РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 29.9.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 983/2013

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Х.С.Х.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 29.9.2014г.
, съдът О П Р Е Д Е Л И : ДОПЪЛВА съдебно решение № 99 от 22.5.2014 година постановено по настоящото гр.д. № 983 / 2013 година по описа на районен съд Карнобат в частта му на присъдените на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД гр. София съдебни разноски по същото дело на основание чл. 78 ал.1 от ГПК, като ДОПЪЛНИТЕЛНО ОСЪЖДА Х.С.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД с ЕИК 130697606 със седалище и адрес на управление гр. София ж.к. Младост 4 , Бизнес парк София сгр. 14 със законен представител Луик Льо Пишу с процесуален представител – юрк. Д.И.В. сумата от 100 лв. представляваща направените от БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД гр. София съдебни разноски по настоящото дело на основание чл. 78 ал.1 от ГПК.

2

ЧГД No 684/2014

Отказ от наследство

Г.Т.Н.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 29.9.2014г.

3

ЧГД No 686/2014

Други ЧГД

КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ТД БУРГАС

Г.С.К.,
Л.И.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 29.9.2014г.
ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна от всички банки, намиращи се на територията на Република България,а именно : ”Уникредит Булбанк”АД, ”Банка ДСК”АД, ,”Обединена Българска Банка”АД, ”Юробанк и Еф Джи”АД, , ”Райфайзенбанк /България/”ЕАД, ”Сосиете Женерал Експресбанк”АД, ”Алианц Банк България” АД,”Банка Пиреос България” АД,”МКБ Юнионбанк” АД,”ПИБ” АД,”СИБАНК” АД,”Креди Агрикол България” ЕАД,”БАКБ” АД,”ПроКредит Банк /България/” АД,”ТБ Инвестбанк” АД,”Корпоративна търговска банка” АД,”Търговска Банка Д”АД,”ЦКБ” АД,”Българска банка за развитие” АД,”Общинска банка „АД,”Ти Би Ай Банк” АД,”ЧПБ Тексим” АД,”Токуда Банк” АД,”Интернешънъл Асет Банк” АД,”Ситибанк Н.А.”-клон София,”БНП Париба С.А.”-клон София,”Алфа Банка”-клон България,”ИНГ Банк Н.В.”-клон София,”Иш Банк ГмбХ”-клон София,”Те-Дже Зираат Банкъсъ”-клон София, ,относно следното : 1.сведения за наличието на банкови сметки,информация за датата на откриване и закриване на банковата сметка;вид валута;вид на сметката;основанието за откриване на банковата сметка;клонът,където е открита;движението на средствата по сметката;наличностите по сметката/салда по дати/;заверени копия от първичните счетоводни документи и други документи от кредитното досие-искане за разкриване на сметка;пълномощни;спесимен на подписи;лична карта;решение на съда ; удостоверение за актуално състояние ; Булстат ;учредителен договор или устав ; вносни бележки ;платежни нареждания ;/разписки за внесени и изтеглени суми,както и други налични документи ; 2.Банковите трезори/касети и информация за датата на наемане и датата на освобождаване;клонът,където е нает; справка за лицата,ползвали трезора и датите на ползване ; 3.Банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване;размера на кредита;обезпечение на кредита-неговият вид и стойност;редовност на погасяване на кредита;размера на месечната погасителна вноска;копия от вносните бележки ; платежни нареждания ; срок и условия на отпускане ; вид и цел на кредита ; кредитите,по които проверяваното лице е пор ъчител или ипотекарен длъжник ; заверени копия от кредитното досие на договори за банков кредит,договорни ипотеки,нотариални актове,строителна документация и разрешителни, договори за залог на движимо имущество и съответните документи към тях,както и счетоводни баланси,отчет за приходите и разходите и други налични документи,съдържащи се в съответното досие и от „Централен депозитар” АД-информацията,относно всички сделки с ценни книжа,както и информация за притежаваните ценни книжа,включително и сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа и пари,по отношение на Г.С.К.,ЕГН-**********,и на Л.И.К.,ЕГН-**********,двамата с постоянен адрес ***,и настоящ адрес ***,за периода от 04.06.2004 година до 04.06.2014 година.
В законна сила от 29.9.2014г.

4

АНД No 227/2014

По ЗД по пътищата

М.А.К.

РУП - КАРНОБАТ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 29.9.2014г.
НП-отменено

5

АНД No 296/2014

По ЗГ и ЗЛОД

Р.А.Х.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 29.9.2014г.
НП-отменено