РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за периода от 17.10.2014г. до 17.10.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 470/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАГОРА СПЕД ТРАНС ЕООД СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ГЕОРГИЕВА И СИЕ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 17.10.2014г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ исковете с правно основание чл. 373 ал.1 от Търговския закон и чл. 86 ал.1 от Закона за задълженията и договорите предявени от Загора Спед Транс ЕООД срещу Събирателно дружество Георгиева и Сие да му заплати сумата от 7 933 , 47 лв. главница , която претенция представлява равностойността на погинала стока собственост на Кнауф България ЕООД вследствие на настъпило ПТП с товарен автомобил – влекач с рег. № А 80 49 КВ заедно с принадлежащото му полуремарке към него с рег. № А 27 91 ЕЕ - собственост на СД Георгиева и Сие гр. Карнобат, настъпило на 15.08.2012 година , ведно с претендираната мораторна лихва в размер на 790 лв. върху горепосочената главница за периода от 15.08.2012 година до датата на предявяването на иска в Районен съд Карнобат – 20.06.2013 година , ведно със законната лихва върху общата сума от 8723, 47 лв. представляваща сбора на главницата и мораторната лихва , начиная от датата на предявяването на иска в КРС – 20.06.2013 година до окончателното им изплащане, като неоснователни и недоказани изцяло . ОСЪЖДА Загора Спед Транс ЕООД ДА ЗАПЛАТИ на Събирателно дружество Георгиева и Сие сумата от 608, 33 лв. представляваща направените от СД Георгиева и Сие съдебни разноски по този иск на основание чл. 78 ал.3 от ГПК. На основание чл. 81 от ГПК във връзка с чл. 78 ал.1 от ГПК отхвърля искането на Загора Спед Транс ЕООД да бъде осъден ответника СД Георгиева и Сие да му заплати направените от него съдебни разноски по настоящото дело по повод на този предявен иск. ОСЪЖДА Загора Спед Транс ЕООД да ЗАПЛАТИ на Събирателно дружество Георгиева и Сие сумата от 456 лв. представляваща стойността на превозно навло за стока , породено от сключен между тях и осъществен договор за автомобилен превоз на товари № 2596 / 20.07.2012 година , ведно със законната лихва за забава върху същата главница от 456 лв. в размер на сумата от 44, 13 лв. претендирана за периода от 10.09.2012 г. до 21.08.2013 година, ведно със законната лихва върху същата сума от датата на предявяването на иска – 21.08. 2013 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Загора Спед Транс ЕООД да ЗАПЛАТИ на Събирателно дружество Георгиева и Сие сумата от 683, 33 лв. представляваща направените от СД Георгиева и Сие съдебни разноски по настоящия насрещен иск на основание чл. 78 ал.1 от ГПК. На основание чл. 81 от ГПК във връзка с чл. 78 ал.3 от ГПК отхвърля искането на Загора Спед Транс ЕООД да бъде осъден ищеца СД Георгиева и Сие да му заплати направените от него съдебни разноски по настоящото дело по повод на този предявен иск. ОСЪЖДА ДЗИ – Общо Застраховане АД да заплати на Събирателно дружество Георгиева и Сие общата сума от 7 933, 47 лв. представляваща главница по неизплатено дължимо се застрахователно обезщетение по сключени с ДЗИ – Общо застраховане АД два застрахователни договора за застраховка на товари / Отговорност на превозвача за вреди / № 510212023000002 от дата 13.01.2012 г. и № 510212023000011 от 4.3. 2012 г. за настъпило на 15.08.2012 година застрахователно събитие – настъпило ПТП , ведно с мораторната лихва върху горепосочената главница в размер на сумата от 689, 19 лв. дължима се за периода от 31.08.2012 година до 21.08.2013 година на основание чл. 86 от ЗЗД , както и законната лихва върху същата главница от 7 933, 47 лв. начиная от датата на предявяването на този обратен иск в КРС – 21.08.2013 година до окончателното им изплащане , като ОТХВЪРЛЯ претенцията за мораторна лихва в частта й от 689, 19 лв. до пълния й предявен размер от 790 лв. , като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА ДЗИ – Общо Застраховане АД да заплати на Събирателно дружество Георгиева и Сие сумата от 966, 99 лв представлаваща направените от СД Георгиева и Сие съдебни разноски по повод на настоящия предявен обратен иск на основание чл. 78 ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА Събирателно дружество Георгиева и Сие да заплати на ДЗИ – Общо Застраховане АД сумата от 9 лв. представляваща направените от ДЗИ – Общо застраховане АД съдебни разноски, съответстваща на отхвърлената част от предявения обратен иск . На основание чл. чл. 81 от ГПК във връзка с чл. 78 ал.3 от ГПК отхвърля искането на ДЗИ І Общо застраховане АД да бъде осъден ищеца СД Георгиева и Сие да му заплати направените от него съдебни разноски по настоящото дело по повод на този предявен обратен иск.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.7.2015
Гражданско дело № 24/2015
С РЕШЕНИЕ №VІ-15 ОТ 23.07.2015Г. БОС ОБЕЗСИЛВА ОТ ЧАСТИ РЕШЕНИЕТО НА КРС.
В законна сила от 23.7.2015г.
2 Гражданско дело No 856/2013 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци А.С.В. ОБЩИНА ГР.АЙТОС Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ
Определение от 17.10.2014г.
3 АНД No 284/2014 По ЗД по пътищата Е.М.Х. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 17.10.2014г.
НП-потвърдено
В законна сила от 6.11.2014г.