РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 21.10.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 277/2014

По ЗД по пътищата

Р.Й.Ж.

РУП - КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 21.10.2014г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 14-0282-000266/25.06.2014 година на началника на РУП-град Карнобат,с което на жалбоподателя Р.Й.Ж.,ЕГН-**********,***,със съдебен адрес ***,адвокат П.Д.Д.,за нарушение разпоредбата на чл.5,ал.3,т.1 от ЗДвП са наложени административните наказания “глоба” в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от десет месеца на основание чл.174,ал.1 също от ЗДвП,а на основание Наредба № Із-2539 на МВР са му отнети десет контролни точки,като намалява лишаването от правоуправление от десет месеца на шест месеца. ОСЪЖДА Р.Й.Ж.,ЕГН-**********,***,със съдебен адрес ***,адвокат П.Д.Д.,да заплати по сметката на Районен съд-град Карнобат направените по делото съдебни разноски във връзка с извършената съдебно-химическа (токсикологична)експертиза в размер на 261.98 лева(двеста шестдесет и един лева и деветдесет и осем ст.)лева,както и сумата 10(десет) лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. НП-изменено

2

АНД No 339/2014

Административни дела

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 21.10.2014г.
НП-отменено. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 44/14.08.2014 година на директора на РИОСВ-град Бургас,с което на Община-град Сунгурларе,Област Бургаска,Булстат : 000057250,с адрес : град Сунгурларе,ул.”Г. Димитров” № 2,представлявана от кмета на същата д-р Г.С.К.,ЕГН- **********,е наложена имуществена санкция в размер на 30 000/тридесет хиляди/лева на основание чл.138,ал.3,т.2 от Закона за управление на отпадъците,във връзка с извършени от същата община нарушения разпоредбите на чл.60,ал.2,т.1 и на чл.138,ал.3,т.6 също от Закона за управление на отпадъците. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Бур- гаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. ено

3

НОХД No 369/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

И.В.И.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 21.10.2014г.
На основание чл чл.195, ал.1 т.7, вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК -ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.41, ал.6 от Наказателния кодекс, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия И.В.И. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието шест месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.
И.В.И.
В законна сила от 21.10.2014г.