РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 24.6.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 835/2013

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Д.М.Х.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА"АД

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 24.6.2014г.
Р Е Ш И:      ПРИЗНАВА като незаконно уволнението на Д.М.Х. извършено със Заповед № 2013000354 от дата 13.08.2013 г. и ОТМЕНЯ Заповед № 2013000354 от дата 13.08.2013 г. с която е било прекратено трудовото правоотношение на Д.М.Х. на посоченото основание – чл. 328 ал.1 т.5 от КТ и същият е бил уволнена от заемната от него длъжност – Директор на банков Клон ОББ клон Карнобат , като незаконосъобразна.  ВЪЗСТАНОВЯВА Д.М.Х. на предишната му заемана от него преди уволнението му месторабота респ. щатна длъжност – Директор на банков Клон ОББ клон Карнобат .  ОСЪЖДА Обединена Българска банка АД да заплати на Д.М.Х. сумата от 11 173, 86 лв. представляваща обезщетение по чл. 225 ал.1 от КТ в размер на 6- месечни брутни работни заплати за времето през което Д.М.Х. е останал без работа поради незаконното му уволнение за периода от 14.08.2013 година до 14.02.2014 година, ведно със законната лихва върху това обезщетение респ. сума , начиная от датата на предявяването на иска – 09.10.2013 година до окончателното му изплащане.  НА ОСНОВАНИЕ чл. 242 ал.1 от ГПК допуска предварително изпълнение на решението в тази му осъдителна част за присъдено обезщетение по чл. 225 ал.1 от КТ.  ОСЪЖДА Обединена Българска банка АД със седалище и адрес на управление гр. София 1040 район Възраждане ул. Света София № 5 с ЕИК 000694959 да заплати на Д.М.Х. с ЕГН ********** *** Б , същият със съдебен адресат по чл. 39 от ГПК – адвокат М.И. *** с кантора в гр. Бургас ул. Гладстон № 1 ет. 1 сумата от 720 лв.за уважените от съда искове по чл. 344 ал.1 т.1 , т.2 и т.3 във връзка с чл. 225 ал.1 от КТ.  

2

Гражданско дело No 120/2014

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

ФОРМУЛА 2 ЕООД ГР.КАРНОБАТ

ЕТ СИМЕОНОВ - РСК - СИМЕОН СИМЕОНОВ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 24.6.2014г.
 

3

ЧГД No 421/2014

Други ЧГД

А.М.Г.,
Б.М.Г.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 24.6.2014г.

4

ЧГД No 480/2014

Други ЧГД

С.Ц.Т.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 24.6.2014г.
РАЗРЕШАВА на основание чл. 130, ал. 3 от СК на С.Ц.Т., ЕГН-**********, със съгласието на родителите си Ц.С.Т., ЕГН-********** и Л.М.М.-Т., ЕГН-**********–*** да се разпореди със сумата от 1000.00 /хиляда/ лева по детски влог IBAN ***, сметка 04/20990295 при „Банка ДСК” - клон Карнобат.

5

Гражданско дело No 491/2014

Други дела

И.С.Б.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 24.6.2014г.

6

АНД No 229/2014

Административни дела

ЕТ "ВИКИ - РАДОСВЕТА ГЕНИНА"

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ ПО ХРАНИТЕ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 24.6.2014г.
  Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № КХ 53/09.05.2014 година на директора на ОДБХ-град Бургас,с което на жалбоподателя ЕТ ”Вики-Радосвета Генина”,ЕИК : 201521378,със седалище и адрес на управление : Община Карнобат,Област Бургас,град Карнобат,ул.”Никола Вапцаров” № 34,представляван от Радосвета Стефанова Генина,ЕГН-**********,е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.48, ал.2,във връзка с чл.16а,ал.2 от Закона за храните.  Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския  административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.       РАЙОНЕН СЪДИЯ :      НП-отменено

7

ЧНД No 232/2014

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Б.И.Й.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 24.6.2014г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.68,ал.1 от НК привежда в изпълнение определение № 274/20.12.2013 година по ч.н.д. № 498/2013 година по описа на Районен съд-град Карнобат, влязло в законна сила на 06.01.2014 година,по което на осъдения Б.И.Й., с постоянен и настоящ адрес:***, Бургаска област, с ЕГН **********, е било наложено най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 524/2011 година, НОХД № 78/2012 година и № 321/2013 година–всички по описа на Районен съд град Карнобат, а именно лишаване от свобода в размер на четири месеца,изпълнението на което на основание чл.69, ал.1, във връзка с чл.66, ал.1 от НК е било отложено за срок от две години.   Определеното на осъдения Б.И.Й. общо най-тежко наказание четири месеца лишаване от свобода да се изтърпи отделно при първоначален строг режим в затвор на основание чл.60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, като се зачете част от изтърпяното наказание лишаване от свобода, считано от 24.04.2014 година.   Определеното на осъдения Б.И.Й. наказание „пробация” по НОХД № 455/2013 година по описа на Районен съд град Карнобат да се изтърпи отделно, като се зачете част от изтърпяното наказание „пробация”, считано от 13.01.2014 година.  
Б.И.Й.
НА ОСНОВАНИЕ чл.68,ал.1 от НК привежда в изпълнение определение № 274/20.12.2013 година по ч.н.д. № 498/2013 година по описа на Районен съд-град Карнобат, влязло в законна сила на 06.01.2014 година,по което на осъдения Б.И.Й., с постоянен и настоящ адрес:***, Бургаска област, с ЕГН **********, е било наложено най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 524/2011 година, НОХД № 78/2012 година и № 321/2013 година–всички по описа на Районен съд град Карнобат, а именно лишаване от свобода в размер на четири месеца,изпълнението на което на основание чл.69, ал.1, във връзка с чл.66, ал.1 от НК е било отложено за срок от две години.   Определеното на осъдения Б.И.Й. общо най-тежко наказание четири месеца лишаване от свобода да се изтърпи отделно при първоначален строг режим в затвор на основание чл.60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, като се зачете част от изтърпяното наказание лишаване от свобода, считано от 24.04.2014 година.   Определеното на осъдения Б.И.Й. наказание „пробация” по НОХД № 455/2013 година по описа на Районен съд град Карнобат да се изтърпи отделно, като се зачете част от изтърпяното наказание „пробация”, считано от 13.01.2014 година.  

8

АНД No 233/2014

Административни дела

Г.Я.И.

РУП СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 24.6.2014г.
  Р Е Ш И :       ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 14-0454-000081/29.04.2014 година на началника на група към ОДМВР-град Бургас,с което на Г.Я.И.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание “глоба” в размер на 400 лева на основание чл.315, ал.1,т.1 от КЗ.  Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.     РАЙОНЕН СЪДИЯ :    НП-отменено

9

НОХД No 248/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Г.Ж.С.,
Х.А.Й.,
Е.В.Х.,
И.Х.Х.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 24.6.2014г.
На основание чл. 195, ал.1, т. 3, т. 4, предл. второ, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК - 10 /ДЕСЕТ/ месеца ЛОС.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/ТРИ/ ГОДИНИ.    ЗА ЧЕТРИМАТА ОБВИНЯЕМИ.
Г.Ж.С.
Х.А.Й.
Е.В.Х.
И.Х.Х.
В законна сила от 24.6.2014г.