О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  № 125 / 26.6.2014г.                                                           Гр.Карнобат

 

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД                                        НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести юни през две хиляди и четиринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                      Председател: Мариела Иванова

 

като разгледа докладваното от съдия Иванова НАХД № 181 по описа за 2014год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба от М.Х. с ЕГН ********** ***  против наказателно постановление 07-10/2014/26.02.2014г. на началник на РУП Карнобат.

Наказателното постановление е било връчено лично на жалбоподателя на 09.04.2014г., което той е удостоверил с подписа си. Следователно седмодневният срок за обжалване е изтича на 16.04.2014г.-сряда, а жалбата е заведена в деловодството на РУП Карнобат  на 23.04.2014г. Въпреки това обстоятелство съдът предостави тридневен срок на страната да представи доказателства за подаване на жалбата в срок (примерно, ако е подадена по пощата). Съобщението до страната е било връчено на 15.05.2014г. и до настоящия момент по делото не са представени такива.

Предвид изложеното съдът намира, че жалбата е се явява просрочена, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 323, ал. 1, т. 2 от НПК, Карнобатски районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД№ 181/2014г. по описа на КРС.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Бургаски административен съд.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :