Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

                                               № 74 / 6.6.2014 г.

 

                              град Карнобат,06.06.2014 година

 

 

                                 В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

    Карнобатският районен съд…………колегия,в публично заседание

на шести юни през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                              2.

 

 

при секретаря Д.С. и в присъствието на  прокурора………….,

като разгледа докладваното от районния съдия Златко КОСТАДИНОВ

АНХД № 169 по описа за 2014 година,за да се произнесе взе предвид :

 

Производството по делото е образувано по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление № 420/2013 от 31.03.2014 година на началника  на Митница-град Бургас на ЕТ„СВЕТЛИН-М.С.”,Булстат : 202416375,със седалище и адрес на управление : град Карнобат, Област Бургаска,ул.”Атанас Манчев” № 10,представляван от М.С.С.,ЕГН-**********,живуща на същия адрес,със съдебен адрес : град Бургас,ул.”Цар Симеон Първи” № 102,чрез адвокат Т.Д.,на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС е наложена имуществена санкция  в размер на 4000 лева, на основание чл.124,ал.1 също от Закона за акцизите и данъчните складове са отнети в полза на държавата стоките-предмет на нарушението,а именно-9 броя кутии по 20 къса цигари,с надпис „DUTY FREE” марка “CORSAIR BLUE”,15 броя кутии по 20 къса цигари, с надпис„DUTY FREE”,марка “DIVA LUXORIOUS SLIMS”,а на основание чл.124а,ал.1,във връзка с чл.123,ал.6 от ЗАДС е лишен от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки в търговския обект-павилион,находящ се в град Карнобат,ул.”Цанко Церковски”за срок от един месец.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление жалбоподателят е атакувал същото с оплакване относно неговата незаконосъобразност. Предвид горепосоченото моли съда да постанови решение,с което да бъде отменено атакуваното наказателно постановление.

Въззиваемата страна,чрез своя процесуален представител,изразява стано-вище в смисъл,че жалбата е неоснователна и като такава тя следва да бъде оставена без уважение,респективно-НП да бъде потвърдено като правилно и напълно законосъобразно.

Въззивният съд,като взе предвид съвкупната и поотделна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства и доводите на жалбо-

подателя,намира за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата,като подадена от надлежна страна и в законоустановения срок по чл.59,ал.2 от ЗАНН е процесуално допустима.

Разгледана по същество на наведените в нея основания същата е  напълно неоснователна,поради следните съображения :

От представения по делото акт за установяване на административно нару-шение,съставен на 16.10.2013 година против жалбоподателя,изготвен от свидетеля И.Д.П.,на длъжност инспектор в ТМУ-град Бургас,е видно,че същия е съставен за това,че нарушителят ЕТ„СВЕТЛИН-М.С.”,Булстат : 202416375,със седалище и адрес на управление : град Карнобат, Област Бургаска,ул.”Атанас Манчев” № 10,представляван от М.С.С.,ЕГН-**********,живуща на същия адрес,със съдебен адрес : град Бургас,ул.”Цар Симеон Първи” № 102,чрез адвокат Т.Д.,при извършване своята дейност,държи в търговския си обект-павилион,находящ се в град Карнобат,на ул.”Цанко Церковски” а именно-9 броя кутии по 20 къса цигари,с надпис „DUTY FREE” марка “CORSAIR BLUE”,15 броя кутии по 20 къса цигари, с надпис„DUTY FREE”,марка “DIVA LUXORIOUS SLIMS”,или общо 24 /двадесет и четири/броя кутии,с което е осъществил състава на чл.123,ал.6 от ЗАДС.

