РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 3.10.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1094/2013

Други дела

Г.С.А.

Д.А.Д.,
С.А.Д.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 3.10.2014г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ исковете предявени от Г.С.А. с ЕГН ********** *** срещу Д. А. / А. / Д. с ЕГН ********** и С.А.Д. с ЕГН ********** ***, които обективно съединени искове са с правни основания : 1. установителен иск с правно основание чл. 124 ал.1 от ГПК с който Гьокел С.А. моли съдът да постанови решение с което да приеме за установено спрямо ответниците Д. А. / А. / Д. и С.А.Д. , че той Г.С.А. е собственик на 1 / 4 ид. части от подпокривното пространство и общото стълбище до покрива на сградата , които се явяват общи части на двуетажната жилищна сграда построена в УПИ VІІІ – 516 в кв. 143 по действащия ЗРП / ПУП / на гр. Айтос , обл. Бургаска , 2. иска по чл. 537 ал.2 от ГПК – с който ищецът Г.С.А. моли съда да обезсили нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит по давност № 152 том ХІІІ рег. № 10713 дело № 1933 от 01.12.2005 г. на нотариус Бисер Демирев вписан под № 324 на НК и с район на действие - района на Районен съд Айтос в частта му с която ответниците Д. А. / А. / Д. и С.А. Д. са признати за собственици по давностно владение на таванския етаж целият със застроена площ от 132 кв.м. построен върху втория етаж на горепосочената жилищна сграда и 3. иск по чл. 109 от ЗС – с който ищецът Г.А. моли съда да постанови решение с което да осъди горепосочените ответници Д. А. / А. / Д. и С.А.Д. да преустановят неоснователните си действия с които му пречат респ. възпрепятстват да ползва общите части на двуетажната жилищна сграда построена в УПИ VІІІ – 516 в кв. 143 по ЗРП / ПУП / на гр. Айтос , обл. Бургаска - стълбище , таван и покрив , като по този начин му осигурят нормален достъп до тях, като неоснователни и недоказани изцяло.

2

Гражданско дело No 329/2014

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ТВ СЕДЕМ ЕАД

ПАНОРАМА ООД -КАРНОБАТ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 3.10.2014г.
В законна сила от 3.10.2014г.

3

Гражданско дело No 661/2014

Други дела

С.Д.П.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 3.10.2014г.
Уважен изцяло.ПРОМЕНЯ фамилното име на С.Д.П.,с ЕГН-**********,***,в акт № 19/11.02.1957 година и в удостоверение за сключен граждански брак № 19/11.02.1957 година, издадени от Градски народен съвет-град Мездра,Околия Врачанска,като вместо името “ Мишовска” бъде записано за фамилно името “П.”. ПРЕПИС от решението да се изпрати служебно на Община град Мездра, респективно-на длъжностното лице по гражданското състояние, за отбелязване извършената промяна в акт № 19/11.02.1957 година и в удостоверение за сключен граждански брак № 19/11.02.1957 година,както и на Община-град Сунгурларе за отбелязване промяната във фамилното име на молителката в регистъра на населението. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.10.2014г.

4

АНД No 328/2014

По ЗД по пътищата

Д.П.С.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 3.10.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно наказателно постановление № 14-0282-000342/18.08.2014 година на началника на РУ “П”-град Карнобат, Бургаска област,в частта му по пункт първи,в която на Д.П.С.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание”глоба” в размер на 20 лева на основание чл.183,ал.2,т.11,във връзка с чл.40,ал.2 ЗДвП. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0282-000342/18.08.2014 година на началника на РУ “П”-град Карнобат,Бургаска област,в частта му по пункт втори,в която на Д.П.С.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание”глоба” в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца на основание чл.175,ал.1,т.5,във връзка с чл.123,ал.1,т.3 от ЗДвП. ОСЪЖДА Д.П.С.,ЕГН-**********,***,да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5/пет/лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. НП-потвърдено
В законна сила от 22.10.2014г.

5

НОХД No 348/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

М.Х.Х.,
Д.Й.Г.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 3.10.2014г.
М.Х.Х.
Д.Й.Г.
В законна сила от 3.10.2014г.