РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 27.6.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 101/2014

По Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 27.6.2014г.
НП-потвърдено

2

АНД No 221/2014

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 27.6.2014г.
ОСВОБОЖДАВА обвиняемият Т.А.Т. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, основно образование, безработен, женен, неосъждан, с ЕГН **********  от наказателна отговорност по чл.191 ал.1 от Наказателния кодекс, изразяваща се в това, че от месец ноември 2013 г. в с. Ц., общ. Карнобат, като пълнолетен, без да има сключен граждански брак, живее съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 години – Е.Р.С. – на 15 г. от с. М., общ. Тунджа, обл. Ямбол, като на 02.06.2014 г. е последвал брак между мъжа и жената, поради което и на основание чл. 191, ал.4 вр. ал. 1 НК НЕ МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ.  
Мотиви от 27.6.2014г.

3

ЧНД No 231/2014

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Г.Н.К.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 27.6.2014г.
І. НА ОСНОВАНИЕ чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от  НК определя на Г.Н.К., ЕГН **********, с постоянен адрес:***5, в момента в Затвора Бургас едно общо най-тежко наказание по НОХД № 225/2011г., НОХД № 226/2011г., НОХД № 227/2011г., НОХД № 240/2011г. и НОХД № 217/2012г- всички по описа на КРС в размер на една година лишаване от свобода.  НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т. 2, вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС  определя на Г.Н.К., ЕГН **********, с постоянен адрес:***5, в момента в Затвора Бургас първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното най-тежко наказание в размер на една година лишаване от свобода, като същото се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.  НА ОСНОВАНИЕ чл.23, ал.2 от НК присъединява към така определеното общо най-тежко наказание в размер на една година лишаване от свобода наказание, наложено по НОХД № 335/2011г. по описа на КРС - обществено порицание.  НА ОСНОВАНИЕ чл. 68, ал.1 от НК привежда в изпълнение наложеното на Г.Н.К., ЕГН **********, с постоянен адрес:***5, в момента в Затвора Бургас горепосоченото общо най-тежко наказание в размер на една година лишаване от свобода по НОХД № 225/2011г., НОХД № 226/2011г., НОХД № 227/2011г., НОХД № 240/2011г. и НОХД № 217/2012г- всички по описа на КРС, което да се изтърпи отделно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.  НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК съдът приспада част от изтърпяното от Г.Н.К. наказание лишаване от свобода по горепосочените НОХД за времето от 03.04.2012г. до 03.01.2013г.    ІІ. НА ОСНОВАНИЕ чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от  НК определя на Г.Н.К., ЕГН **********, с постоянен адрес:***5, в момента в Затвора Бургас едно общо най-тежко наказание по НОХД № 145/2014 г. и НОХД № 245/2014 година - двете по описа на КРС в размер на десет месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи ОТДЕЛНО.  НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т. 2, вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС  определя на Г.Н.К., ЕГН **********, с постоянен адрес:***5, в момента в Затвора Бургас първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното общо най-тежко наказание в размер на десет месеца лишаване от свобода, като същото се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.  НА ОСНОВАНИЕ чл.59, ал.1 от НК приспада времето, през което Г.Н.К. е търпял наказание лишаване от свобода по НОХД № 145/2014 година, считано от 28.03.2014 г.     ПОСТАНОВЯВА определеното на Г.Н.К. наказание „пробация” в размер на две години по НОХД № 520/2011г. по описа на КРС да се изтърпи отделно, като зачита част от изтърпяното наказание „пробация”, считано от 28.11.2011 г., което понастоящем е спряно, докато Г.Н.К. търпи общо най-тежко наказание лишаване от свобода в размер на десет месеца по НОХД № 145/2014 г. и по НОХД № 245/2014 г.- двете по описа на КРС.  ПОСТАНОВЯВА определеното на Г.Н.К. наказание „пробация” в размер на три години по НОХД № 79/2012 година по описа на КРС да се изтърпи отделно след изтърпяване на наказанието пробация по НОХД № 520/2011 г. по описа на КРС.  ОСТАВЯ без уважение искането на районен прокурор по реда на чл.24 от НК за увеличаване на наложеното общо най-тежко наказание на осъдения Г.Н.К., ЕГН **********, с постоянен адрес:***5, в момента в Затвора Бургас, с два месеца.  
Г.Н.К.