О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

      66                                    04.09.2014 г.                            град Бургас

 

Бургаският окръжен съд                                  наказателно отделение

на четвърти септември                                                         година 2014

в закрито заседание в следния състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                             ЧЛЕНОВЕ: 1. КАТЯ ГОСПОДИНОВА

                                                    2. ЯНИ ГАЙДУРЛИЕВ

 

Секретар:

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдия Гайдурлиев

ВЧНД № 788 по описа за 2014 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 341, ал. 2, вр. чл. 249, ал. 3 от НПК и е образувано по частен протест на прокурор при Районна прокуратура - гр. Карнобат, подаден срещу разпореждане № 169/08.08.2014 г. на съдията-докладчик по НОХД №297/2014 г. по описа на Районен съд - гр.Карнобат, с което на основание чл. 249, ал. 2, вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК е прекратено съдебното производство по НОХД №297/2014 г. по описа на КРС и делото е върнато на Районна прокуратура – гр.Карнобат за отстраняване на допуснато съществено процесуално нарушение.

В протеста се поддържа, че обвинителния акт отговаря на изискванията на чл. 246 НПК и при неговото изготвяне не са допуснати съществени процесуални нарушения, накърняващи правото на защита на подсъдимите. Оспорват се изводите на съдията - докладчик, като се излагат съображения, че след като делото е върнато за ново разглеждане на първата съдебна инстанция, съдията-докладчик от първостепенния съд не следва да ревизира решението на въззивната инстанция. Направено е искане за отмяна на атакуваното разпореждане.

Бургаският окръжен съд, като се запозна с материалите по делото и като съобрази закона, намира протеста за процесуално допустим, но разгледан по същество за неоснователен. Съображенията за това са следните:

Образуваното съдебно производство по НОХД №297/2014 г. по описа на КРС е второ по ред.

Въз основа на внесен обвинителен акт от Районна прокуратура – Карнобат е образувано първоинстанционното производство по НОХД №174/2013 г. по описа на КРС, приключило с постановена присъда №9/24.02.2014 г., с която подсъдимите са признати за виновни в извършване на престъпление, както следва: подс. С.А.Т. - по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б.“б“, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и подсъдимите Д.Д.Д., Й.И.И., и С.И.С. - по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б.“а“ и “б“, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, и осъдени на 5 години лишаване от свобода, което наказание да изтърпят в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим, на основание чл. 60, ал. 1, вр. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС. Присъдата е обжалвана от подсъдимите.

С Решение № 167/02.07.2014 г., постановено по ВНОХД №237/2014 г., Бургаският окръжен съд е отменил съдебния акт и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, поради допуснато съществено нарушение на процесуалните правила по смисъла на чл. 348, ал. 3, т. 2 от НПК.

След връщането на делото е било образувано ново първоинстанционно съдебно производство - НОХД №297/2014 г. по описа на Районен съд - гр.Карнобат.

При новото разглеждане на делото, изпълнявайки задълженията си, визирани в чл. 248 от НПК, съдията-докладчик е установил, че в хода на досъдебното производство – при изготвяне на обвинителния акт, е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, а именно на чл. 246, ал. 2 от НПК, което е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите. С разпореждане №168 от 08.08.2014 г. на съдията-докладчик по НОХД №297/2014 г. по описа на КРС, на основание чл. 249, ал. 2, вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК е прекратено съдебното производство и делото е върнато на прокурора при КРП за отстраняване на констатирано съществено процесуално нарушение.

За да постанови прекратяване на съдебното производство и връщане на делото в неговата предходна процесуална фаза, съдията – докладчик от първоинстанционния съд е отбелязал, че според дадената от прокурора правна квалификация на деянието, обвиняемите са предадени на съд за кражба, която представлява опасен рецидив, като в обстоятелствената част на обвинителния акт липсва посочване на фактите, които обуславят квалификацията на деянието по чл. 196, ал. 1, т. 2 от НК - така, както е формулирана в заключителната му част. Въз основа на това съдията -докладчик е заключил, че при изготвяне на обвинителния акт е допуснато съществено процесуално нарушение, което не може да бъде отстранено в хода на съдебното производство, но може да се отстрани чрез законосъобразно повтаряне на действието, при което е допуснато, което от своя страна налага прекратяването на съдебната фаза на процеса и връщане на делото на прокурора при КРП за отстраняването му.

В протеста се поддържа, че съдията-докладчик от КРС не следва да ревизира решението на Бургаския окръжен съд, с което делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, поради допуснато съществено нарушение на процесуалните правила по смисъла на чл. 348, ал. 3, т. 2 от НПК. Същевременно се сочи, че дори да се приеме, че има някакви непълноти в обвинителния акт, те по никакъв начин не накърняват правата на подсъдимите и не представляват съществени нарушения. В протеста се застъпва становище, че справките за съдимост са приложени към делото, разследването е предявено на страните и подсъдимите са имали възможност да направят възражения относно наличието на опасен рецидив, но не са сторили това нито в досъдебна фаза, нито в съдебна фаза.

Тези доводи са неоснователни. Въззивната инстанция изцяло споделя посочените от съдията – докладчик от Районен съд - гр.Карнобат основания за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокурора.

На първо място, настоящият съдебен състав счита, че след като делото е било върнато за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, съдията - докладчик има правото и задължението да извърши проверката по чл. 248 от НПК, така че отричането на това правомощие, заявено с протеста, е неоснователно.

На следващо място, констатациите на съдията - докладчик от КРС са в съответствие със закона и с разясненията, дадени с Тълкувателно решение №2 от 7.10.2002 г. на ВКС по т.н.д. №2/2002г., ОСНК, т. 4.2.

Съгласно задължителните указания, в обстоятелствената част на обвинителния акт прокурорът задължително трябва да посочи всички факти, които обуславят съставомерността на деянието и участието на обвиняемия в осъществяването му, в т.ч. и всички факти и обстоятелства, обуславящи квалифициращите елементи от състава на престъплението. Това е необходимо както с оглед изясняване на съответната на твърдените факти правна квалификация, така и с оглед основното предназначение на обвинителния акт да очертае рамките на обвинението, в които ще се развие процесът на доказване по време на съдебната фаза. Непосочването на всички тези факти е от категорията на съществените нарушения на процесуалните правила, защото не дава възможност на обвиняемия да узнае фактическото обвинение в неговата цялост и пълнота, а оттам ограничава правото му на защита.

В обстоятелствената част на внесения от КРП обвинителен акт не са посочени кои минали осъждания обуславят приложението на чл. 29, ал. 1, б.“а“ и ”б” от НК, което несъмнено води до ограничаване правото на защита на обвиняемите, поради което и представлява съществено нарушение на процесуалните правила и е основание за връщане на делото в предходната процесуална фаза. Същевременно това процесуално нарушение е безспорно отстранимо по смисъла на чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК. Ето защо правилно и законосъобразно съдията - докладчик по НОХД № 297/2014 г. по описа на КРС е упражнил правомощието си по чл. 249, ал. 2, вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК, като е прекратил съдебното производство и е върнал делото на прокурора за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 345, ал. 1 от НПК, Бургаският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №169/08.08.2014г. на съдията – докладчик по НОХД № 297/2014г. по описа на Районен съд - гр.Карнобат, с което на основание чл. 249, ал. 2, вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК е прекратено съдебното производство по НОХД №297/2014г. по описа на КРС и делото е върнато на Районна прокуратура – гр.Карнобат за отстраняване на допуснати процесуални нарушения.

Определението е окончателно.

 

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                  2.