РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 3.6.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 980/2013

Облигационни искове

РИНГ ХОЛИДЕЙ ДМ ЕООД

Я.Н.Я.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 3.6.2014г.
Р Е Ш И :      ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР ЗА  ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ,сключен между „Ринг Холидей ДМ”ЕООД,ЕИК-128029845,със седалище и адрес на управление :град София,район Средец,ул.”Княз Александър І ” № 16,вх.В,ет.6,ап.26,представлявано от управителя М.С.Г.,чрез пълномощника Д.И.С.,ЕГН-**********,***,офис 702,адв.”Исаев,Пенева и КО”,в качеството му на купувач,и Я.Н.Я.,ЕГН-**********,***,в качеството му на продавач,следния техен недвижим имот,находящ се в село Сан Стефано,Община Карнобат,Област Бургаска,ЕКАТТЕ -65351,а именно : поземлен имот.нива с площ от 29.100 декара,трета категория,находяща се в местността „Баш бунар”,съставляваща имот № 023004 по плана за земеразделяне,при граници и съседи : имот № 023005,имот № 000030,имот № 023003 и имот № 03201,който имот бил описан в нотариален акт № 25,том І,рег.№ 275,дело № 17/2009 година на нотариус рег.№ 570 на НК,срещу задължението от страна на купувача за заплащане на продажна цена в раз-  мер на 3500 лева,която сума купувачът изцяло е изплатил на продавача при сключването на предварителния договор.   Владението на имота се предава след влизане в законна сила на настоя-  щото решение и купувачът започва от тогава нататък да го владее като свой собствен,след като заплати всички разноски по прехвърлянето му.   Описаният недвижим имот има данъчна оценка 3422.20/три хиляди четиристотин двадесет и два лева и двадесет ст./лева,а продажна цена,съгласно процесния предварителен договор за продажба на недвижим имот - 3500/три хиляди и петстотин/лева.  ОСЪЖДА „Ринг Холидей ДМ”ЕООД,ЕИК-128029845,със седалище и адрес на управление :град София,район Средец,ул.”Княз Александър І ” № 16,вх.В,ет.6,ап.26,представлявано от управителя М.С.Г.,чрез пълномощника Д.И.С.,ЕГН-**********,***,офис 702,адв.”Исаев,Пенева и КО” ,да заплати нотариална такса по сметката на Районен съд-град Карнобат в размер на 76.00/седемдесет и шест/лева /представляваща такса на основание чл.85,ал.2,във връзка с чл.87 от ЗННД,във връзка с раздел ІІ,т.8 от Тарифата за нотариалните такси към ЗННД/,както и да заплати по сметката на Община-град Карнобат местен данък в размер на 2% върху сумата 3500 лева/продажната цена/,а именно : 70.00/седемдесет/лева,съгласно разпоредбата на чл.47,ал.2,във връзка с чл.46,ал.1 и ал.2,т.1 от ЗМДТ,а също така и такса по вписването в размер на 10.00 /десет/ лева по сметката на Агенцията по вписванията/съдията по вписванията при КРС/.  ВПИСВА ВЪЗБРАНА по отношение на описания по-горе недвижим имот до заплащане на присъдените с настоящото решение дължими от ищеца „Ринг Холидей ДМ”ЕООД,ЕИК-128029845,със седалище и адрес на управление :град София,район Средец,ул.”Княз Александър І ” № 16,вх.В,ет.6,ап.26,представлявано от управителя М.С.Г.,чрез пълномощника Д.И.С.,ЕГН-**********,***,офис 702,адв.”Исаев,Пенева и КО” , такси,респективно-нотариална, местна и за вписване.   Настоящото решение подлежи на отбелязване в службата по вписванията на КРС в шестмесечен от постановяването му,за което отбелязване съдът дава същия срок на ищеца,като препис от това решение може да бъде издаден на последния след доказване от негова страна,че е заплатил разноските по прехвърлянето,както и данъците и другите задължения на праводателя му към държавата.   НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ,съгласно нормата на чл.239,ал.4 от ГПК.       РАЙОНЕН СЪДИЯ :        

2

Гражданско дело No 153/2014

Развод и недейств. на брака

Д.Т.Г.

Г.А.Г.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 3.6.2014г.