П Р О Т О К О Л

 

12.06.2014 година                                                       град  КАРНОБАТ

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІ    състав

На дванадесети юни две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

 

       Съдебни заседатели: 1...................................

                               2...................................

 

Секретар …………………В.Х....…............................................

Прокурор...........................Г.Д...................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……......КОЕВА……............

Наказателно общ характер дело номер  235 по описа за 2014 година………..

На именното повикване в ........................13.10...........................часа се явиха:

         За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът Д..

ОБВИНЯЕМИТЕ В.И.Г. и К.Ц.

О., редовно призовани лично и с адв. Р., служебен защитник.

         ПРОКУРОРЪТ   Д.: Да се даде ход на делото.

         АДВ.Р.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ В.И.Г.: Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв.Р.. Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Ц.О.: Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв.Р.. Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемите:

В.И.Г., ЕГН-**********,***,

  2. К.Ц.О., ЕГН-**********, ***

         Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ. Р.: Няма да правим отводи на съда, прокурора и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ В.И.Г.: Няма да правим отводи на съда, прокурора и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Ц.О.: Няма да правим отводи на съда, прокурора и секретаря.

ПРОКУРОРЪТ Д.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

АДВ. Р.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

ОБВИНЯЕМИЯТ В.И.Г.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.Ц.О.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ДЪРЖАВЕН  ОБВИНИТЕЛ :

  Г.Д. –прокурор при Районна прокуратура - гр. Карнобат;

ОБВИНЯЕМИ:

1.В.И.Г., ЕГН-**********,***,

2.К.Ц.О., ЕГН-**********, ***

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК ЗА ДВАМАТА ОБВИНЯЕМИ:

Адвокат - В.М.Р.,***, адрес ***.

Б. ПРЕДМEТ  НА СПОРАЗУМЕНИЕТО  

         Спазвайки изискванията на чл. 381 и следващите от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси :    

1.1.         В.И.Г. се признава за виновен в

извършването на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на  чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно  за това, че на 11. 05. 2011 г.  от ОВИ *** находящ се в с. Д., община  Сунгурларе, област Бургас, след предварителено сговаряне и в съучастие като извършител с Х.Х.К., непълнолетния К.Ц.О. *** в немаловажен случай отнел чужди движими вещи – 4 бр. бутилки /балони/ за сгъстен въздух с дължина 0.80 м. и диаметър 0. 20 м.  и тегло всяка от тях по 31 кг., 2 бр. част от компресор /блок/ без глава с тегло 53 кг., височина 0. 40 м., ширина 0.33 м., метален, 1 бр. капак за компресор, 1 бр. глава от компресор  с 4 /четири/ клапана, 1 бр. разпределител за въздух с дължина 0. 25 м., диаметър на капака 0. 35 м., 17 бр. кръгли дръжки за отваряне на врата, стоманени с различен размер с общо тегло 65 кг., 1 бр. нефто измерител без долна част изработена от лек метал, статорни ламели от генератор, метални с диаметър 0. 50 м. – външен и 0. 34 м. - вътрешен с общо тегло 118 кг., 2 бр. обръчи за закрепване на ламелни пластини, стоманени с външен диаметър 58 см., вътрешен диаметър 39 см. с общо тегло 8 кг., 1 бр. части от корпус на генератор с неправилна форма, чугунени с общо тегло 88 кг., малки статорни ламели за генератор, стоманени с външен диаметър 150 мм., вътрешен диаметър 90 мм. и общо тегло 29 кг., 1 бр. ротор с диаметър 0.15 м. и вътрешен отвор 0.03 м, стоманен с тегло 10 кг., 1 бр. метална кутия с размери 26 см. х 21 см. х 13 см., в която има метални жици с общо тегло 3 кг., всички вещи на обща стойност 1005.00 лв (хиляда и пет лева) от владението на собственика Главна Дирекция „Военна инфраструктура, управление на собствеността и инвестициите” към Министерство на отбраната гр. София, представлявана от главен експерт в Отдел „Инфраструктура на отбраната” гр. Сливен, С.А.Г., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

 

         1. 2. К.Ц.О. се признава за виновен в извършването на умишлено престъпление от общ характер по смисъла чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр.чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.

