РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 23.9.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 72/2013

Заявления по чл.417 от ГПК

К.Г.Д.

К.П.Г.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Разпореждане от 23.9.2014г.
, съдът Р А З П О Р Е Д И : НА ОСНОВАНИЕ чл. 415 ал. 1 от ГПК указва на заявителя кредитор К.Г.Д. , че може да предяви иска си относно претендираните вземания срещу К.П.Г. в едномесечен срок, считано от съобщаването му, като довнесе дължимата се държавна такса.

2

Гражданско дело No 128/2014

Делби

П.Н.Р.

З.А.Р.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 23.9.2014г.
Р Е Ш И : ДОПУСКА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЛБА между П.Н.Р.,ЕГН-**********,***,със съдебен адрес ***,партер,кантора 1,адвокат С.Р.С.,тел.: 0559/28008,и З.А.Р.,ЕГН-**********,***,на съсобствения помежду им наследствен имот,находящ се в село Невестино,Община Карнобат,Област Бургаска,а именно: дворно място с площ от 595 квадратни метра,ведно с построената в него масивна жилищна сграда със застроена площ от 32.00 квадратни метра,съставляващо урегулиран поземлен имот ХVІ-15 в квартал 2 по плана на селото,видно от нотариален акт № 1,том ІІ,дело № 571/1984 година на районен съд-град Карнобат, при квоти както следва : съделителя П.Н.Р.,ЕГН-**********-с 1/2 идеална част от същия имот,и съделителя З.А.Р.,ЕГН-**********- с 1/2 идеална част. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването на преписи от същото на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

3

НОХД No 176/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Х.Г.М.,
М.С.Д.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 23.9.2014г.
На основание чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 5 от НК М.С.Д. се определя наказание – 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. ”а” и б. ”б”, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 5 от НК чл. 55, ал. 1 от НК на подсъдимият Х.Г.М. се определя наказание 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 41, ал. 6 от Наказателния кодекс, чл. 60, ал. 1 и чл.61,т. 2 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража се определя първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на наказанието в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
Х.Г.М.
М.С.Д.
В законна сила от 23.9.2014г.

4

АНД No 289/2014

Чл.78а НК

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Х.С.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 23.9.2014г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА обвиняемият Х.С.К.,ЕГН-**********,***,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 22.04.2014 година в 14.30 часа в град Карнобат,Област Бургаска,по ул.”Екзарх Антим І” в посока към ул.”Х. Ботев”,управлявал лек автомобил,марка „Фолксваген Голф”,с регистрационен номер „ А 1698 МВ”,без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишния срок от наказанието му по административен ред с НП № 388/2013 година от 10.10.2013 година на Началника на РУП-град Карнобат,влязло в законна сила на 05.11.2013 година за управление на МПС без съответното свидетелство за управление,иззето със заповед № 20113 от 15.11.2006 година от Началник група в Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-град Бургас поради отнемане на всички контролни точки,с което е изгубил придобитата правоспособност,което му деяние представлява престъпление по чл. 343в,ал.2,във връзка с чл.343в,ал.1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева. ОСЪЖДА Х.С.К.,ЕГН-**********,***,да заплати сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на РС-град Карнобат. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от днес за обвиняемия и от съобщаването му на районния прокурор. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Х.С.К.
Мотиви от 23.9.2014г.