РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 9.9.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 321/2014

По УБДХ

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАРНОБАТ

М.К.А.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 9.9.2014г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.1, ал.1, т. 2 от УБДХ НАЛАГА на М.К.А., ЕГН **********, постоянен адрес *** административното наказание „ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/ лева” . ОСЪЖДА М.К.А., ЕГН **********, постоянен адрес *** да заплати сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване в срок до 24 часа, считано от постановяването му пред Бургаския окръжен съд, като при евентуално обжалване делото ще бъде разгледано на 12.09.2014 година в 14.00 часа. ЗА ПОСОЧЕНИТЕ по- горе дата и час нарушителя, както и защитника на същия-адв.Вълева уведомени в днешното съдебно заседание. ЗА СЪЩАТА дата и час да се уведоми и съответния прокурор. ПРЕПИС от решението да се изпрати на РУ „Полиция” гр. Карнобат, за сведение.
М.К.А.
Мотиви от 9.9.2014г.
В законна сила от 10.9.2014г.