РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 1.8.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 549/2014

Други дела

Д.Г.К.,
З.Г.В.,
М.Н.Г.,
С.С.С.,
Д.С.С.,
Д.Д.Д.,
М.Т.П.,
Д.Т.Г.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 1.8.2014г.

2

АНД No 224/2014

По ЗД по пътищата

В.З.Т.

РУП - КАРНОБАТ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 1.8.2014г.
НП-потвърдено

3

АНД No 272/2014

По ЗД по пътищата

П.А.П.

РУП - КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 1.8.2014г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 14-0282-000170/10.04.2014 година на началника на РУ „П” -град Карнобат,с което на жалбоподателя П. А. П. *** А/,ЕГН-**********,,на основание чл.176,ал.1 от ЗДвП за нарушение разпоредбата на чл.100,ал.1,т.4 също от ЗДвП е наложено наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено
В законна сила от 22.8.2014г.