Въз основа на така съставения акт за установяване на административно нарушение е издадено и процесното наказателно постановление № 420/2013 от 31.03.2014 година на началника  на Митница-град Бургас,с което на ЕТ„СВЕТЛИН-М.С.”,Булстат : 202416375,със седалище и адрес на управление : град Карнобат, Област Бургаска,ул.”Атанас Манчев” № 10,представляван от М.С.С.,ЕГН-**********,живуща на същия адрес,със съдебен адрес : град Бургас,ул.”Цар Симеон Първи” № 102,чрез адвокат Т.Д.,на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС е наложена имуществена санкция  в размер на 4000 лева, на основание чл.124,ал.1 също от Закона за акцизите и данъчните складове са отнети в полза на държавата стоките-предмет на нарушението,а именно-9 броя кутии по 20 къса цигари,с надпис „DUTY FREE” марка “CORSAIR BLUE”,15 броя кутии по 20 къса цигари, с надпис„DUTY FREE”,марка “DIVA LUXORIOUS SLIMS”,а на основание чл.124а,ал.1,във връзка с чл.123,ал.6 от ЗАДС е лишен от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки в търговския обект-павилион,находящ се в град Карнобат,ул.”Цанко Церковски”за срок от един месец.

При така изяснената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи :

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган и при спазване на административнопроцесуалните правила и материалноправни-те разпоредби.Оплакванията на жалбоподателя,че АУАН и наказателното постановление са издадени в нарушение на процесуалните норми и при неправилно приложение на материалния закон и необоснованост са несъстоятелни.Във връзка с това е необходимо да се отбележи следното :

По разбиране на настоящия съдебен състав в производството по съставяне- то на АУАН и на наказателното постановление не са допуснати същест-вени процесуални нарушения,които са от категорията на самостоятелни  отменителни  основания,респективно-такива,които ограничават правото на защита на наказаното лице и съставляват основание за отмяна на атакува-ния  санкционен акт.АУАН,с който е образувано административно-наказа-

телното производство,е съставен при спазване изискванията на чл. 40 и сл. от ЗАНН,съдържа предвидените в чл. 42 от ЗАНН реквизити и е предявен на нарушителя по надлежния ред. Административно-наказателната пре-писка е изпратена на началника на ТМУ- град Бургас, който се е произне-съл в рамките на срока по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН, издавайки НП № 420/2013 от 31.03.2014 година,което съдържа предвидените в чл. 57 от ЗАНН реквизити и препис от което е връчено на нарушителя.

Не е налице и съществено процесуално нарушение нормата на чл.58,ал.1 от

ЗАНН.Безспорно установено от доказателствата по делото е,че АУАН е връчен на надлежно упълномощено от жалбоподателя лице,а НП е връчено на същия по пощата с обратна разписка,но това в никакъв случай не  води до извода за опорочаване процедурата по връчването му. При това нарушителят е узнал за какво е наказан и му е била дадена възможност да обжалва наказателното постановление.Освен това жалбоподателят изрично е посочил в жалбата си,че е получил наказателното постановление и го е обжалвал в предвидения от закона срок,т.е.реализирал е пълноценно правото си на защита.

По повод на изтъкнатите от жалбоподателя доводи е нужно да се обърне внимание на обстоятелството,че според разпоредбата на  чл. 123,ал.6 от ЗАДС, на юридическо лице или на едноличен търговец, което държи,пренася,превозва,предлага или продава алкохолни напитки и тютюневи изделия,облепени с бандерол „DUTY FREE”,съответно с надпис,който задължително съдържа думите „DUTY FREE”,се наказва с глоба или  имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз,но не по-малко от 2 000 лева-за физическите лица,и не по-малко от 4000 лева-за юридическите лица и едноличните търговци,а при повторно нарушение - не по-малко от 6000 лева.Не подлежи на съмнение в случая,че описаното по-горе деяние,осъществява нарушение по 123,ал.6 от ЗАДС.

И това е така,защото нормата на  чл. 123,ал.6 от ЗАДС,която по своята същност е не само санкционна,а и материално-правна,съдържа множество различни хипотези на изпълнителни деяния,осъществяването на всяко от които има за последица извършването на  различно административно нару-шение.Същевременно е нужно да  се спомене и това,че  описанието на всички тези хипотези на изпълнителни деяния в разпоредбата на чл.123, ал.6 от ЗАДС не може да доведе до игнориране самостоятелния характер на всяко едно от отделните нарушения,осъществяващо само за себе си конкретния фактически състав,респективно- съответното предложение,за-

легнало в същата норма.От тук пък може да се направи заключението,че
държането от жалбоподателя в търговския му обект-павилион,находящ се в град Карнобат,на ул.”Цанко Церковски” а именно-9 броя кутии по 20 къса цигари,с надпис „DUTY FREE” марка “CORSAIR BLUE”,15 броя кутии по 20 къса цигари, с надпис„DUTY FREE”,марка “DIVA LUXORIOUS SLIMS”,или общо 24 /двадесет и четири/броя кутии, представлява извършването на нарушение нормата на чл.123,ал.6 от ЗАДС.

На второ място съдът не възприе и довода на жалбоподателя,съгласно кой-то същият не следвало да бъде санкциониран,тъй-като процесните цигари били държани не от него,а от лицето Анка С.,предвид обстоятелството,че цигарите са открити в неговия търговски обект-павилион,находящ се в град Карнобат,на ул.”Цанко Церковски”,с оглед на което отговорността по чл.123,ал.6 от ЗАДС за тяхното държане пада именно върху него.Именно заради това,както и с оглед обстоятелството,че лицето Анка С. е майка на жалбоподателя,съдът не уважи искането на процесуалния представител на нарушителя за отлагане разглеждането на делото с оглед провеждане разпита,в качеството й на свидетел на Анка С..

На следващо място съдът не възприе и довода на защитата на нарушителя,

 а именно-че извършеното от него нарушение представлявало маловажен случай,тъй-като стойността на акцизните стоки,респективно-тютюневи изделия,облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност,била незначителна,което налагало приложението на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

По повод на посоченото по-горе следва да се обърне внимание на това,че            

при извършване на преценката дали са налице основанията по чл. 28 ЗАНН,наказващият орган е длъжен да приложи правилно закона,като отграничи "маловажните" случаи на административни нарушения от нарушенията,обхванати от чл. 6 ЗАНН.При това когато деянието дейст-вително представлява "маловажен" случай на административно наруше-ние,то тогава той безсъмнено следва да приложи разпоредбата на чл.28 от

ЗАНН.Прилагайки тази разпоредба, наказващият орган всъщност осво-бождава от административно-наказателна отговорност,а това освобожда-ване не може да почива на преценка по целесъобразност.Тази преценка за "маловажност на случая" подлежи на съдебен контрол,в  чийто обхват се включва и проверката за законосъобразност на преценката по чл. 28 ЗАНН.
Когато съдът констатира,че предпоставките на чл. 28 ЗАНН са налице,но наказващият орган не го е приложил,то това е основание за отмяна на нака-зателното постановление поради издаването му в противоречие със закона.
Нужно е да се отбележи,че съдът не може да бъде обвързан от решението на административен орган и не може да бъде възпрепятстван в правомо-щията си да проучи в пълнота фактите,релевантни за спора,с който е сези-ран. Съдът изследва и решава всички въпроси по фактите и по правото, от които зависи изходът на делото.
От анализа на цитираните правни норми следва извода,че преценката на административно-наказващия орган за "маловажност" на случая по чл. 28 ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. В този смисъл е ТР № 1/12.12.07г. по тълк. н. д. № 1/2005г. на ОСНК на ВКС.
Необходимо е да бъде посочено и това,че при определяне на маловажните случаи при административните нарушения, така както и при определяне на маловажните случаи при административни нарушения по чл. 123,ал.6 от ЗАДС следва да се съобразяват разпоредбите на чл. 11 от ЗАНН и чл. 93, т.9 от НК.
Съгласно легалното определение на "маловажен случай" по чл. 93, т.9 от НК,маловажен случай е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на общест-вена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съот-ветния вид.
По-конкретно "маловажен случай" ще е налице само ако съвкупната пре-ценка на посочените обстоятелства обуславя по- ниска степен на общест-вена опасност на конкретно извършеното нарушение в сравнение с обикно-вените случаи на административни нарушения от съответния вид.

Изхождайки от съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът  приема в конкретния случай,че административното нарушение,за което е санкциониран едноличния търговец, не следва да се квалифицира като "маловажен случай".
Освен това в конкретния случай не са представени доказателства,които да установяват обстоятелства, обуславящи по-ниска степен на обществена опасност на конкретно извършеното административно нарушение в срав-нение с обикновените случаи по чл. 123,ал.6 от ЗАДС, поради което не е налице хипотезата на "маловажен случай".В тази връзка съдът взе предвид и обстоятелството,че  броят на намерените от АНО в обекта на жалбопода-теля  тютюневи изделия  не е незначителен,като при това търговският обект в който са открити е действащ.  
Ето защо по разбиране на настоящия съдебен състав фактическите обстоя-телства,свързани с този казус,не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН,особено като се има предвид характера на този вид админи-стративни нарушения. Въпреки че нито в ЗАДС, нито в ППЗАДС е въведен критерий - стойностен или количествен,според който даден случай може да се счита за маловажен,то конкретния казус не може да бъде квалифици-ран като такъв,тъй като се касае за сравнително немалко количество акциз-на стока,поради което е неприложима и разпоредбата на 126б ЗАДС,тъй-като двойният размер на дължимия акциз на стоката-предмет на нарушението,надвишава сумата 50/петдесет/лева. 

Съдът счита,че наложената имуществена санкция правилно е определена  в минималния размер,съобразно разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН, във връзка с чл.123,ал.6 ЗАДС.

Съобразно всичко изложено по-горе,съдът счете,че не съществува основа-

ние за отмяна или за изменение на атакуваното наказателно постановле-

ние,т.е. същото е напълно правилно и законосъобразно,а подадената жалба

следва да бъде оставена без уважение.

Ръководен от гореизложените мотиви и на основание чл.63,ал.1,изр.1 от

ЗАНН,съдът                                                 Р    Е    Ш    И    :

 

  

 ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 420/2013 от 31.03.2014 година на началника  на Митница-град Бургас,с което на ЕТ„СВЕТЛИН-М.С.”,Булстат : 202416375,със седалище и адрес на управление : град Карнобат, Област Бургаска,ул.”Атанас Манчев” № 10,представляван от М.С.С.,ЕГН-**********,живуща на същия адрес,със съдебен адрес : град Бургас,ул.”Цар Симеон Първи” № 102,чрез адвокат Т.Д.,на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС е наложена имуществена санкция  в размер на 4000 лева, на основание чл.124,ал.1 също от Закона за акцизите и данъчните складове са отнети в полза на държавата стоките-предмет на нарушението,а именно-9 броя кутии по 20 къса цигари,с надпис „DUTY FREE” марка “CORSAIR BLUE”,15 броя кутии по 20 къса цигари, с надпис„DUTY FREE”,марка “DIVA LUXORIOUS SLIMS”,а на основание чл.124а,ал.1,във връзка с чл.123,ал.6 от ЗАДС е лишен от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки в търговския обект-павилион,находящ се в град Карнобат,ул.”Цанко Церковски”за срок от един месец.

ОСЪЖДА ЕТ„СВЕТЛИН-М.С.”,Булстат : 202416375,със седалище и адрес на управление : град Карнобат, Област Бургаска, ул.”Атанас Манчев” № 10,представляван от М.С.С.,ЕГН-**********,живуща на същия адрес,със съдебен адрес : град Бургас, ул.”Цар Симеон Първи” № 102,чрез адвокат Т.Д.,да заплати сумата 5 лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд.

Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския

административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.

                                           

                                                 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :