О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 336/6.6.2014г.

 

гр. Карнобат

 

Карнобатският районен съд                                                               граждански състав

на   шести юни                                                       две хиляди и четиринадесета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                                                      Председател: Мариела Иванова

 

като разгледа докладваното от съдията Иванова гражданско дело № 332  по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба от  Т.П.А. *** против Л.П.А. ***.

В срока за отговор по чл. 131 ГПК ответницата е направил възражение за местна неподсъдност на делото на основание чл. 105 ГПК и е представила доказателства в този смисъл.

Карнобатският районен съд след като се запозна с направеното възражение намира, че то е основателно. Съгласно разпоредбата на чл. 105 ГПК искът се предявява пред съда, в районна на който е постоянният адрес или седалището на ответника.

Към молбата е приложена копие от личната карта на ответницата, видно от който постоянният й адрес е в гр.Айтос.

Предвид изложеното производството по делото следва да бъде прекратено пред КРС и делото се изпрати за разглеждане от местно компетентния съд-Районен съд Айтос.

Мотивиран от горното, Районен съд - Карнобат

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 332/2014г. по описа на КРС.

            ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-гр. Айтос.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :