят оранжев                                                                     

2.3 Култиватор-продълбочител                                                      

2.4. Култиватор тип чизел                                                              

2.5. Ремарке платформа                                                                  

2.6. Фреза ротационна – MASCHIO E180,рама 049770331,цвят оранжев                                                                   

2.7. Ремарке тракторно РСД - 4 ,рама 4004,цвят сив,

2.8. Пръскачка хербецидна.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.В.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Граф Игнатиев” № 3а против З.К.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Братя Миладинови” № 3а за делба на слените недвижими имоти:

1. Недвижим имот, находящ се в град Карнобат, а именно: 1/9 -  една девета идеална част от дворно място, цялото от 480 кв.м. (четиристотин и осемдесет квадратни метра), образуващо парцел УПИ V – 461(пети имот четиристотин шестдесет и първи) в квартал 9 (девети) по плана на град Карнобат, с граници на парцела: улица, жилищен комплекс, Атанас Желязков Михайлов, Живка  Апостолова, Минчо Кръстев Петров и Славка Кръстева Гугушева, ЗАЕДНО С  1/2 (една втора) идеална част от втория жилищен етаж на построената в имота триетажна масивна жилищна сграда, който втори етаж се състои от: дневна с кухненска ниша, две стаи, килер, баня – тоалетна и коридор, ведно със същата част от югоизточната маза и от общите части на сградата.

          2. 22/27 (двадесет и две върху двадесет и седем) идеални части от недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, област Бургаска, ЕКАТТЕ 36525, а именно: ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, цялата с площ от 35.000 дка (тридесет и пет декара), трета категория, в местността „ГЕРДЕМЕ", образуваща поземлен имот №275002 (двеста седемдесет и пет хиляди и втори) по плана на землището на град Карнобат, при граници и съседи: имоти  № 275003 - овощна градина на Росица Генова Велкова, №000828 - полски път на Община Карнобат, № 275001 - овощна градина на наследниците на Иванка Тодорова Хазърбасанова, № 000826 - полски път на Община Карнобат, при следното ограничение: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 

3. 13/27 (тринадесет върху двадесет и седем) идеални части от недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, област Бургаска, ЕКАТТЕ 36525, а именно: НИВА от 7.000 дка (седем декара), втора категория, в местността "КАРЪНДЖИКА", образуваща поземлен имот № 082018 (осемдесет и две хиляди и осемнадесети) по плана на землището на град Карнобат, при граници  и съседи: имоти  № 082019 - нива на наследниците на Методи Колев Манев, № 082004 - нива на Димо Н. Пенев. № 082005 - нива на наследниците на Радка Божанова Чапанова, № 082017 - нива на наследниците на Минка Костадинова Дякова, № 000249 – полски път.

4. 4/9 (четири девети) идеални части от недвижим имот, находящ се в землището на град Карнобат, област Бургаска, ЕКАТТЕ 36525, а именно: НИВА с площ от 4.500 дка (четири декара и петстотин квадратни метра), втора категория, в местността "КАРЪНДЖИКА", образуваща поземлен имот №082019 (осемдесет и две хиляди и деветнадесети) по плана на землището на град Карнобат, при граници и съседи: имот №082020 – нива на Иван Бянков Пенев;  имот № 082004 – нива на Димо Н. Пенев; имот № 082018 – нива на наследниците на Мила Тонева Палачорова и  № 000249 – полски път и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.В.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Граф Игнатиев” № 3а против З.К.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Братя Миладинови” № 3а за делба на плодопозването от ОВОЩНА ГРАДИНА с черешови трайни насаждения, с площ от 121.844 дка (сто двадесет и един декара и осемстотин четиридесет и четири кв. м.), представляваща имот № 108014 (едно, нула, осем, нула, едно, четири), намираща се в землището на град Карнобат, с ЕКАТТЕ 36525, област Бургаска, в местността "АХМАЧЕВСКИ ПЪТ", категория на земята при неполивни условия - трета категория, при граници и съседи: имот № 000400 (нула, нула, нула, четири, нула, нула) - полски път на община Карнобат, имот № 000234 (нула, нула, нула, две, три, четири) - полски път на община Карнобат, имот №108013 (едно, нула, осем, нула, едно, три) - нива на Ганка Иванова Мутафчиева, имот № 108017 (едно, нула, осем, нула, едно, седем) - нива на Жечка Димова Влахова, имот № 108015 (едно, нула, осем, нула, едно, пет) - нива на Магда Йорданова Георгиева, имот №108006 (едно, нула, осем, нула, нула, шест) - нива на наследниците на Георги Костадинов Чанев, имот № 108005 (едно, нула, осем, нула, нула. пет) - нива на наследниците на Димитър Тодоров Карачомаков, имот №108020 (едно, нула, осем, нула, две, нула) - нива на Стайко Костадинов Стайков, имот №108019 (едно, нула, осем, нула, едно, девет) - нива на Петьр Йорданов Стайков, имот № 108018 (едно, нула, осем, нула, едно, осем) - нива на Елинка Апостолова Пачинова, имот №108003 (едно, нула, осем, нула, нула, три) - нива на Борислав Петров Ангелов и имот № 108002 (едно. нула, осем, нула, нула, две) - нива на наследниците на Д. Дамянов до 2029година и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.

ВРЪЩА исковата молба на З.К.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Братя Миладинови” № 3а против Д.В.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Граф Игнатиев” № 3а за делба на слените движими вещи, находящи се в гр.Карнобат, ул.”Граф Игнатиев”3а, а именно: хол: телевизор-плазмен, видеокамера, фотоапарати и от детска стая: телевизор и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.

ОТХВЪРЛЯ претенцията на Д.В.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Граф Игнатиев” № 3а с правно основание чл. 344,ал.2 ГПК за разпределение ползването на овощни градини и право на плодоползване до приключване на производството за делба.

ОТХВЪРЛЯ претенцията на З.К.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Братя Миладинови” № 3а с правно основание чл. 344,ал.2 ГПК да се осъди Д.В.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Граф Игнатиев” № 3а да й заплаща сумата от 150лв месечно до приключване на производството за делба.

ОСЪЖДА   Д.В.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Карнобат, ул. „Граф Игнатиев” № 3а  да заплати по сметка на Районен съд Карнобат сумата от  200лева се получава, представляваща държавна такса.                                              

Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му. 

 

 

Районен съдия: