РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 12.9.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 428/2014

Облигационни искове

П.В.В.

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ЧУДНИТЕ СКАЛИ ГР.АЙТОС

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 12.9.2014г.
Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 231 ал.2 от ЗЗД предявен от П.В.В. с ЕГН **********о*** 2 А срещу Туристическо дружество Чудните скали със седалище и адрес на управление гр. Айтос ул. Станционна 35 А Булстат 812218559 с който П.В.В. моли съдът да постанови решение с което да осъди горепосоченото Туристическо дружество Чудните скали да му заплати в качеството му на наемодател по прекратен вече договор за наем на недвижим имот -хижа Здравец находяща се в село Тополица , Община Айтос , който договор е сключен между тях на дата 01.11.2009 г. , общата сума от 2 345 лв. представляваща обезщетение за всички извършени от него разходи в същия имот извършени от него през периода 2010 г.- 2012 г. включващи основни ремонти – вложени средства за материали и труд в размер на сумата от 1761 лв. и други допълнителни разходи в размер на сумата от 584 лв. необходими за поддържането и ползването на вещта, ведно с претендираната законната лихва върху същата горепосочена главница от 2345 лв. , считано от деня на подаването на исковата молба в съда – 13.08.2013 г. до окончателното й изплащане, като неоснователен и недоказан изцяло.

2

НОХД No 318/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

И.В.И.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Присъда от 12.9.2014г.
И.В.И.
Мотиви от 12.9.2014г.

3

ЧНД No 322/2014

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
С.Р.Г.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 12.9.2014г.