за това, че на 11.05.2011 г. от ОВИ *** находящо се в с. Д., общ. Сунгурларе, обл. Бургас, действайки като непълнолетен, но разбирайки  свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, след предварителено сговаряне и в съучастие като извършител с Х.Х.К. с ЕГН-**********, В.И.Г. с ЕГН-**********,*** в немаловажен случай отнел чужди движими вещи – 4 бр. бутилки /балони/ за сгъстен въздух с дължина 0.80 м. и диаметър 0. 20 м.  и тегло всяка от тях по 31 кг., 2 бр. част от компресор /блок/ без глава с тегло 53 кг., височина 0. 40 м., ширина 0.33 м., метален, 1 бр. капак за компресор, 1 бр. глава от компресор  с 4 /четири/ клапана, 1 бр. разпределител за въздух с дължина 0. 25 м., диаметър на капака 0. 35 м., 17 бр. кръгли дръжки за отваряне на врата, стоманени с различен размер с общо тегло 65 кг., 1 бр. нефто измерител без долна част изработена от лек метал, статорни ламели от генератор, метални с диаметър 0. 50 м. – външен и 0. 34 м. - вътрешен с общо тегло 118 кг., 2 бр. обръчи за закрепване на ламелни пластини, стоманени с външен диаметър 58 см., вътрешен диаметър 39 см. с общо тегло 8 кг., 1 бр. части от корпус на генератор с неправилна форма, чугунени с общо тегло 88 кг., малки статорни ламели за генератор, стоманени с външен диаметър 150 мм., вътрешен диаметър 90 мм. и общо тегло 29 кг., 1 бр. ротор с диаметър 0.15 м. и вътрешен отвор 0.03 м, стоманен с тегло 10 кг., 1 бр. метална кутия с размери 26 см. х 21 см. х 13 см., в която има метални жици с общо тегло 3 кг., всички вещи на обща стойност 1005.00 лв (хиляда и пет лева) от владението на собственика Главна Дирекция „Военна инфраструктура, управление на собствеността и инвестициите” към Министерство на отбраната гр. София, представлявана от главен експерт в Отдел „Инфраструктура на отбраната” гр. Сливен, С.А.Г., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

2.  Престъплението извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

         3. 1. За посоченото в точка 1. 1. престъпление при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия В.И.Г. се определя наказание от ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

         3. 2. За посоченото в точка 1. 2. престъпление на обвиняемия К.Ц.О. се определя наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

         4. Веществени доказателства – няма.

         5. Разноски по делото- 60  лв., се възлагат на обвиняемите и ще бъдат заплатени от тях в 14 дневен срок след подписване на настоящото споразумение.    

         6. Причинени с престъплението имуществени вреди – 1005.00 лева са възстановени.

 

                            С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

 

1. РАЙОНЕН ПРОКУРОР Г.  Д.:       ______________

 

 

 

2.     СЛ. ЗАЩИТНИК на обвиняемите

адв. В.Р.: _______________________

 

 

 

3.ОБВ. В.И.Г.:    ________________________                                                                                

 

 

 

4.ОБВ. К.Ц.О.:    __________________________                                                                                 

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

 

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И : №

 

ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1.1.         В.И.Г. се признава за виновен в

извършването на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на  чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно  за това, че на 11. 05. 2011 г.  от ОВИ *** находящ се в с. Д., община  Сунгурларе, област Бургас, след предварителено сговаряне и в съучастие като извършител с Х.Х.К., непълнолетния К.Ц.О. *** в немаловажен случай отнел чужди движими вещи – 4 бр. бутилки /балони/ за сгъстен въздух с дължина 0.80 м. и диаметър 0. 20 м.  и тегло всяка от тях по 31 кг., 2 бр. част от компресор /блок/ без глава с тегло 53 кг., височина 0. 40 м., ширина 0.33 м., метален, 1 бр. капак за компресор, 1 бр. глава от компресор  с 4 /четири/ клапана, 1 бр. разпределител за въздух с дължина 0. 25 м., диаметър на капака 0. 35 м., 17 бр. кръгли дръжки за отваряне на врата, стоманени с различен размер с общо тегло 65 кг., 1 бр. нефто измерител без долна част изработена от лек метал, статорни ламели от генератор, метални с диаметър 0. 50 м. – външен и 0. 34 м. - вътрешен с общо тегло 118 кг., 2 бр. обръчи за закрепване на ламелни пластини, стоманени с външен диаметър 58 см., вътрешен диаметър 39 см. с общо тегло 8 кг., 1 бр. части от корпус на генератор с неправилна форма, чугунени с общо тегло 88 кг., малки статорни ламели за генератор, стоманени с външен диаметър 150 мм., вътрешен диаметър 90 мм. и общо тегло 29 кг., 1 бр. ротор с диаметър 0.15 м. и вътрешен отвор 0.03 м, стоманен с тегло 10 кг., 1 бр. метална кутия с размери 26 см. х 21 см. х 13 см., в която има метални жици с общо тегло 3 кг., всички вещи на обща стойност 1005.00 лв (хиляда и пет лева) от владението на собственика Главна Дирекция „Военна инфраструктура, управление на собствеността и инвестициите” към Министерство на отбраната гр. София, представлявана от главен експерт в Отдел „Инфраструктура на отбраната” гр. Сливен, С.А.Г., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

 

         1. 2. К.Ц.О. се признава за виновен в извършването на умишлено престъпление от общ характер по смисъла чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр.чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.

за това, че на 11.05.2011 г. от ОВИ *** находящо се в с. Д., общ. Сунгурларе, обл. Бургас, действайки като непълнолетен, но разбирайки  свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, след предварителено сговаряне и в съучастие като извършител с Х.Х.К. с ЕГН-**********, В.И.Г. с ЕГН-**********,*** в немаловажен случай отнел чужди движими вещи – 4 бр. бутилки /балони/ за сгъстен въздух с дължина 0.80 м. и диаметър 0. 20 м.  и тегло всяка от тях по 31 кг., 2 бр. част от компресор /блок/ без глава с тегло 53 кг., височина 0. 40 м., ширина 0.33 м., метален, 1 бр. капак за компресор, 1 бр. глава от компресор  с 4 /четири/ клапана, 1 бр. разпределител за въздух с дължина 0. 25 м., диаметър на капака 0. 35 м., 17 бр. кръгли дръжки за отваряне на врата, стоманени с различен размер с общо тегло 65 кг., 1 бр. нефто измерител без долна част изработена от лек метал, статорни ламели от генератор, метални с диаметър 0. 50 м. – външен и 0. 34 м. - вътрешен с общо тегло 118 кг., 2 бр. обръчи за закрепване на ламелни пластини, стоманени с външен диаметър 58 см., вътрешен диаметър 39 см. с общо тегло 8 кг., 1 бр. части от корпус на генератор с неправилна форма, чугунени с общо тегло 88 кг., малки статорни ламели за генератор, стоманени с външен диаметър 150 мм., вътрешен диаметър 90 мм. и общо тегло 29 кг., 1 бр. ротор с диаметър 0.15 м. и вътрешен отвор 0.03 м, стоманен с тегло 10 кг., 1 бр. метална кутия с размери 26 см. х 21 см. х 13 см., в която има метални жици с общо тегло 3 кг., всички вещи на обща стойност 1005.00 лв (хиляда и пет лева) от владението на собственика Главна Дирекция „Военна инфраструктура, управление на собствеността и инвестициите” към Министерство на отбраната гр. София, представлявана от главен експерт в Отдел „Инфраструктура на отбраната” гр. Сливен, С.А.Г., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

2.  Престъплението извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

         3. 1. За посоченото в точка 1. 1. престъпление при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия В.И.Г. се определя наказание от ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

         3. 2. За посоченото в точка 1. 2. престъпление на обвиняемия К.Ц.О. се определя наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

         4. Веществени доказателства – няма.

         5. Разноски по делото- 60  лв., се възлагат на обвиняемите и ще бъдат заплатени от тях в 14 дневен срок след подписване на настоящото споразумение.    

         6. Причинени с престъплението имуществени вреди – 1005.00 лева са възстановени.

ОСЪЖДА В.И.Г.,*** да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 30.00 лева, както и сумата от 5.00 лева за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на КРС.

ОСЪЖДА К.Ц.О.,*** да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 30.00 лева, както и сумата от 5.00 лева за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на КРС.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА

ОБЖАЛВАНЕ.

         ДОСЪДЕБНО производство № 199/2011 година ДА СЕ ВЪРНЕ на Районно прокуратура Карнобат за приключване производството по отношение на обв. Х.Х.К..

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 235/2014 година по описа на КРС и внася същото в архива.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 13.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложените на обвиняемите мярка за неотклонение и намира, че същите следва да бъдат отменени, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената на В.И.Г.,*** мярка за неотклонение  “ПОДПИСКА” по досъдебно производство № 199/2011  година по описа на  РУП гр.Сунгурларе.

ОТМЕНЯ наложената на К.Ц.О.,*** мярка за неотклонение  “ПОДПИСКА” по досъдебно производство № 199/2011  година по описа на  РУП гр.Сунгурларе.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                                                                                                

 

 

СЕКРЕТАР:                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: