РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 7.10.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 934/2013

Вещни искове

Л.М.Х.,
К.Щ.С.,
А.Д.Х.,
С.К.С.,
Щ.К.С.,
А.К.С.,
М.М.А.,
М.М.И.

В.М.Х.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 7.10.2014г.

2

НЧХД No 228/2014

НЧХД

Д.П.Щ.

П.Д.П.,
С.В.П.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Присъда от 7.10.2014г.
П.Д.П.
С.В.П.

3

АНД No 303/2014

Административни дела

ПАНОРАМА ООД

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 7.10.2014г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 3695/ 28.11.2013 година на заместник-министъра на културата,с което на “Панорама” ООД,ЕИК : 102270579,със седалище и адрес на управление : град Карнобат,Област Бургаска,ул.”Москва” № 3,представлявано от Д.Х.Г.,на основание чл.98 в, ал.1,във връзка с чл.97,ал.1 от ЗАПСП,във връзка с чл.18,чл.53 и чл.83,ал.1 от ЗАНН са наложени наказанията : имуществена санкция в размер на 8000 лева във връзка с извършено нарушение на чл.97,ал.1,т.6,предложение трето от ЗАПСП,респективно-за препредаване по кабел по собствената му електронно-съобщителна мрежа телевизионната програма „Eurosport”в нарушение разпоредбите на ЗАПСП-без необходимото по закон съгласие(разрешение)на носителите на права върху нея,предвидено в чл.91,ал.1,т.1,предложение второ,във връзка с чл.72,т.4 от ЗАПСП ; имуществена санкция в размер на 8000 лева във връзка с извършено нарушение на чл.97,ал.1,т.6,предложение трето от ЗАПСП,респективно-за препредаване по кабел по собствената му електронно-съобщителна мрежа телевизионната програма „Eurosport 2”в нарушение разпоредбите на ЗАПСП-без необходимото по закон съгласие(разрешение)на носителите на права върху нея,предвидено в чл.91,ал.1,т.1,предложение второ,във връзка с чл.72,ал.4 от ЗАПСП ; и имуществена санкция в размер на 8000 лева във връзка с извършено нарушение на чл.97,ал.1,т.6,предложение трето от ЗАПСП,съответно-за препредаване по кабел по собствената му електронно-съобщителна мрежа телевизионната програма „National Geographic”в нарушение разпоредбите на ЗАПСП-без необходимото по закон съгласие(разрешение)на носителите на права върху нея,предвидено в чл.91,ал.1,т.1,предложение второ,във връзка с чл.72,ал.4 от ЗАПСП. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. НП-отменено