РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 28.8.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 719/2013

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ПРО ЛЕГО АД

Р.В.Г.,
С.Т.Г.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 28.8.2014г.
Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.В.Г. и по отношение на С.Т.Г. че същите дължат солидарно на Про Лего АД с ЕИК 175249461 със седалище и адрес на управление град С. 1517 район Подуене ул. Константин Фотинов № 113 А ет. 2 офис 5 със законен представител З. Нанкова Б. и с процесуален представител юрк. Р.Х. , същото дружество със съдебен адрес *** офис 5 общата парична сума в размер на 9 553, 56 лв. включваща следните суми : 1. паричната сума от 4 806, 09 лв. представляваща главница по сключен между тях договор за потребителски паричен кредит FL289192 / 1881 от дата 27.08.2007 година от 27.08.2007 година и 2. сумата от 4 747 , 47 лв. представляваща договорна лихва по същия договор за потребителски паричен кредит дължима се за периода от 27.08.2007 година до 25.04.2013 г. , ведно със законната лихва върху горепосочената главница от 4 806, 09 лв. начиная от датата по подаването на заявлението за издаване на съответната заповед за изпълнение № 263 от 27.05.2013 г. по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 385 / 2013 г . в КРС – 23.05.2013 година до окончателното изплащане на вземането .

2

НОХД No 293/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

И.С.С.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Присъда от 28.8.2014г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 196, ал. 1 т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1 б. “а” и “б” от НК, във връзка с чл. 54 от НК ГО О С Ъ Ж Д А НА ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 58а ал. 1 от НК намалява същото с 1/3, като по този начин подсъдимият И.С.С. следва да изтърпи наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. НА ОСНОВАНИЕ чл. 60, ал. 1, във връзка с чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наложеното на подсъдимия И.С.С. наказание, което същият следва да изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип или затвор. НА ОСНОВАНИЕ чл. 59, ал.1 ОТ НК приспада изцяло от така определено за изтърпяване наказание на подс. С. в размер на две години лишаване от свобода, времето през което същият е бил задържан по Закона за МВР и по отношение на него е била взета МНО „Задържане под стража”, считано от 26.06.2014 г.
И.С.С.
Мотиви от 9.9.2014г.
В законна сила от 13.9.2014г.