РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 6.6.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 854/2013

Облигационни искове

П.Ч.К.

ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК ЕАД

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 6.6.2014г.

2

Гражданско дело No 213/2014

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

М.Т.И.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 6.6.2014г.
На основание чл.234 от ГПК одобрява постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави

3

Гражданско дело No 332/2014

Развод и недейств. на брака

Т.П.А.

Л.П.А.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 6.6.2014г.

4

АНД No 169/2014

По ЗА, ЗДДС и ДОПК

М.С.С.

АГЕНЦИЯ " МИТНИЦИ" МИТНИЦА - БУРГАС

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 6.6.2014г.
  Р Е Ш И :       ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 420/2013 от 31.03.2014 година на началника на Митница-град Бургас,с което на ЕТ„СВЕТЛИН-М.С.”,Булстат : 202416375,със седалище и адрес на управление : град Карнобат, Област Бургаска,ул.”Атанас Манчев” № 10,представляван от М.С.С.,ЕГН-**********,живуща на същия адрес,със съдебен адрес : град Бургас,ул.”Цар Симеон Първи” № 102,чрез адвокат Т.Д.,на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 4000 лева, на основание чл.124,ал.1 също от Закона за акцизите и данъчните складове са отнети в полза на държавата стоките-предмет на нарушението,а именно-9 броя кутии по 20 къса цигари,с надпис „DUTY FREE” марка “CORSAIR BLUE”,15 броя кутии по 20 къса цигари, с надпис„DUTY FREE”,марка “DIVA LUXORIOUS SLIMS”,а на основание чл.124а,ал.1,във връзка с чл.123,ал.6 от ЗАДС е лишен от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки в търговския обект-павилион,находящ се в град Карнобат,ул.”Цанко Церковски”за срок от един месец.  ОСЪЖДА ЕТ„СВЕТЛИН-М.С.”,Булстат : 202416375,със седалище и адрес на управление : град Карнобат, Област Бургаска, ул.”Атанас Манчев” № 10,представляван от М.С.С.,ЕГН-**********,живуща на същия адрес,със съдебен адрес : град Бургас, ул.”Цар Симеон Първи” № 102,чрез адвокат Т.Д.,да заплати сумата 5 лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд.  Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския  административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.       РАЙОНЕН СЪДИЯ :    НП-потвърдено