П Р О Т О К О Л

12.06.2014 година                                                       град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  V   състав

На дванадесети юни две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

 

       Съдебни заседатели: 1...................................

                               2...................................

 

Секретар …………………В.Х....…............................................

Прокурор..........................Щ.П................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……....КОСТАДИНОВ.......

Наказателно общ характер дело номер  234 по описа за 2014 година………..

На именното повикване в ........................14.00 ...........................часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Б.В.Р., редовно призован лично и с адв. П.П..*** се явява прокурорът П..

         ПРОКУРОРЪТ П.:  Да се даде ход на делото.

         АДВ. П.:  Да се даде ход на делото.

Обвиняемият Б.В.Р.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Сне се самоличността на обвиняемия.

Б.В.Р. с ЕГН **********, ***

         Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ.П. – няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ Б.В.Р.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

Прокурорът П.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

Адв. П.: Г- н председател, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

         ОБВИНЯЕМИЯТ Б.В.Р.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ  Щ.Г.П. –  прокурор в Районна прокуратура – гр. Карнобат

ОБВИНЯЕМ Б.В.Р. с ЕГН **********, ***

ЗАЩИТНИК – АДВОКАТ П.Х.П., вписана в Адвокатска колегия -гр.Бургас, със служебен адрес ***

         Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Страните, спазвайки изискванията на чл.381 и сл. от НПК обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият Б.В.Р. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по престъпление по чл.234, ал.1 от НК, вр. чл.2, т.2, чл.4, т.1, чл.11, ал.1, т.1, чл.12, ал.1 и ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и чл.28, ал.1, чл.25, ал.1 и ал.2 и параграф 1, т.4 от Допълнителните  разпоредби на Закона за тютюна  и тютюневите изделия /ЗТТИ/, за това че: на 23.04.2014г.  в частен дом –къща, находяща се в гр.Карнобат, Бургаска област, ул. „Екзарх Антим” № 44  държал  акцизни стоки без бандерол - 53 бр. еднотипни найлонови прозначни пакети с тютюн с общо нето тегло 12811,33 грама / 12,81133 кг/ на обща стойност 2 562,27 лева, 2 бр. стека по 10 бр.кутии цигари по 20 бр. къса цигари марка „Velvet”, златисти на цвят; 1 бр.стек цигари по 10 бр.кутии по 20 бр.къса цигари марка „Diva”, лилави на цвят; 8 бр. кутии цигари по 20 бр.къса цигари марка  Diva”; 6 бр.стека по 10 бр. кутии по 20 бр.къса цигари марка „Diva”, 6 бр.кутии цигари по 20 бр.къса цигари марка  Diva”, 25 бр. стека по 10 бр.кутии цигари по 20 бр. къса цигари марка „Velvet “/ общо 270 бр. кутии по 20 бр. къса цигари „Velvet” и 84 бр. кутии по 20 бр. къса цигари „Diva” / на обща стойност 967,50 лева- всички акцизни стоки без бандерол на обща стойност 3 529,77 лева / три хиляди петстотин двадесет и девет лева и седемдесет и седем стотинки/, когато такъв се изисква по закон, а именно: по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/- чл. 2, т.2 от ЗАДС  „На облагане с акциз подлежат:… тютюневите изделия;” чл.4, т.1 от ЗАДС :„ По смисъла на този закон: „Бандерол” е държавна ценна книга , която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки , закупува се от Министерството на финансите и не може да  бъде  предмет на последваща сделка.”, чл. 11, ал. 1, т.1: „Цигари са: годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на изискванията за пури и пурети по чл. 10” , чл.12,  ал.1 и ал.2 от ЗАДС: „Тютюн за пушене / за лула и цигари/ е : т.1. тютюн, който е нарязан  или раздробен по друг начин , усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка; т.2 .отпадъци от тютюн предлагани за продажба на дребно ,които могат да се  пушат  и не попадат в  обхвата на чл. 10 и 11, като за „отпадъци от тютюн” се смятат  и остатъците  от тютюневи листа и вторични  продукти, получени при обработката на тютюн  или при промишленото производство  на тютюневите  изделия; т. 3. фино нарязан тютюн за свиване на цигари, отговарящ на изискванията  на т.1 и т.2 , при който  повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици имат широчина на нарязване , по-малка от 1,5 мм. , ал.2: „ За „тютюн за пушене” се смятат и изделия , съставени изцяло или частично  от вещества , различни от тютюн, но отговарящи  на изискванията  в понятието  за тютюн за пушене  по ал.1” и по Закона за тютюна и тютюневите изделия/ЗТТИ/: чл. 28, ал. 1 от ЗТТИ: „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25.”, чл.25, ал.1 от ЗТТИ: „Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване.”, чл.25, ал.2 от ЗТТИ: „Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз.” и параграф 1, т.4 от Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна  и тютюневите изделия: „Тютюневите изделия са всички  продукти  за пушене , дъвчене , смъркане и орална употреба , доколкото те са дори частично произведени  от тютюн: а) цигара - цилиндрично тяло, формирано от специална хартия чрез залепване, равномерно запълнено с нарязан тютюн (влакна); б) цигара с филтър - цигара, състояща се от тютюнева част и филтър; в) пура - цилиндрично тяло, формирано от два пласта спирално навити и залепени тютюневи листа, запълнено равномерно с надробен на късове тютюн; г) пурета - цилиндрично тяло, формирано от един пласт спирално навит и залепен тютюнев лист, запълнено равномерно с надробен на късове тютюн; д) тютюн за лула - нарязан тютюн, изработен от смеска на различни типове, произходи и класи тютюни, предназначени за консумация с лула; е) тютюн за дъвчене - тютюн във формата на ролки, ленти или кубчета и блокчета, които са пуснати за продажба на дребно и са специално приготвени за дъвчене, но не и за пушене; ж) тютюн за смъркане - тютюн на прах или на гранули (зърна), който е специално приготвен за смъркане, но не и за пушене; з) (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) тютюневи изделия за орална употреба - всички предназначени за устна употреба изделия, освен тези за пушене и дъвчене, произведени напълно или частично от тютюн на прах или на отделни частици, или каквато и да е комбинация от тези две форми, особено тези, предлагани на малки порции, в пропускливи порести пликчета или във форма, наподобяваща хранителен продукт”, като случаят е немаловажен.

         2.Престъплението е извършено от обв. Б.В.Р. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Б.В.Р. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на ОСЕМСТОТИН ЛЕВА.

         На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия Б.В.Р.  наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

         На обв. Б.В.Р. не се налага наказание по чл.37, ал.1, т.7 от НК лишаване от право да упражнява определена професия или дейност поради липса на основание затова.

4. Веществени доказателства: 243 бр. кутии цигари марка „Velvet без акцизен бандерол, 75 бр. кутии цигари „Diva и 12,546,33 грама тютюн, които са останали след извършената физикохимична обработка, намиращи се на съхранение в РУП-Карнобат, се отнемат в полза на държавата на основание чл.53, ал.2, б. «а» от НК.

5. Разноските по делото в общ размер на 335,12 лева, от които 255,12 лева за изготвянето на съдебна физикохимична експертиза; 30,00 лева за изготвяне на съдебна оценителна експертиза и 50,00 лева за изготвяне на съдебна оценителна експертиза ще бъдат платени от обвиняемия Б.В.Р. в 14-дневен срок от подписване на настоящото споразумение.

6. Имуществени вреди - няма.

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. ПРОКУРОР Щ.П. -   ____________________

 

 

 

2. ЗАЩИТНИК на обвиняемия–

                                               адв. П.П. ________________

 

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ  Б.В.Р. ___________________

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И  :

 

         ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1. Обвиняемият Б.В.Р. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по престъпление по чл.234, ал.1 от НК, вр. чл.2, т.2, чл.4, т.1, чл.11, ал.1, т.1, чл.12, ал.1 и ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и чл.28, ал.1, чл.25, ал.1 и ал.2 и параграф 1, т.4 от Допълнителните  разпоредби на Закона за тютюна  и тютюневите изделия /ЗТТИ/, за това че: на 23.04.2014г.  в частен дом –къща, находяща се в гр.Карнобат, Бургаска област, ул. „Екзарх Антим” № 44  държал  акцизни стоки без бандерол - 53 бр. еднотипни найлонови прозначни пакети с тютюн с общо нето тегло 12811,33 грама / 12,81133 кг/ на обща стойност 2 562,27 лева, 2 бр. стека по 10 бр.кутии цигари по 20 бр. къса цигари марка „Velvet”, златисти на цвят; 1 бр.стек цигари по 10 бр.кутии по 20 бр.къса цигари марка „Diva”, лилави на цвят; 8 бр. кутии цигари по 20 бр.къса цигари марка  Diva”; 6 бр.стека по 10 бр. кутии по 20 бр.къса цигари марка „Diva”, 6 бр.кутии цигари по 20 бр.къса цигари марка  Diva”, 25 бр. стека по 10 бр.кутии цигари по 20 бр. къса цигари марка „Velvet “/ общо 270 бр. кутии по 20 бр. къса цигари „Velvet” и 84 бр. кутии по 20 бр. къса цигари „Diva” / на обща стойност 967,50 лева- всички акцизни стоки без бандерол на обща стойност 3 529,77 лева / три хиляди петстотин двадесет и девет лева и седемдесет и седем стотинки/, когато такъв се изисква по закон, а именно: по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/- чл. 2, т.2 от ЗАДС  „На облагане с акциз подлежат:… тютюневите изделия;” чл.4, т.1 от ЗАДС :„ По смисъла на този закон: „Бандерол” е държавна ценна книга , която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки , закупува се от Министерството на финансите и не може да  бъде  предмет на последваща сделка.”, чл. 11, ал. 1, т.1: „Цигари са: годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на изискванията за пури и пурети по чл. 10” , чл.12,  ал.1 и ал.2 от ЗАДС: „Тютюн за пушене / за лула и цигари/ е : т.1. тютюн, който е нарязан  или раздробен по друг начин , усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка; т.2 .отпадъци от тютюн предлагани за продажба на дребно ,които могат да се  пушат  и не попадат в  обхвата на чл. 10 и 11, като за „отпадъци от тютюн” се смятат  и остатъците  от тютюневи листа и вторични  продукти, получени при обработката на тютюн  или при промишленото производство  на тютюневите  изделия; т. 3. фино нарязан тютюн за свиване на цигари, отговарящ на изискванията  на т.1 и т.2 , при който  повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици имат широчина на нарязване , по-малка от 1,5 мм. , ал.2: „ За „тютюн за пушене” се смятат и изделия , съставени изцяло или частично  от вещества , различни от тютюн, но отговарящи  на изискванията  в понятието  за тютюн за пушене  по ал.1” и по Закона за тютюна и тютюневите изделия/ЗТТИ/: чл. 28, ал. 1 от ЗТТИ: „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25.”, чл.25, ал.1 от ЗТТИ: „Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване.”, чл.25, ал.2 от ЗТТИ: „Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз.” и параграф 1, т.4 от Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна  и тютюневите изделия: „Тютюневите изделия са всички  продукти  за пушене , дъвчене , смъркане и орална употреба , доколкото те са дори частично произведени  от тютюн: а) цигара - цилиндрично тяло, формирано от специална хартия чрез залепване, равномерно запълнено с нарязан тютюн (влакна); б) цигара с филтър - цигара, състояща се от тютюнева част и филтър; в) пура - цилиндрично тяло, формирано от два пласта спирално навити и залепени тютюневи листа, запълнено равномерно с надробен на късове тютюн; г) пурета - цилиндрично тяло, формирано от един пласт спирално навит и залепен тютюнев лист, запълнено равномерно с надробен на късове тютюн; д) тютюн за лула - нарязан тютюн, изработен от смеска на различни типове, произходи и класи тютюни, предназначени за консумация с лула; е) тютюн за дъвчене - тютюн във формата на ролки, ленти или кубчета и блокчета, които са пуснати за продажба на дребно и са специално приготвени за дъвчене, но не и за пушене; ж) тютюн за смъркане - тютюн на прах или на гранули (зърна), който е специално приготвен за смъркане, но не и за пушене; з) (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) тютюневи изделия за орална употреба - всички предназначени за устна употреба изделия, освен тези за пушене и дъвчене, произведени напълно или частично от тютюн на прах или на отделни частици, или каквато и да е комбинация от тези две форми, особено тези, предлагани на малки порции, в пропускливи порести пликчета или във форма, наподобяваща хранителен продукт”, като случаят е немаловажен.

         2.Престъплението е извършено от обв. Б.В.Р. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Б.В.Р. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на ОСЕМСТОТИН ЛЕВА.

         На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия Б.В.Р.  наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

         На обв. Б.В.Р. не се налага наказание по чл.37, ал.1, т.7 от НК лишаване от право да упражнява определена професия или дейност поради липса на основание затова.

4. Веществени доказателства: 243 бр. кутии цигари марка „Velvet без акцизен бандерол, 75 бр. кутии цигари „Diva и 12,546,33 грама тютюн, които са останали след извършената физикохимична обработка, намиращи се на съхранение в РУП-Карнобат, се отнемат в полза на държавата на основание чл.53, ал.2, б. «а» от НК.

5. Разноските по делото в общ размер на 335,12 лева, от които 255,12 лева за изготвянето на съдебна физикохимична експертиза; 30,00 лева за изготвяне на съдебна оценителна експертиза и 50,00 лева за изготвяне на съдебна оценителна експертиза ще бъдат платени от обвиняемия Б.В.Р. в 14-дневен срок от подписване на настоящото споразумение.

6. Имуществени вреди - няма.

ОСЪЖДА Б.В.Р. с ЕГН **********, постоянен адрес:*** да заплати направените по делото съдебни разноски в размер на 255.12 лева за изготвянето на съдебна физикохимична експертиза, която сума да се приведе по сметка IBAN ***, б.к. 30002010 на ОД “Полиция” Бургас при Банка ДСК гр. Бургас.

ОСЪЖДА Б.В.Р. с ЕГН **********, постоянен адрес:*** да заплати в полза на Държавата  направените по делото съдебни разноски в размер на 80.00 лева за изготвяне на съдебно оценителни експертизи.

ОСЪЖДА Б.В.Р. с ЕГН **********, постоянен адрес:*** да заплати глоба в размер на 800.00 лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на РАЙОНЕН СЪД гр. Карнобат № IBAN ***,

 BIC ***– STSABGSF.

ОСЪЖДА Б.В.Р. с ЕГН **********, постоянен адрес:*** да заплати сумата от 15.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителни листи, която сума да се приведе по бюджетната сметка на РАЙОНЕН СЪД гр. Карнобат № BG14STSA93003100001401 и BIC *** –STSABGSF.

          НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА

ОБЖАЛВАНЕ.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се

произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото, останали след извършване на физико-химичната експертиза, предмет на умишленото престъпление и

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И:

 

ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, б. “а” от НК в полза на държавата, веществените доказателства, а именно: 243 бр. кутии цигари марка „Velvet без акцизен бандерол, 75 бр. кутии цигари „Diva и 12,546,33 грама тютюн, намиращи се на съхранение в РУ «Полиция» гр.Карнобат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

         След влизане на определението в сила препис от протокола да се изпрати на Агенция „Митници”.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 234/2014 година по описа на КРС.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.15 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия Б.В.Р. с ЕГН **********, постоянен адрес:*** мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

 

         О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И :

 

ОТМЕНЯ наложената Б.В.Р. с ЕГН **********, постоянен адрес:*** мярка за неотклонение  “ПОДПИСКА” взета по ДП № 07-234/2014 г. по описа на РУП-Карнобат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                                                                                      

                  

 

 

СЕКРЕТАР:                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: